HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/230:    Szeretettel jönnek hozzád   (Miseének)[1]

 

Ünnepkör:

 

Miseének

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 27. o

 

Szöveg:

Tárkányi Bélától, javítva(Harsányi-Sík)

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Szeretettel jönnek hozzád,

             Atyánk, hívô gyermekid,

             Meghálálni kegyelmednek

             Nagy jótéteményeit.

             Az oltár szent zsámolyához

             Buzgó szívünk imádást hoz,

             Áldozatul hozza néked

             Legtisztább érzelmeit.

2.           Dicsôítésre

             Szálljon égbe öröm hangja

             A dícsérô éneknek,

             Zengje velünk az ég és föld:

             Dicsôség az Istennek!

             Legyen áldás az Atyának,

             Ô egyszülött szent Fiának,

             Legyen áldás és dícséret

             Együtt a Szentléleknek!

3.           Hiszekegyre

             Üdvözítônk tanítása

             Szeretet szent törvénye,

             Melyet hirdet szent egyháza

             Lelkünk örök üdvére.

             Uram, segíts megmaradnunk

             Híven abban, amit vallunk,

             Hogy hitünknek világánál

             Lelkünk célját elérje.

4.           Felajánlásra

             Szeretetnek szent emléke

             Ez az örök áldozat,

             Mit most szolgád az oltáron,

             Uram, neked bemutat.

             Add, hogy kik most buzgón áldunk,

             Érted áldozattá váljunk,

             Szeretetben élve s halva

             Lássuk egykor arcodat.

5.           Szent, szent-re

             Az angyalok énekével

             Egyesüljön énekünk,

             Zengvén a szív örömével:

             Szent vagy, édes Istenünk!

             Szereteted bizonysága

             Az ég és föld alkotmánya.

             Szent vagy! ég, föld ezt kiáltsa,

             Szent vagy, édes Istenünk!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] L. Veit: Choral-Buch 213. sz.-át, ahonnan a Zsasskovszkyak e dallamot csekély módosítással átvették.