HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/277:    Téged, Isten, magasságban   (Hálaadásra)[1]

 

Ünnepkör:

 

Különbözô alkalmak

Forrás:

Dallam:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 187. o.;

 

Szöveg:

Tárkányi átdolgozása Szentmihályi után; javítva

Használat:

 

Az ének végén a köv. énekelhetô. Pap: Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu. Hívek: Laudémus et superexaltémus eum in saécula. Néha még szintén éneklik: Pap: Benedíctus es Dómine in firmaménto coeli. Hívek: Et laudábilis, et gloriosus, et superexaltátus in saecula.

Előjegyzés:

 

3b

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Téged, Isten, magasságban,

             Itt dícsérünk buzgóságban.

             Téged vallunk Urunknak,

             Alkotónknak, Atyánknak.

             Mindenható Isten te vagy,

             Véghetetlen hatalmad nagy:

             Földi népek dícsérnek,

             És Uruknak ismérnek.

2.           Az Egek és kerubimok,

             Minden karok, szerafimok

             Téged, Isten, áldanak,

             Együtt így kiáltanak:

             Szent az Isten, bizony szent, szent!

             Szábaothnak Istene szent!

             Ég s föld tele neveddel,

             Örök dicsôségeddel.

3.           Dicsôséges apostolok,

             Próféták és nagy mártirok,

             Mind tégedet áldanak,

             És mindnyájan szolgálnak.

             Szentegyházad vigasságban

             Tégedet áld e világban,

             Atya Istent Fiaddal,

             Szentlélekkel egynek vall.

4.           Krisztus, te vagy dicsôségnek

             Királya s a békességnek,

             Isten Atyád örök s nagy,

             Te egyetlen Fia vagy.

             Rabságunkat megsajnáltad,

             Szűznek méhét nem utáltad,

             Értünk halált szenvedtél,

             Nekünk megkegyelmeztél.

5.           Zárt ajtaját az egeknek

             Megnyitottad a híveknek.

             Most Atyádnak jobbján ülsz

             És mirajtunk könyörülsz.

             Eljössz ismét e világra

             Igazságos számadásra;

             A nagy bíró te leszel,

             Igazságot te teszel.

6.           Kérünk azért buzgósággal,

             Kérünk alázatossággal,

             Szolgáidnak irgalmazz,

             Légy népedhez irgalmas.

             Ne nézd tenger-sok vétkünket,

             Ne nézd új-új elestünket:

             Tekintsd azon drága vért,

             Melyet ontál lelkünkért.

7.           Adjad, hogy a mennybe jussunk,

             Szenteiddel vigadhassunk

             Örök boldogságunkban,

             Dicsô szent országodban.

             Oltalmazd meg, Uram, néped,

             Áldd meg a te örökséged,

             Vezéreld és gyámolítsd,

             Mindörökké boldogítsd.

8.           Mind-e napon áldunk téged

             És hirdetjük dicsôséged.

             E nap kísértésektôl

             Ôrizz s minden vétektôl.

             Kedved rajtunk megmaradjon,

             Reménységünk benned vagyon;

             Benned bízunk örökké,

             Mindörökkön örökké.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 3. üt. 3. hangja után eredetileg egy átfutó ,,f'' van. Hogy a szimmetriát az 1. és 3. üt. közt tökéletesebbé tegyük, az átmenô hangot elhagytuk.