26. RÉSZ.

A szent Hajléknak minden részei.

A * Sátort pedig csináljad fejér visszált selyemből, kék selyemből, veres és karmazsinszinű selyemből csinált tíz kárpitból, Kérubin formákat csinálj a kárpitokon szép mesterséggel.

2. Egyik kárpitnak hossza legyen huszonnyolcz sing, és egyik kárpitnak szélessége négysing, egy mértéke legyen mindenik kárpitnak.

3. Öt kárpitot foglaj egybe, egyiket a másikkal; ismét a más öt kárpitot külön foglaljad egybe, egyiket a másikkal.

4. Csinálj kék selyemből mintegy szemecskéket is az első kárpitnak szélén a melly felől a másikkal egybe kell foglalni: a másik külső kárpitnak is a szélén a hol a harmadik rendbeli kárpittal egybe kell foglaltani a képen csinálj szemecskéket.

5. Ötven szemecskéket csinálj egyik kárpiton: ötven szemecskéket csinálj a másik kárpit szélén is a hol egybe kell foglalni a harmadikkal: egymás ellenébe legyenek szépen csinálva a szemecskék.

6. Csinálj ötven arany horgocskákat is minden kárpitra, és a horgocskákkal foglald egybe a kárpitokat, hogy egy Sátor legyen.

7. Ezek után csinálj kecskeszőrből * kárpitokat a sátornak béfedezésére, tizenegy kárpitot csinálj ollyant.

8. Egyik kárpitnak hossza harmincz sing legyen, szélessége pedig négy sing: mind a tizenegy kárpitnak egy mértéke legyen.

9. Az ötét a kárpitoknak külön foglald egybe, és hatát külön, és a hatodik kárpitot megkétszerezzed a sátornak ajtaja ellenébe.

10. Csinálj pedig ötven szemecskékeket is az egyik külső kárpitnak szélén, a hol egybe kell foglalni a másikkal, azonképen a másik szélén is, a hol egybe kell a harmadikkal foglalni.

11. Csinálj ötven réz horgocskákat is, mellyeket bévess a másik kárpiton való szemecskékbe, és foglald egybe a kárpitokat, hogy legyen egy Sátor.

12. A mivel a sátornak kárpitjai bővebbek, tudniillik az egyik bővebb kárpitnak fele, a szent hajléknak hátulsó részén bocsátassék alá.

13. A mivel pedig a sátor kárpitjai hosszabbak, tudniillik egy felől is egy singgel, másfelől is egy singgel, a szent hajlékknak oldalán bocsáttassék alá, mind egy felől, mind más felől, hogy béfedje azt.

14. Csinálj a sátornak * fedelet is megveresített kosbőrből: Mind ezek felett pedig csinálj fedelet a sátornak borzbőrből is felűl.

15. Csinálj a szent hajléknak * fennálló deszkákat is Sittim fából.

16. A deszka magassága tíz sing legyen: a szélessége pedig egyik deszkának másfél sing legyen.

17. Mindenik deszkának két csapja legyen egyik végén, lajtorjának formájára alkotva egymás ellenébe: a szent Hájléknak minden deszkáit így csináljad.

18. Csináljad pedig e deszkákat a szent hajléknak: Délfelől való részére húsz deszkákat csinálj.

19. És a húsz deszka alá negyven ezüst talpat csinálj, két talpat egy deszka alá, az ő két csapja szerint, és két talpat a másik deszka alá, a két csapja szerint.

20. A szent hajléknak észak felől való másik oldalának is húsz deszkát csinálj.

21. És azoknak si negyven ezüst talpat; két talpat egy deszka alá, más deszka alá is két talpat.

22. A hajléknak pedig napnyugot felől való oldalának csinálj hat deszkát.

23. És a hajléknak szegelet pártázatjára két deszkát csinálj mind a két szegeletin.

24. Mellyek alól mind a tetejéig kettősök legyenek egy karikába foglaltaván: igy csináljad a két deszkát a hajléknak két szegeletin.

25. Legyen azért nyolcz deszka, és azoknak tizenhat ezüst talpok: két talp egy deszka altt, és két talp a más deszka altt.

26. Csinálj rudakat is Sittim fából, öt rúd legyen a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.

27. És öt rúd a hajlék másik oldalának deszkáihoz; és a hajlék napnyugot felől való oldalának deszkáihoz is öt rúd.

28. A középső rudat a deszkáknak közepén bocsásd által, hogy egyik végétől fogva a hajléknak másik végéig érjen.

29. A deszkákat pedig megborítsad arannyal, és arany karikákat is csinálj a deszkákba, mellyeken általbocsássad a rudakat; a rudakat pedig megborítsad arannyal.

30. Illyen módon építsd fel az t a sátort, annak hasonlatosságára, * melly néked e hegyen mutattatott.

31. Csinálj * superlátot is kék selyemből, veres selyemből, karmazsinszinű selyemből, és fejér visszált selyemből, szép mesterséggel csináljad azt Kérubimoknak képeivel elegy.

32. És függesszed azt négy Sittim fából csinált oszlopra, mellyek arannyal béborítattak legyenek, arany horgai és négy ezüst talapi legyenek.

33. És a horgokra függesszed azt a superlátot, és oda vigyed a superláton belől a bizonyságtételnek ládáját; és az a superlát választja el néktek a hajléknak első részét, mellyet Szentnek neveznek, a belső részétől, mellyet Szentek-szentének neveznek.

34. Annakfelette helyheztessed a kegyelemnek tábláját a Bizonyságtételnek ládáján felűl, a hajléknak belső részébe.

35. És az arany asztalt helyheztessed a superláton kivűl, és a gyertyatartót az asztal ellenébe: a hajléknak dél felől való részébe; az asztalt pedig észak felől való részébe helyheztessed.

36. Csinálj * superlátot is a hajlék ajtajára kék selyemből, veres karmazsinszínű és fejér visszált selyemből szép mesterséggel.

37. A superlátnak peidg csinálj öt oszlopot Sittim fából, mellyeket arannyal megboríts, azoknak horgai is aranyból legyenek: és önts azoknak rézből öt talpat.