40. RÉSZ.

Megmagyarázza József a tömlöczben a pohárnoknak és a sütönek álmokat.

Történék ezekután hogy az égyiptombeli Királynak pohárnokja és a sütője vétkeznének az ő urok ellen, az égyiptombeli Király ellen.

2. Megharaguvék azért Faraó mind a két főszolgájára, tudniillik a főpohárnokra és a fősütőre.

3. És vetteté azokat a vitézlő népek Fejedelmének tömlöczébe, tudniillik a tömlöczbe, mellyben József gova vala.

4. És a vitézlő népek Fejedelme fővé tevé azokon Józsefet, és szolgál vala nékik és valának fogságban egy esztendeig.

5. És mindketten látának álmot ugyanazon egy éjjal, az égyiptombeli Királynak mind pohárnokja, mind sütője, kik a tömlöczben fogva valának, melly álom megjelentené mi következnék mind a kettőre.

6. Méne azért ő hozzájok reggel József, és megtekinté őket, és ímé bánkódnak vala.

7. És megkérdé a Faraó főszolgáit, kik ő vele együtt az ő urának házánál a tömlöczben fogva valának ezt mondván: Miért vagytok most illyen szomorúak?

8. Kik felelének néki: Álmot láttunk és nincsen ki megmagyarázná azt. És monda nékik József: Avagy nem Istené-é az álomnak magyarázása? mondjátok meg nékem az álmot.

9. Megbeszélé azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek és monda néki: Álmomban látok vala előttem egy szőlőtövet.

10. És a szőlőtőn valának három vesszőszálak, és az megzöldellék, megvirágozzék, és annak gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.

11. A Faraó pohara pedig vala az én kezemben, és én a szőlőt szakasztom vala, és a Faraó poharába fatsarom vala, és a pohárt adom vala a Faraó kezébe.

12. És monda néki József: Ez annak a magyarázatja: a három vesszőszál, három nap.

13. Harmadnap mulva Faraó felmagasztalja a te fejedet, és helyedre állat tégedet, és adod Faraó kezébe a pohárt, az elébbi szokás szerint, mikor ő pohárnokja vonál.

14. De megemlékezzél én rólam, mikor néked jól lészen dolgod, és cselekdjél kérlek irgalmasságot velem, hogy rólam megemlékezzél Faraónak, és engem e tömlöczből megszaabadíts.

15. Mert lopva hoztak el engemet a Zsidók földéről, itt semmi gonoszságot nem cselekdtem, hogy a tömlöczbe vetettek.

16. Látá pedig a sütőmester is, hogy jól magyarázta volna meg az álmot, és monda Józsefnek; én is álmomban látok vala az én fejemen három fejér kosárt.

17. A felső kosárban pedig valának Faraónak mindenféle sült étkei, és a madarak eszik vala azt az én fejemen való kosárból.

18. És felelvén József, monda: Ez annak a magyarázatja: a három kosár, három nap.

19. Harmadnap mulván Faraó megemlékezik a te fejedről, és tégedet felakasztat akasztófára, és a te testedet rólad leeszik a madarak.

20. Harmanapon azért, melly napon született vala Faraó, lakodalmat szerze minden ő szolgáinak, és megemlékezék a főpohárnokról és a fősütőről a többi szolgái között.

21. És a pohárnokmester helyére állatá a bor töltésre, és a pohárt Faraó kezébe adja vala.

22. De a sütőmestert felakasztatá: a miképen nékik magyarázta vala József.

23. És nem elékezék meg a pohárnokmester Józsefről, hanem elfelejtkezék ő róla.