5. RÉSZ.

Az özönvíz előtt való Atyáknak életek és halálok. Énókhnak az égbe ragadtatása.

Ez az Ádám nemzetségének elő számlálása. A melly napon teremtette vala Isten az embert, * az Isten hasonlatosságára teremtette vala őtet.

2. Férjfiúvá * és asszonynyá teremtette vala őket: és megáldotta vala őket, és nevezte vala az őneveket Embernek, a melly napon teremtetének.

3. Élt vala pedig Ádám szász harmincz esztendőket, mikor nemzené az ő fiját az ő képére és hasonlatosságára, nevezné annak nevét Sethnek.

4. És voltak Ádámnak napjai, minekutánna * Sethet nezette, nyolczszáz esztendők, mellyekben nemzett fiakat és leányokat.

5. És illyen módon Adámnak minden napjai, mellyekben élt, voltak kilenczszáz és harmincz esztendők: és meghala.

6. Éle pedig Seth szász öt esztendőket, és nemzé Énóst.

7. És éle Seth, minekutánna nemzé Énost, nyolczszász hét esztendőkig: mellyekben nemze fiakat és leányokat.

8. És illyen módon Sethnek minden napjai, kilenczszáz tizenkét esztendők lettek: és meghala.

9. Éle pedig Énós kilenczven esztendőket, és nemzé Kénánt.

10. És éle Énós, minekutánna nemzé Kénánt nyolczszáz tizenöt esztendőkig: mellyekben szüle fiakat és leányokat.

11. És illyen módon Énósnak teljes napjai kilenczszáz és öt esztendők: és meghala.

12. Éle pedig Kénán hetven esztendőket, és nemzé Mahaláléelt.

13. És éle Kénán, minekutánna nemzé Mahaláléelt, nyolczszáz negyven esztendőkig, mellyekben nemzett fiakat és leányokat.

14. És lettek Kénánnak minden napjai kilenczszáz tiz esztendők: és meghala.

15. Éle pedig Mahaláléel, hatvanöt esztendőket, és nemzé Járedet.

16. És éle Mahaláléel, minekutánna nemzé Járedet, nyolczszáz harmincz esztendőkeet, és nemze fiakat és leányokat.

17. És lettek Mahaláléelnek minden napjai nyolczszáz kilenczvenöt esztendők: és meghala.

18. Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőket, és nemzé Énókhot.

19. És éle Járed, minekutánna szülé Énokhot, nyolczszáz esztendőket: és nemze fiakat és leányokat.

20. És lettek Járednek teljes napjai kilenczszáz hatvankét esztendők: és meghala.

21. Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőkeet, és nemzé Mathuséláht.

22. Járt * pedig Énókh szüntelen az Istennel, minekutánna nemzette volna Mathuséláht, háromszáz esztendőkig; és nemze fiakat és leányokat.

23. És lettek Énókhnak teljes napjai, háromszáz hatvanöt esztendők.

24. És mivelhogy Énókh szüntelen Istennel járt vala * nem találtaték sehol, mert az Isten felragadá őtet.

25. Éle pedig Mathuslélah száz nyolczvanhét esztendőket és nemzué Lámekhet.

26. És éle Mathusélah, minekutánna nemzé Lámekhet, hétszáz nyolczvankét esztendőket: és szüle fiakat és elányokat.

27. Lettek azért Mathusléláhnak minden napjai kilenczszáz hatvankilencz esztedők: és meghala.

28. Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőket, és nemze fiat.

29. És nevezé azt Noénak, ezt mondván: E vigasztal meg minket a mi fáradságunkban, és kézi munkánkban való nyomorúságunknban e földön, mellyet megátkozott az Úr.

30. És éle Lámekh, minekutánna nemzette Noet, ötszáz kilenczvenöt esztendőket: és nemze fiakat és leányokat.

31. És lettek Lámekhnek minden napjai hétszáz hetvenhét esztendők: és meghala.

32. És mikor volna Noé ötszáz esztendős, nemzé Semet, Khámot és Jáfetet.