20. RÉSZ.

A Tíz parancsolat kiadatik a Sinai hegyről.

És az Isten szólá mind ezeket az 1géket, mondván:

2. Én * vagyok a te Jehova Istened, ki Égyiptomnak földéből a szolgálatnak házából kihoztalak tégedet:

3. Ne legyenek néked én előttem * idegen isteneid.

4. Ne * csinálj magadnak faragott képet; és semmi hasonlatosságot azoknak formájára, mellyek ott fenn az égben vagynak, se azoknak formájára, mellyek a földön itt alatt vagynak, se azoknak, mellyek a vizekben a föld alatt vagynak.

5. Ne hajolj meg azok előtt, és ne tiszteljed azokat: mert én vagyok a te Jehova Istened erős bosszúálló, ki megbüntetem az atyáknak vétkeket a fiakban, harmad és negyed íziglen, azokban a kik gyűlölnek engemet.

6. És irgalmasságot cselekeszem ezeriglen azokkal, a kik engemet szeretnek, és megtartják az én parancsolatimat.

7. A te Jehova Istenednek * nevét hijába ne vegyed, mert nem hagyja a Jehova büntetés nélkűl azt, a ki az ő nevét hijába veszi.

8. Megemlékezzél a * Szombatnapról, hogy azt megszenteljed.

9. Hat * napokon munkálódjál, és minden dolgodat elvégezzed;

10. Hetednapon a te Jehova Istenednek Szombatja * vagyon: Semmi dolgot ne tégy, se te, se fijaid, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, és semmi barmod, se a te jövevényed, melly a te kapud között vagyon.

11. Mert hat * napon teremté a Jehova a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban való állatokat, és megnyugovék hetednapon: azért megáldá a Jehova a Szombatot, és megszentelé azt.

12. Tiszteljed a * te atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, mellyet a te Jehova Istened ád néked.

13. Ne * ölj.

14. Ne * paráználkodjál.

15. Ne * orozz.

16. Ne * mondj a te felebarátod ellen hamis tanúságot.

17. Ne * kívánjad a te # felebarátodnak házát: ne kívánjad a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, melly a te felebarátodé.

18. Mind az egész sokaság pedig látja a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürtnek szavát, és a hegynek füstölgését, és ezeket látván a nép, megrémülének, és távol állának.

19. És mondának Mózesnek: Szólj te nékünk és engedünk; ne szóljon nékünk az Isten, hogy meg ne haljunk. *

20. Felele pedig Mózes a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértene, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.

21. Távol * álla azért a nép: Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, mellyben az Isten vala.

22. És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondjad az Izráel fijainak: Ti láttátok, hogy a mennyből szólottam néktek:

23. Ne csináljatok azért én mellém semmit: ezüst isteneket, vagy arany isteneket ne csináljatok magatoknak.

24. Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozzad a te égő- és háláadóáldozatodat, a te juhaidat, és ökreidet: és valemelly helyen parancsoltam, hogy az én nevemről megemlékezzetek, te hozzád mégyek és megáldalak tégedet.

25. Hogyha kőből csinálsz nékem oltárt, ne csináljad faragott * kőből: mert mihelyt a te kőfaragó vasadat arra veténted, azonnal megfertézteted azt.

26. Grádicson is ne menj az én oltáromra, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék annál.