HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/47:     Violaszín gyászruhába   (Missióra, lelkigyakorlatokra)

 

Ünnepkör:

 

Bűnbánat

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/265

 

Szöveg:

Harsányi Lajostól

Használat:

 

Hetvened vasárnaptól húsvétig gyakrabban éneklendôk.

Előjegyzés:

 

2#

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Violaszín gyászruhába öltözik fel a lelkünk.

             Oltárodnak zsámolyánál bűnbánóan térdelünk.

             Szent Fiadnak értünk hullott drágalátos szent vére,

             Jámbor atyák intelme, szent beszédek kegyelme

             Váljék lelkünk üdvére.

2.           Dicsôítésre

             Dicsôséged zengedezték a földre szállt angyalok,

             Amikor a bűnös földet átölelte szent karod.

             Ó, űzzed ki lelkünkbôl a nagyravágyás szellemét,

             És ezentúl mindenek: tűz, víz, ég, föld, tengerek

             Zengjék Isten szent nevét.

3.           Evangéliumra

             Drága Jézus, égbôl hoztad szent vallásunk tanait.

             Égi, földi sorsunk felôl szent Bibliád megtanít.

             Jámbor atyák tanítása szívünkben most megfogan.

             Ha az ég bár béborul, élünk aztán jámborul,

             Hitünk szerint boldogan.

4.           Hiszekegyre

             Tudjuk, hogy a hit kegyelmét Isten adja minekünk.

             Hit nélkül a kárhozatnak mélységében van helyünk.

             Add, Urunk, hogy e szent óra felélessze hitünket.

             Hitünk legyen a szikla, mellette szálljunk síkra

             S égbe vigye lelkünket.

5.           Felajánlásra

             Tested, véred feláldoztad érettünk a kereszten,

             Omló véred bűneinktôl hogy tisztára feresszen.

             Megtisztítjuk most szívünket, elhagyjuk a bűnöket.

             És íme, felajánljuk, feléd lobog a lángjuk,

             Fogadd el a szívünket.

6.           Szent, szent-re

             Harsanjon fel ajkunkon a ,,háromszor Szent'' dallama.

             Fellángol e szent napokban üdvösségünk hajnala.

             Már ezentúl angyalokkal egyesül az énekünk,

             Kereszted átkaroljuk, újult szívvel daloljuk:

             Szent vagy szent vagy Istenünk!

 

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©