HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/209:    Véghetetlen örök Isten   (A szent angyalokról)

 

Ünnepkör:

 

Angyalok, szentek

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/221

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, kissé javítva

Használat:

 

3., 4. és 5. versszak az Ôrzôangyalok ünnepén, a 6. versszak Szt. Mihály ünnepén, a 7. versszak Szt. Gábor ünnepén, a 8. versszak Szt. Ráfael ünnepén.

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Véghetetlen örök Isten,

             Magasztaljuk nevedet,

             Angyalaid seregében

             Imádunk most tégedet.

             Országodban ôk királyi

             Széked elôtt állanak,

             És az legfôbb boldogságuk,

             Hogy szünetlen áldanak.

2.           Köszöntjük hát nagy örömmel

             Hűséges szolgáidat,

             És tisztelve áldjuk ôket

             S imádjuk jóvoltodat:

             Hogy lelkünknek oltalmára

             Ily tiszta hív lelkeket

             Rendeltél s így megkönnyíted

             Itt nekünk az életet.

3.           Köszöntünk és magasztalunk,

             Édes örzôangyalok!

             Érettetek az Istennek

             Mély hálával hódolok.

             Hogy titeket, tiszta lelkek,

             Bűnös gyarlóságunknak

             Gyámolítójává rendelt,

             Örök hála Urunknak!

4.           Ó, tehát ne hagyjatok el,

             Ha bal útra tévedünk,

             Nehogy gyôzzön a rossz lélek,

             Test és világ ellenünk.

             Az üdvösség ösvényére

             Vonjon áldott kezetek,

             Hogy lelkünk a mennyben egykor

             Áldja Istent véletek.

5.           Legyen áldás és dícséret,

             Néked, ó Szentháromság,

             Ki nékünk itt irgalom vagy,

             S angyaloknak boldogság.

             Engedd egykor e hív lelkek

             Szent karában zengenünk:

             Szent örökké, szent örökké,

             Szent vagy, édes Istenünk!

6.           Szent Mihály, az Úr ügyének

             Gyôzedelmes bajnoka,

             Mennyország nagy ékessége,

             Örömünknek nagy oka!

             Segíts, hogy mint te meggyôzted

             A fellázadt lelkeket,

             Szintúgy gyôzzünk le itt minden

             Lelki ellenségeket.

7.           Ó Istennek erôssége,

             Üdvözlégy, szent Gábriel!

             Váltságunknak égi hírét

             A Szűzhöz te vitted el.

             Kérjed Jézust, hogy lelkünket

             Váltságának érdeme

             Oda vigye, hol te áldod

             Ôt, ó Isten követe.

8.           Üdvözlégy, ó égi orvos,

             Szent Ráfael arkangyal!

             Látod, mennyi küzdelmünk van

             Lelki-testi sok bajjal.

             Vidd az Isten színe elé

             Szívünk könyörgéseit,

             S szent kegyelme igazgassa

             Életünknek lépteit.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©