46. RÉSZ.

Elindulván Jákób Égyiptomba érkezik, kit József megörvendeztet; és az ő egész háznépére gondot visel, kik szám szerint megiratnak.

Elindula azért Izráel minden hozzá tartozóval és méne Beersebába: és áldozék áldozatokat az ő attyának Izsáknak Istenének.

2. És szóla Isten az Izráelnek éjszakai látásban, és monda: Jákób, Jákób. Ki felele: Ímhol vagyok.

3. És monda: Én vagyok az erős Isten, a te atyádnak Istene: Ne félj Égyiptomba lemenni; mert nagy néppé tészlek ott tégedet.

4. Én lemégyek veled Égyiptomba, és onnét ismét kétség nélkül én felhozlak; és József fogja bé néked a te szemeidet.

5. Felkele * azért Jákób Beersebából, és elvivék az Izráel fijai Jákóbot az ő gyermekeiket és feleségeiket a szekerekben, mellyeket Faraó küldött vala ő érette.

6. És elvivék az ő juhaikat, és minden marhájokat, mellyeket Kanaán földében gyüjtöttek vala, és * jutának Égyiptomba Jákób és minden ő magva.

7. Az ő fijait és unokáit ő vele egybe, az ő leányait, és fijainak leányait és minden ő magvát vele egybe elvivé Égyiptomba.

8. Ezek pedig az Izráel fijainak nevek, kik bémentek Égyiptomba: Jákób tudniillik és az ő fijai: * Jákóbnak előszülötte Rúben.

9. Rúben fijai: Khánokh, Pallu, Kheczron, * Khármi.

10. Simeonnak * pedig fijai: Jémuel, Jámin, Ohád, Jakhin, Czohár; és Saul a Kanaáni feleségétől.

11. Lévinek * fijai: Gerson, Kéhát, Mérári.

12. Júdának * pedig fijai: Hér, Onán, Séla, Pérecz, Zérákh; de megholt vala Hér és Onán a Kanaán földén. # Pérecznek pedig fijai: Kheczron és Khámul.

13. Issákhárnak pedig fijai: Thóla, Puvah, Jób, Simron.

14. Zebulonnak fijai: Séred, Élon, Jahléel.

15. Ezek Leának fijai, kiket szült vala Jákóbnak Mésopotámiában, és Dinát az ő leányát. Minden fijainak és leányainak számok harminczhárom lélek.

16. Gádnak pedig fijai: Sifjon, Khaggi, Suni, Esbon, Héri, Aródi és Areéli.

17. Ásernek * fijai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Bériha, és Sérákh az ő hugok: Bérihának fijai: Khéber és Málkhiel.

18. Ezek Zilpának fijai, kit Lábán adott vala Leának az ő leányának: és ez tizenhat Lelkeket szüle Jákóbnak.

19. Rákhelnek a Jákób feleségének fijai: József és Benjámin:

20. És születtetének * Józsefnek az Égyiptom földében Manasse és Efraim: kikelt szült néki Asenáth Pótiferának, On város fejedelmének leánya.

21. Benjámin fijai: Béla, Béker, Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós, Muppim, Khuppim, Ard.

22. Ezek Rákhelnek fijai, kik születtek Jákóbnak, mindenestől tizennégy lelkek.

23. Dán fijai: Khusim.

24. Nafthalinak * fijai: Jakhtzél, Gúni, Jéser, Sillém.

25. Ezek Bilhának fijai, * kit adott vala Lábán Rákhelnek az ő leányának: és ezeket szülte Jákóbank, mindenestől hét lelkek.

26. Mindenestől a kik Jákóbbal Égyiptomba mentek bé, kik az ő ágyékából származtak, a Jákób fijainak feleségeiktől megválva, voltak hatvanhat lelkek.

27. Józsefnek fijai pedig, kik Égyiptomban születtek, két lelkek: A Jákób házának azért lakosai, kik Égyiptomba mentek vala, mindnyájan hetven * lelkek valának.

28. Elbocsátá pedig Júdát maga előtt Józsefhez, hogy minekelőtte oda érkeznék, a Gósen földén néki helyet szerzenének, Jutának azért Gósen földébe.

29. És elkészitvén József az ő szekerét, eleibe méne Izráelnek az ő attyának Gósenbe; és minekutánna meglátta volna Jákób Józsefet, esék Jákób Józsefnek nyakára, és síra az ő nyakán sok ideig.

30. És monda Izráel Józsefnek: Immár örömest meghalok, mivelhogy láttalak téged, hogy még élsz.

31. József pedig monda az ő attyafiainak, és az ő attya háznépének: Felmégyek és tudtára adom Faraónak, és ezt mondom néki: Az én atyámfiai és az atyám háznépe, kik Kanaán földében valának, jöttek én hozzám.

32. Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó emberek voltak: az ő juhaikat is, barmaikat és mindeneket elhozták.

33. Mikor pedig Faraó hivatánd titeket és kérdéndi: Micsoda munkás emberek vagytok?

34. Azt feleljétek: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mind ez ideig, mind min, mind a mi atyáink: hogy lakhassatok a Gósennek földén: mert minden barompásztor utálatos * az Égyiptombelieknél.