25. RÉSZ.

A Sátornak felépítésére való marhák: szövetség ládája: Asztal Gyertyatartó sat.

Akkor szólítá az Úr Mózest ezt mondván:

2. Szólj az Izráel fijainak hogy vegyenek az ő marhájokból, és adjanak nékem ajándékot; minden embertől, a kinek szíve szabad akaratja szerint hajol az adásra, vegyetek nékem ajándékot.

3. E pedig az ajándék, mellyet ő tőlök vegyetek: aranyat, ezüstöt és rezet.

4. Kék selymet, veres selymet, karmazsinszínű selymet, fejér selymet, kecskeszőrt.

5. Veresen festett kosbőröket, borzbőröket és Sittim fákat.

6. A gyertyatartóba való olajt, kenetnek olajába való áromákat, és a jóillatnak csinálásához is fűszerszámokat.

7. Ónix köveket és foglalni való köveket az Efódnak, és a nagy Papnak mejjén való ékességnek megkészítésére.

8. És készítsenek nékem szent Hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.

9. Mindenestől úgy csináljátok a mint megmutatom néked a szent Hajléknak formáját, és annak minden edényinek hasonlatosságát.

10. Csináljanak egy ládát * Sittim fából; harmadfél sing legyen annak hossza, másfél sing a szélessége, másfél sing a magassága is.

11. Megborítsad azt tiszta arannyal, mind kivűl mind belől, megborítsad azt, és azon felűl mind köröskörűl csinálj aranya pártázatot.

12. És önts annak négy arany karikákat is, és azokat csináld a ládának négy szegeleteire, egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.

13. Csináj rudakat is Sittim fából, és azokat is megborítsad arannyal.

14. És a rudakat bocsássad a láda oldalán való karikákba, hogy azoknál fogva hordozzák a ládát.

15. A ládának karikában álljanak a rudak, el ne vegyék onnét.

16. És helyheztessed a ládába a * Bizonyságot, mellyet ezután néked adok.

17. Csinálj * kegyelemnek tábláját is tiszta aranyból: harmadfél sing legyen a hossza, a szélessége másfél sing legyen.

18. Csinálj két Kérubimokat is, a kegyelem táblájának két végeire, a táblával egybe egy merő aranyból.

19. És csináljad az egyik Kérubimot a kegyelem táblájának egyik végére innét; a másik Kérubimot másik végére onnét: a kegyelem táblájából formáljátok ki a két Kérubimokat annak két végein.

20. És a két Kérubimok az ő két szárnyaikat kiterjesszék fenn, úgy hogy a kegyelem tábláját az ő szárnyakkal béfedezzék és egymásra nézzenek: A Kérubimoknak orczájok a kegyelem táblájára nézzenek.

21. Ezt pedig a kegyelemnek tábláját, a ládán * felűl tégyed, és a ládába tégyed a Bizonyságot, mellyet néked adok ezután.

22. Ott lészek te veled szembe, és szólok veled a kegyelem táblájáról, a két Kérubimok közzűl, melly vagyon a Bizonyságtételnek ládáján felűl, mind azok felől a mellyeket te általad parancsolok az Izráel fijainak.

23. Csinálj annakfelette * asztalt is Sittim fából: két sing legyen hosszasága, szélessége egy sing, magassága másfél sing.

24. És azt béborítsad tiszta arannyal, és annak környékén csinálj arany pártázatot.

25. Csinálj az asztalnak környékére egy tenyérnyi széles karájt is, és a karájon felűl helyheztessed az arany pártázatot.

26. Annakfelette csinálj négy arany karikákat, mellyeket annak négy lábainak négy szegeleteire csinálj.

27. Csak szintén a karájon alól legyenek a karikák, mellyekbe a rudakat bocsássák, hogy hordozhassák az asztalt.

28. Azokat a rudakat pedig Sittim fából csináljad, és arannyal béborítsad, és hordozzák az asztalt azoknál fogva:

29. Annakfelette az asztalnak tálait, temjéntartóit, ezeknek fedeleit és tisztítóit, mellyek mind az asztalon álljanak, tiszta aranyból csináljad.

30. És tégy arra kenyereket, mellyek mindenkor én előttem álljanak.

31. Csinálj * annakfelette gyertyatartót tiszta aranyból: merő aranyból vert legyen a gyertyatartó: annak szára, ága, pohárkái, tálacskái, és virágai azon egy merő aranyból legyenek.

32. Hat ágai legyenek az oldalán: egy felől is három ág, más felől is három ág.

33. Az egyik ágán legyenek mondolának formájára formáltatott három tálacskák, gobmjával és virágjával egybe: a másik ágán is mondola formára csináltatott három tálacskák, gombjával és virágjával egybe: illyen módon legyenek a gyertyatartónak mind a hat ágai.

34. A gyertyatartónak szárán legyen mondola formára csináltatott négy tálacska, gombjaival és virágival egyetembe.

35. És a két ága alatt egy gomb legyen abból, a másik hat ága alatt is egy gomb legyen abból, és harmadik rendbeli két ágai alatt is egy gomb legyen abból: így legyen a gyertyatartónak mind a hat kinevekedő ága.

36. Annak mind gombjai, mind szárai a derekából legyenek: mindenestől az egy merőn vert legyen tiszta aranyból.

37. Csinálj hét szövétneket is a gyertyatartóhoz, melly szövétnekeket magasan helyheztess, hogy a gyertyatartó minden felé világosságot adjon.

38. Gyertyahamvavevőjét is, és annak köpűit tiszta aranyból csináljad.

39. Egy tálentom tiszta aranyból csináljad a gyertyatartót, minden edényeivel egybe.

40. Meglássad pedig hogy csináljad arra a formára és példára, * melly tenéked mutattatott e hegyen.