23. RÉSZ.

A bosszúságtételekről: ellenséginkkel való jótételről: az itéletekről: a veteménynek a mezőn való hagyásáról, Szombatról, és a három nagy Innepekről sat.

Hamis és hauzg hírt ne költs a te felebarátod ellen: és a hamis embernek segítségűl ne légy, hogy hamisan mellette megesküdnél.

2. Ne kövessed a sokaságot a gonoszra, és ne szólj a törvényben a sokaság mellé hajolván, az igaz itéletnek elfordítására.

3. A * szegénynek személyére ne nézz az ő törvényében.

4. Ha találkozol a te * ellenségednek bujdosó ökrére vagy szamarára, hajtsd haza néki.

5. Ha látándod hogy a terh alatt fekszk annak szamara a ki téged gyűlöl, avagy nem lészes-é annak segítséggel? Emeld fel azt ő vele együtt.

6. A te szegényednek igazságát * el ne fordítsad az ő törvényében.

7. A hamis * beszédtől eltávozzál, és az ártatlant s az igazat meg ne öljed; mert nem hagyom büntetés nélkül a hamisat.

8. Ajándékot * ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket is, és az igazaknak ítéleteket elfordítja.

9. A * jövevény embert meg ne keserítsed; mert ti jól tudjátok a jövevényeknek mint legyen dolgok, # mivelhogy ti is jövevények voltatok Égyiptom földében.

10. Hat * esztendeig vesd bé a te földedet, és takard bé annak hasznát.

11. A hetedik esztendőben kinn hagyjad azt, és megeressed azt a te vetésedet, hogy a te népednek szegényei egyék meg azt; a maradékát pedig egye meg a mezőnek vada; e képen cselekedjél szőlőddel és olajtermő hegyeiddel is.

12. Hat * napon tegyed dolgaidat, és hetednapon nyugdojál: hogy nyugodjék a te ökröd, szamarad és # megnyugodjék a te szolgálóleányodnak fija és a jövevény.

13. Mindeneket, a mellyeket parancsoltam néktek, nagy szorgalmatossággal megtartsátok. Az idegen isteneknek nevét ne említsétek és ne hallattassék az a ti szátokból.

14. Minden esztendőben háromszor szentelj nékem innepet.

15. A pogácsák innepét megtartsad: hét napon egyél kovász nélkűl való kenyeret, a (* mint megparancsoltam néked,) az Abib nevű hónapban: mert akkor jöttél ki Égyiptomból: # és üres kézzel senki ne láttassék én előttem.

16. A te mezei veteményed zsengéje aratásának innepét is megtartsad: és a te mezei majorságod bétakarításának innepét is, melly szokott esni az esztendőnek végén, megszenteljed.

17. Minden * esztendőben háromoszor minden féjfiú felmenjen az Úr Jehova eleibe.

18. Az én áldozatomra való báránynak vérét addig ki ne ontsad, mig a kovászt ki nem hányod házadból: és ne maradjon te nálad az én áldozatomra való báránynak kövére reggelig.

19. Mindennek * az elejét, és földednek első gyümölcsét, a te Jehova Istenednek házába vigyed. Ne főzd meg a gödölyét az ő annyának tejében.

20. Ímé én elbocsátom az én * Angyalomat te előtted, hogy megőrizzen téged a te útadban, és bévigyen téged a helybe, mellyet én kész1tettem.

21. Megoltalmazzad magadat attól, és engedj annak beszédének, meg ne bosszontsad őtet: mert nem szenvedi el a ti gonoszságtokat, mert az én nevem vagyon ő rajta.

22. Mert ha hallgatván hallgatándod az ő beszédét, és mind azokat cselekdénded, a mellyeket mondok: gyűlölnek, és ellensége leszek a te ellenségeidnek.

23. Mert az én Angyalom te előtted megyen, és béviszen téged az Emoreusnak, Khittheusnak, Perizeusnak, Kananeusnak, Khiveusnak és Jebuzeusnak földére, és kigyomlálom azokat.

24. Ne imádjad azoknak isteneket és ne tiszteljed azokat, és ne cselekdjél az ő cselekedetek szerint; hanem eltörvén eltörjed azokat, és apróra rontván elrontsad az ő bálványokat.

25. Hanem tiszteljétek a ti Jehova Istenteket, és megáldja a te kenyeredet és vizedet: és elvészek ti közzűletek minden betegséget.

26. Nem lészen semmi a te földedben, melly * elhányá gyümölcsét idő előtt, sem pedig meddő nem lészen: és a te életed napjaid bétöltöm.

27. Az én félelmemet bocsátom el előtted, és minden népet, a melly közzé mégy, elrettentek: és minden ellenségeidet elfutamtatom előtted.

28. Darázsokat * bocsátok el előtted, kik Khiveust, Kananeust és Khittheust kiüzzék te előtted.

29. Nem üzöm ki előled mind azokat egy esztendőben, hogy a föld el ne pusztuljon, és megsokasodjanak te ellened a mezőnek vadai.

30. Lassan-lassan üzöm ki azokat előled, míg megszaparodol és a földet bírhatod.

31. A te határodat kivetem a veres tengertől fogva a Filiszteusok tengeréig, és a pusztától fogva az Eufrátes folyóvízig: mert kezeitekbe adom a földnek lakosait, és azokat kiüzöd te előled.

32. Ne * tégy szövetséget se azokkal, se azoknak isteneikkel.

33. Ne engedjed hogy lakjanak a te földeden, hogy tégedet ellenem való bűnbe ne ejtsenek: hogyha az ő isteneket tisztelnéd, melly dolog néked nagy botránkozásra lenne.