6. RÉSZ.

Az embereknek Istentől közönséges elszakadások: az Özönviz eljövetele felől való jövendőlés, és a Bárka készitésére inditó parancsolat.

Lett pedig, hogy mikor megkezdettek volna szaporodni az emberek a földnek színén, és azok leányokat nemzettek volna:

2. Látták az Istennek fijai az emberek leányait, hogy szépek volnának, és vettek magoknak feleségeket mind azok közzül, kiket kedvelnek vala.

3. Annakokáért monda az Úr: Soha többé az én lelkem nem vetekedik az emberek felől, mivel hogy testek; mindazáltal engedek nékiek megtérésre száz húsz esztendőket.

4. Akkor az időben valának a földön nagy Óriások, azután is pedig voltak, mikor az Istennek fijai egyesülének az embereknek leányaival, kik szülének azoknak magzatokat: Ezek ama hatalmasok, kik régen hires neves emberek voltak.

5. És látá az Úr, hogy az embereknek gonoszságok sok volna a földön: és* az ő sziveknek minden indulatja és gondolatja szüntelen csak gonosz volna.

6. Megbáná azért az Úr, hogy az embert teremtette volna a földön, és az ő szivében bánkódék azon.

7. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a fölndek színéről, mind embert, mind barmokat, csúszómászó állatokat, és az égen repdeső madarakat; mert bánom hogy azokat teremtettem.

8. De Noé kegyelmet nyere az Úr előtt.

9. Noénak pedig dolga így volt: Noé igaz férfiú és tökéletes vala az időben való emberek között, az Istennel jár vala szüntelen Noé.

10. Nemze pedig Noé három fiakat, Semet, Khámot és Jáfetet.

11. A föld pedig megfertéztetett vala Isten előtt, és a föld hamissággal rakva vala.

12. Tekinte azért Isten a földre, és ímé megfertéztetett vala: mert minden test megfertéztette vala az ő útát a földön.

13. Annakokáért monda Isten Nóénak: Minden testnek vége elközelget én előttem, mivelhogy e föld bétölt hamissággal ő miattok: azért imé én elvesztem őket mind az egész földdel egybe.

14. Csinálj magadnak Bárkát Gófer fából, sok hajlékokat csinálj a bárkában, és fenyőviasszal megöntsed azt belől és kivűl.

15. Illyen formára csináljad pedig azt: A bárkának hossza háromszáz sing legyen, a szélessége legyen ötven sing, és a magassága harmincz sing.

16. Világos ablakokat csinálj a bárkán, és egy singnek hosszasága szerint végezd el azt felül, ajtót pedig oldalt csinálj a bárkán, alsó, közép, és harmad padlások legyenek benne.

17. És ímé én hozok e földre özönvizet, hogy elveszítsek minden testet, mellyben vagyon élő lélek az ég alatt; valami e földön vagyon, meghal.

18. Mindazáltal te veled kötést tészek, hogy bémenj te a bárkába, te * és a te fijaid, a te feleséged, és a te fijaidnak feleségeik te veled együtt.

19. És minden testnek élőállatjából, mindenből felest vígy bé a bárkába, hogy veled együtt életben tartassanak meg: tudniillik hímet és nőstényt.

20. A madarak közzül az ő nemek szerint, a barmok közzül az ő nemek szerint, és a földnek csúszómászó állatjai közzül az ő nemek szerint: minden állatból felesek menjenek bé te hozzád, hogy éljenek.

21. Te pedig minden eledelt, melly megennei jó, szerezz magadnak, és takard bé, hogy legyen néked eledeledre, és azoknak.

22. Mellyet Noé megcselekedék. * Mind a képen cselekedék, a mint Isten néki megparancsolta vala.