HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/276A:   Téged, Isten, dícsérünk   (Hálaadásra)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár (1855.) 312. o.

 

Szöveg:

(Te Deum laudamus) Sík Sándor fordítása.

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Pap: Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu. Hívek: Laudémus et superexaltémus eum in saécula. Néha még szintén éneklik: Pap: Benedíctus es Dómine in firmaménto coeli. Hívek: Et laudábilis, et gloriosus, et superexaltátus in saecula.

A versszakoknak négy dallama van:

                    1. dallam:     1--4., 6--18., 23--26. versszak,

                    2. dallam:     5. versszak,

                    3. dallam:     19--22. versszak,

                    4. dallam:     27. versszak.

Előjegyzés:

 

2b

Ritmus:

 

 

 

1.           Téged, Isten dícsérünk,

             Téged Úrnak ismerünk.

2.           Téged, örök Atyaisten,

             Mind egész föld áld és tisztel.

3.           Téged minden szép angyalok,

             Kerubok és szeráfkarok,

4.           Egek és minden hatalmak

             Szüntelenül magasztalnak.

5.           Szent vagy, szent vagy,

             Erôsséges szent Isten vagy!

6.           Nagyságoddal telve ég, föld,

             Dicsôséged mindent bétölt.

7.           Téged dícsér, egek Ura,

             Apostolok boldog kara.

8.           Dícséretes nagy próféták

             Súlyos ajka hirdet és áld.

9.           Jeles mártír seregek

             Magasztalnak Tégedet.

10.          Vall tégedet világszerte

             Szentegyházad ezerszerte,

11.          Ó Atyánk, Téged

             S mérhetetlen nagy fölséged,

12.          S azt, ki hozzánk tôled jött le,

             Atya igaz Egyszülöttje,

13.          És áldjuk Veled

             Vigasztaló Szentlelkedet.

14.          Krisztus, Isten Egyszülöttje,

             Király vagy te mindörökre.

15.          Mentésünkre közénk szálltál,

             Szűzi méhet nem utáltál.

16.          Halál mérgét megtiportad,

             Mennyországod megnyitottad.

17.          Isten jobbján ülsz most széket,

             Atyádéval egy fölséged,

18.          Onnan leszel eljövendô,

             Mindeneket itélendô.

19.          Téged azért, Uram, kérünk,

             Mi megváltónk, maradj vélünk.

20.          Szenteidhez végy fel égbe,

             Az örökös dicsôségbe.

21.          Szabadítsd meg, Uram, néped,

             Áldd meg a te örökséged.

22.          Te kormányozd, te vígasztald,

             Mindörökké felmagasztald.

23.          Mindennap dicsérünk téged,

             Szent nevedet áldja néped.

24.          Bűntôl e nap ôrizz minket

             És bocsásd meg vétkeinket.

25.          Irgalmazz Uram, irgalmazz,

             Híveidhez légy irgalmas,

26.          Kegyes szemed legyen rajtunk;

             Tebenned van bizodalmunk.

27.          Te vagy, Uram, én reményem,

             Ne hagyj soha szégyent érnem!

 

 

SZVU/276B:   Téged áldunk   (Hálaadásra)

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

SZVU/233Fdallamával, de ott bôvitett méretekkel van lejegyezve

 

Szöveg:

(a Te Deum parafrázisa) Sík Sándortól

Használat:

 

 

Előjegyzés:

 

1#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Téged áldunk, Szentháromság Istenünk,

             Mi Urunknak, Teremtônknek tisztelünk,

             Örök Atya, mindenható Istenség,

             Téged vall a kerek földön minden nép.

2.           Neked égben az angyalok rendei

             Meg nem szűnnek hangos szóval zengeni:

             Szent, szent, szent vagy, seregeknek Istene,

             Az ég és föld felségeddel van tele.

3.           Dicsôséges apostolok éneke,

             Prófétáknak, mártíroknak serege,

             Világszerte mind az Anyaszentegyház:

             Téged dícsér, téged imád, téged áld.

4.           Mi Atyánknak mérhetetlen fölségét,

             Egyszülötted tisztelendô szépségét,

             S aki hozzánk kettôtöktôl küldetett,

             Megszentelô, vigasztaló Lelkedet.

5.           Krisztus Király, Atya örök szülötte,

             Te érettünk leszállottál a földre,

             Az embernép megmentését vállaltad,

             S ember módra születni nem átalltad.

6.           Te letörted fulánkját a halálnak,

             S országodat híveidnek kitártad.

             Fölszálltál az Atya Isten jobbjára,

             Élôk, holtak eljövendô bírája.

7.           Kérünk azért: szolgáidat segéld meg,

             Akiket megváltott drága szent véred.

             Hogy szenteid seregébe juthassunk,

             S uralkodjál mindörökké mirajtunk.

8.           Téged áldunk, szent nevedet, mindennap,

             Mindörökké valljuk: erôs Isten vagy!

             Bűntôl minket e mai nap védelmezz,

             Légy kegyelmes, légy irgalmas népedhez.

9.           Szálljon, Uram, te irgalmad fölébünk,

             Amiképen benned a mi reményünk,

             Csak egyedül benned az én reményem,

             Mindörökre elkerüljön a szégyen.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A dallam a gregorián Te Deum (Tonus simplex) egypár motívumának elnépiesedett változata.