6. RÉSZ.

Ujonnan küldetik Mózes Faraóhoz.

És monda az Úr Mózesnek: Majd immár meglátod mit cselekeszem Faraóval: mert hatalmas kéz által kénszerittetvén bocsátja el őket , és hatalmas kéztől űzi  ki őtet a földéből.

2. És szólítván Isten Mózest, monda néki: Én vagyok az Úr.

3. És megjelentettem magamat Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak a *mindenható erős Istennek nevében: de az én Jehova # nevemben nem jelentettem meg magamat nékik.

4. Mert szövetséget tettem ő velek; hogy nékik adnám Kanaán földét, az ő bujdosások földét, mellyen jövevények voltak.

5. Annakfelette én hallottam az Izráel fijainak kiáltásokat, kiket az Egyiptombeliek szolgálattal nyomorgatnak: és megemlék az én szövetségemről.

6. Annakokáért mond meg az Izráel fijainak: Én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptomnak terhes szolgálatjából, és megmentelek titeket az én karomnak kinyújtása által, és nagy itéletek által.

7. És népemmé fogadlak titeket, és lészek néktek Istentek, és megtudjátok hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, ki Egyiptom igájától megmentelek titeket.

8. És béviszlek titeket a földre, mellyért megesküdtem, hogy * adnám azt Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és adom néktek azt örökségül.Én vagyok az Úr.

9. Szóla pedig illyen módon Mózes az Izráel fijainak; de nem hallgatának Mózeshez, az ő lelkek nagy keserűsége miatt, és a nagy kemény szolgálat miatt.

10. Annakokáért szóla a Jehova Mózesnek ilyen módon:

11. Eredj bé, szólj Faraónak az egyiptombéli Királynak, hogy bocsássa el az Izráel fijait az ő földében.

12. És szóla Mózes az Úr előtt, mondván: Ímé az Izráel fijai nem hallanak meg  engemet; mimódon hallana meg ezért a Faraó engemet, ha én *körülmetéletlen ajakú vagyok.

13. És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, és parancsolá nékik, hogy az Izráel fijaihoz mennének, és az egyiptombeli Faraó Királyhoz, hogy az Izráel fijait kihoznák Egyiptom földéből.

14. Ezek pedig az ő attyoknak házoknépeinek fejei: *Rúbennek, az Izráel elsőszülöttének fijai: Khánokh, Pallu, Kheczron, Khármi. Ezek Rúbennek cselédei.

15. Simeonnak * fijai: Jémnel, Jámin Ohád, Jákin, Czohár, és Saul, a kananeabeli asszonytól való.Ezek a Simeon cselédei.

16. A * Lévi fijainak pedig nevek az ő nemzetségek szerint ezek: Gerson, Kéhát, és Mérari. A Lévi életének pedig esztendei voltak száz harminhét esztendők.

17. Gerson * fijai: Libni, Simhi, az ő cselédjek szerint.

18. Kéhátnak * fijai: Amrám, Izthár, Khebron és Huziel. A Kéhát életének pedig esztendei voltak száz harminchárom esztendők.

19. Mérári * fijai: Makhi és Musi. Ezek a Lévi cselédei az ő nemzetségek szerint.

20. Amrám * pedig vevé feleségül magának Jókhebédet, attyának hugát, ki szülé neki Áront és Mózest. És az Amrám életének esztendei voltak száz harminchét esztendők.

21. Iczhárnak fijai: Kórákh, Néfeg, és Zikhri.

22. Huziel fijai: Misáel, Eltzáfán, Sitheri.

23. És * Áron feleségül vevé magának Elisebát, az Aminádáb leányát, Nahasonnak hugát, ki szüle néki Nádábot, Abihut, Eleázárt és Ithámárt.

24. Kórákhnak pedig fijai: Assir, Elkánah, Abiasáf. Ezek a Korákhitáknak cselédei.

25. Eleázár az Áron fija vőn magának feleségül egyet a Putiel leányai közzűl, ki szülé néki Fineást. Ezek a Léviták attyainak fejei az ő cselédjek szerint.

26. Ez Áron és * Mózes, kiknek parancsolá a Jehova: Hozzátok ki az Izráel fijait Égyiptom földéből, az ő seregek szerint.

27. Ezek a kik szóltak az égyiptomi Faraó Királynak, hogy kihoznák az Izráel fijait Égyiptomból, ez Mózes és Áron.

28. És ugyanazon napon monda az Úr Mózesnek az Égyiptom földében.

29. Szóla, mondok az Úr Mózesnek, mondván, Én vagyok az Úr: megmondjad Faraónak az égyiptomi Királynak mind azokat, mellyeket én szólok néked.

30. És monda Mózes az Úr előtt: Ímé én * körűlmetéletlen ajakú vagyok, és hogy hallgatna meg engemet Faraó?