36. RÉSZ.

Ézsaú nemzetsége.

Ezek pedig Ézsaúnak nemzetségei, * ki Edomnak hivattatik.

2. Ézsaú vett vala magának feleségeket a Kananeusok leányai közzűl: Adát a Khiteus Elonnak leányát; és Aholibámáth Anának leányát, ki a Sibhon Khiveus leánya volt.

3. És Bosmátát az Ismáel leányát, Nebajóthnak hugát.

4. Szülé * pedig Adah Ézsaúnak Elifázt: és Bosmáta szülé Réhuelt.

5. Aholibámah pedig szülé Jéhust, Jalámot, és Korákhot. Ezek az Ézsaú fijai kik születtek néki a Kanaán földén.

6. És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fijait, és az ő leányait, és minden házabeli lelkeket, minden juhait, barmait, és minden jószágát s marháját, mellyet keresett vala Kanaán földében, és elment vala más földre, az ő attyafiának Jákókban haz jövetele előtt.

7. Mert sok marhájok vala, hogy együtt nem lakhatnának, és az a föld a hol mint jövevények, ugy laknak vala, el nem szenvedheti vala őket, az ő barmoknak sokságáért.

8. És lakozék * Ézsaú a Seir hegyén. Ez Ézsaú pedig az Edom.

9. Ezek az Ézsaúnak az Edomiták attyoknak * nemzetségei a Seir hegyén.

10. Ezek az Ézsaú fijainak nevei: Elifáz. Adának Ézsaú feleségének fija. Réhuel. Bosmátának Ézsaú feleségének fija.

11. Elifáznak fijai voltak: Thémán, Omár, Tzéfó, Gathám és Kénáz.

12. Elifáznak, pedig az Ézsaú fijának ágyasa vala Thimna, ki Elifáznak szülé Amáleket: Ezek Adának Ézsaú feleségének fijai.

13. Ezek pedig a Réhuel fijai: Nákháth, Zérákh, Samma, Mizza: Ezek voltak Bosmátának az Ézsaú feleségének fijai.

14. Aholibámának pedig Ézsaú feleségének Anah leányának, ki Sibhon leánya volt, fijai ezek, kiket szület Ézsaúnak: Jéhus, Jálom és Korákh.

15. Ezek pedig az Ézsaú fijai közzűl való Fejedelmek: Elifáznak Ézsaú elsőszülöttének fijai ezek: Thémán herczeg, Kénáz herczeg.

16. Korákh herczeg, Gathám herczeg, Amálek herczeg. Ezek voltak Elifáztól való fejedelmek Edomnak tartományában; és ezek az Ada fijai.

17. Réhuelnek pedig az Ézsaú fijának fijai ezek: Nákháth herczeg, Zérákh herczeg, Samma herczeg, Mizza herczeg. Ezek voltak Réhueltől való fejedelmek Edomnak tartományában; ezek Bosmátának az Ézsaú feleségének fijai.

18. Ezek pedig Aholibámának az Ézsaú feleségének fijai: Jéhus herczeg, Jálám herczeg, Korákh herczeg. Ezek az Aholibámától Ézsaú feleségétől az Anah leányától való fejedelmek.

19. Ezek az Ézsaú fijai, és ezek az ő tőle való fejedelmek; ez Ézsaú az Edom.

20. A Horeus Seirnek * pedig fijai, kik ott a földön lakoznak vala ezek: Lotán, Sobál, Sibhon, Hána.

21. Dison, Etzer, Disán: Ezek a Horeusoknak fejedelmei, Seirnek fijai Edom tartományában.

22. Lotánnak pedig fijai voltak: Hóri, Hémán, és Lotánnak huga, Timna.

23. Sobálnak fijai pedig ezek: Hálván Manaháth, Hébal, Séfň, Onám.

24. Sibhónnak pedig fijai ezek: Aja és Hána, ez a Hána, ki az öszvérek fajzásának módját találta a pusztában, mikor az ő attyának Sibhonnak szamarait őrizné.

25. Hánának pedig fijai ezek: Dison és Aholibáma Hánának leánya.

26. Disnnak fijai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Khérán.

27. Etzernek fijai ezek: Bilhán, Zahaván, Hákán.

28. Disánnak fijai ezek: Hútz és Arán.

29. A Horeusok közzűl való fejedelmek pedig ezek: Lotán herczeg, Sobál herczeg, Sibhón herczeg, Hána herczeg.

30. Dison herczeg, Etzer herczeg, Disán herczeg. Ezek a Horeusok közzűl való fejedelmek az ő fejedelemségek szerint, Seirnek tartományában.

31. Ezek * pedig a Királyok kik uralkodtak Edomnak tartományában, minekelőtte az Izárel fijai között Király uralkodnék.

32. Először Király volt Edomnak Béla Béhornak fija, kinek városának neve Dinhába volt.

33. Minekutánna megholt Béla, uralkodott ő helyében Jóbáb Zerákhnak fija, ki Botzrából való volt.

34. Minekutánna megholt Jóbáb, uralkodott ő helyében Khusám, ki Témán földéből való volt.

35. Khusám holta után uralkodott ő helyébe Hadád a Bédád fija, ki a Midiánitákat a Moábiták mezején megveré, kinek az ő városának neve vala Hávith.

36. Hadád holta után uralkodott ő helyében, Sámla Masrekából való.

37. Sámla holta után uralkodott ő helyében Saul, ki volt az Eufrátes folyóviz mellett való Rékhobóth városból.

38. Saul holta után uralkodott ő helyében Báhál-Khanán Akhbor fija.

39. Báhál-Khanánnak Akhbor fijának holta után uralkodott ő helyében Hadár, és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének peeig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.

40. Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való herczegeknek neveik az ő cseédjek, helyek, és nevek szerint:  Timna herczeg, Hálva herczeg, Jéteth herczeg.

41. Ahólibáma herczeg,  Ela herczeg, Pinon herczeg.

42. Kénáz herczeg, Témán herczeg, Mibtzár herczeg.

43. Magdiel herczeg, Hirám herczeg. Ezek Edomnak fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségeknek földében. Ézsaú az Edomitáknak * attyok.