10. RÉSZ.

A Noé három fijainak szaporodások, és minden népeknek azoktól való terjedések.

Ezek pedig a Noé fiainak, Semnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetségei, kiknek az özönvíz után lettek fijai.

2. Jáfetnek * fijai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirás.

3. A Gómber fijai pedig: Askhenáz, Risáth, és Tógárma.

4. Jávánnak pedig fijai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

5. Ezektől osztattak meg azután a pogányoknak tartományai az ő földökben, kinek-kinek az ő nyelve szerint: az ő nemzetségekben való cselédjek szerint.

6. Kámnak pedig fijai: * Khús, Mitzráim, Pút, és Kanaán.

7. Khúsnak pedig fijai: Séba, Hávilah, Sábthah, Rahámah, Sabthéka, Rahamáhnak pedig fijai: Séba és Dédán.

8. Annakfelette Khús nemzé Nimródot, e kezde hatalmassá lenni a földön.

9. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért szokták mondani pldabeszédben: Ez olyan hatalmas vadász az Úr előtt mint Nimród.

10. És az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akhád, és Kálne, a Sinhárnak földében.

11. E földről ment azután Assiriába, holott épité Ninivét, Rekhoboth várost, és Kaláht.

12. És Résent Ninivé között és Kaláh között: az a Ninivé felette igen nagy város.

13. Mitzráim pedig nemzé ezeket: Lúdimot, Anamimot, Lehabimot, és Naftukhimot.

14. Pathrusimot és Kássukhimot, honnan származtak a Filiszteusok, és Káfthorimot.

15. Kanaán pedig nemzé Sídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.

16. Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.

17. Khivveust, Harkeust, és Sineust.

18. Arvadeust, Tzemareust, Hamatheust; és azután elterjedének a Kananeusoknak cselédei.

19. Volt pedig Kananeusnak határa, Sídonból, a mellyen mennél Gérárba mind Gázáig, és onnét ismét a mellyen kell menni Sodomába, Gomorába, Admáhba, és Sébiomba mind Lésáiglan.

20. Ezek a Khámnak fijai az ô cselédjek szerint, az ô nyelvek szerint, az ô földökben, az ô népek között.

21. Továbbá Semnek is lettek magzatai, az Eber minden fijainak attyoknak, Jáfetnek, ki legnagyobb vala, attyafiának.

22. Semnek * azért fijai: Elám, Assur, Arfaksád, Lúd és Arám.

23. Arámnak pedig fijai: Us, Hul, Gether, és Meskh.

24. Arfaksád pedig nemzé Seláht, Séláh pedig nemzé Ebert.

25. Ebernek is lettek két fijai: Az egyiknek neve Pleg, mivelhogy ennek idejében oszlott meg a föld; az ő attyafiának pedig neve Joktán.

26. Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Hasarmávethet és Jerákhot.

27. Hadarámot, Uzált, és Diklát,

28. Obált, Abimáélt és Sebát.

29. Ofirt, Havilát, és Jobábot: mind ezek Joktán fijai voltak.

30. És volt ezeknek lakások Mésától fogva, mellyen mennél Séfárba, mind a napkeleti hegyekig.

31. Ezek a Semnek fijai az ő cselédjek szerint, az ő nyelvek szerint: az ő földökben, az ő népek között.

32. Ezek a Noé fijainak cselédjei az ő nemzetségek szerint, az ő népek között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.