HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/285:    Egek ékessége   (Magyarok Nagyasszonya ünnepére [okt. 8.])[1]

            

Ünnepkör:

 

Mária-ünnepek

Forrás:

Dallam:

Tárkányi-Zsasskovszky: Kath. Egyh. Énektár(1855.) 204. o

 

Szöveg:

Bozóki: Kath kar-beli kótás énekeskönyv (1797.) 211. o., csekély simítással (Harsányi-Sík)

Használat:

 

Máskor is énekelhetô

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

3/4

 

1.           Egek ékessége, földnek dicsôsége,

             Magyarok Asszonya, királynéja!

             Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel

             Járulunk, szentséges Szűz Mária.

             Mint pátrónánkhoz, édes Anyánkhoz

             Teljes reménységgel folyamodunk,

             És minden inségben fohászkodunk.

2.           Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel

             A mi szent eleink kérelmére;

             Jöjj örökségednek, rettegô népednek,

             Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére.

             Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,

             Nem szűnünk tégedet hűn tisztelni,

             Kegyes jóvoltodat emlegetni.

3.           Mert belénk ontatott, szívünkbe oltatott

             Eleink vérével szereteted,

             Azért fenn is marad, soha ki nem szakad

             Magyarok szívébôl tiszteleted.

             Ettôl, ó szent Szűz, szívünk ég, mint tűz,

             És téged mindenkor kész tisztelni,

             Hűségét vérével pecsételni.

4.           Mivel, hogy makula nincs benned, szép rózsa,

             Az Atyaisten mond leányának,

             Mennyei ékedben, királyi székedben

             A Fiú tégedet hív Anyjának.

             Nagy kegyelmébôl, égi tetszésbôl

             Szólít a Szentlélek mátkájának,

             Vall a Szentháromság templomának.

5.           A napfény trónusod, a szép hold zsámolyod,

             A magas kék egek te sátorod,

             Ragyognak fejeden ékesen, fényesen,

             Mint égi korona, a csillagok.

             Ami él s mozdul, tehozzád fordul,

             Mert egész ég és föld kereksége

             Az Isten Anyjának öröksége.

6.           Hogy te légy segítônk, bajban erôsítônk

             Isten kiválasztott bús szíveknek.

             Hatalmas szent szavad, meghallgat szent Fiad

             S megnyered bôségét kegyelmeknek.

             Nincsen oly szükség, nincs oly nagy inség,

             Melyre nem hathatós égben szavad,

             Melybôl nem menthetnéd szolgáidat.

7.           Azért, Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk,

             Hallgasd meg esdeklô kérésünket.

             Éhségtôl, hadaktól, isteni haragtól,

             Hirtelen haláltól ments meg minket.

             A végsô órán mellettünk szólván,

             Légy hozzánk irgalmas, Isten Anyja,

             Segíts az égbe, ó Szűz Mária!

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©

 [1] A 21. üt. 2. hangja eredetileg ,,g'', amelyet a régibb dallamvariánsok alapján (Bozóki 1797. 196. o., Kovács 1842. I. 170. o. és II. 21. o., Gimes 1844. 13. és 130. o.), de gyakorlati okokból is az 1., ill. a 9. üt.mintájára ,,c''-nek írtunk. -- L. még Bäumker III. 224.és IV. 568. o., továbbá Zahn 3976. sz.