HOZSANNA, avagy Imádságos Zsoltároskönyv

 

SZVU/93:     Megjelentünk hajlékodban   (Miseének)

 

Ünnepkör:

 

Áldozócsütörtök, Miseének

Forrás:

Dallam:

Orgonakíséret: lásd SZVU/232

 

Szöveg:

Harangi Lászlótól

Használat:

 

Általános miseéneknek is használható.

Előjegyzés:

 

 

Ritmus:

 

4/4

 

1.           Kezdetre

             Megjelentünk hajlékodban

             Áldozatra, jó Atyánk,

             Letérdelünk áhítattal

             Oltárodnak zsámolyán:

             Hogy dícsérjük Egyszülötted,

             Aki hozzád égbe szállt,

             Magasztaljuk és imádjuk

             A mennyei szent Királyt.

2.           Dicsôítésre

             Dícsérjük az Isten-embert,

             Aki földrôl mennybe ment,

             Támasz nélkül el nem hagyta

             Tanítványit idelent.

             Alapítá szent Egyházát,

             Vezetônknek rendelé,

             Ô vezérel biztos kézzel

             Bennünket az ég felé.

3.           Evangéliumra

             Három évig tanítónk volt

             Az isteni Szeretet,

             Szóval, tettel, imádsággal

             Oktatott és vezetett.

             Nagy művének végeztével

             Földrôl égbe költözött,

             Diadalmas fényességgel

             Dicsôségbe öltözött.

4.           Hiszekegyre

             Hisszük, amit Isten hirdet

             Szent Egyháza szavával,

             És hogy egykor együtt élünk

             Mennyországban fiával.

             Ki hajlékot készíteni

             Ment elôre mennyekbe,

             S az utolsó ítéletkor

             Örök létbe vezet be.

5.           Felajánlásra

             Bemutatjuk alázattal

             A bort és a kenyeret,

             Legyen kedves ajándékunk,

             Égi Atyánk, teneked.

             Szálljon imánk bizalommal

             Üdvözítônk nyomdokán,

             Hol megváltó Fia mellett

             Ül az Atya trónusán.

6.           Felajánlásra

             Szegény bűnös ajándékát

             Jézus veszi kezébe,

             Úgy terjeszti alázattal

             Az Úristen elébe.

             Véghetetlen érdemébôl

             Szentség lesz az áldozat,

             Szent malasztja hatalmával

             Mennyországba befogad.

7.           Szent, szent-re

             Szent az Isten, magasztaljuk

             S áldjuk egyre szent Fiát,

             Aki nékünk megnyitotta

             Mennyországnak kapuját.

             Minden áldás és dícséret

             Téged illet, Mesterünk,

             Légy vezérünk, légy jutalmunk,

             Melyet egykor elnyerünk.

 

 
© Andre Lowoa     2003-2004     Lágler András ©