MÓZES MÁSODIK KÖNYVE,

MELLY A ZSIDÓKNAK ÉGYIPTOMBÓL VALÓ KIJÖVETELEKRŐL IRATOTT KÖNYV.

1. RÉSZ.

Nyomorgattatások az Izráel fijainak Égyiptomban.

Ezek az Izráel fijainak nevek, kik bémentek vala Jákóbbal Égyiptomba: mindenik pedig cselédestől ment vala bé:

2. Rúben, Simeon, Lévi, Júda.

3. Issakhár, Zebulon, Benjámin.

4. Dán, Nafthali, Gád, Áser.

5. Mind azok a lelkek pedig, mellyek Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.

6. És meghala József és minden ő attyafiai, az az egész egy időbeli nemzetség.

7. Az Izráel fijai pedig * nevekedének, nagy sokasággal születtetének, megszaporodának felette igen elhatalmazának, és a föld velek eltelék.

8. Azonközben új * Király támada Égyiptom országán, ki Józsefet nem esmérte vala.

9. Ki monda az ő népének: Ímé az Izráel fijainak népe igen sok, * és nálunknál hatalmasb.

10. Jer cselekedjünk ő ellenek valami okossággal, * hogy ne szaporodjanak, mert ha valamimódon had támad, félő hogy a mi ellenséginkhez ne adják magokat és hadakozzanak ellenünk, és el ne menjenek e földről.

11. Rendelének azért ő ellenek sarczoltató Tiszttartókat, hogy a népet szolgálattal terhelnék, és építe az Izráel népe Faraónak, kincstartó városokat, Pithomot és Rahámsest.

12. De mennél inkább sanyargatják vala a népet, annál inkább nevekedik vala, és sokasodik vala annál inkább: annyira hogy magokban háborganának az Izráel fijai elömenetelekért.

13. Jóllehet az Épgyiptombeliek az Izráel fijait nagy kegyetlenséggel kénszerítenék szolgálni.

14. És kesergetnék az ő életeket, kemény szolgálattal, sárkeveréssel, téglacsinálással, és minden mezei szolgálattal, s minden egyéb dologtétellel, mellyben az ő szolgálatjokkal élnek vala nagy kegyetlenséggel.

15. És parancsolá Égyiptomnak Királya a Zsidó bábáknak, kik közzűl egyiknek Sifra, a másiknak Puha vala neve.

16. És monda: Mikor a szülésnek idején a Zsidó asszonyokkal lésztek, ha látandjátok hogy fiat szülnek, megöljétek azt; ha pedig leányt szülnek, meg ne öljétek.

17. De azok a bábák félék az Istent, és nem cselekedének úgy a mint parancsolta vala nékik Égyiptomnak Királya; hanem elevenen megtartják vala a gyermekeket.

18. Hívatá annakokáért Égyiptomnak Királya a bábákat és monda nékik: miért míveltétek ezt, hogy a gyermekeket elevenen megtartanátok?

19. Felelének pedig a bábák Faraónak: Mert a Zsidó asszonyok nem ollyanok mint az Égyiptombeliek; mert vastagok azok, és minekelőtte hozzájok menne a bába, az előtt szülnek.

20. Annakokáért jól tőn Isten azokkal a bábákkal, és a nép igen megsokasodék, és igen elhatalmazának.

21. Mivelhogy pedig a bábák Istent félék, annakokáért azoknak házok népét megszaporítá.

22. Megparancsolá azért Faraó minden ő népének, mondván: minden * férjfiú magot, melly születik, a folyóvizbe vessetek, minden leányzó magot pedig elevenen megtartsatok.