27. RÉSZ.

Egőáldozati oltár: tornácz: világositásra való olaj.

Csinálj * oltárt is Sittim fából, öt sing legyen a hossza, a szélessége is öt sing legyen, négyszegű legyen az oltár, és a magassága három sing.

2. Az oltárnak négy szarvát is csináld ugyan ollyan fából az oltárnak négy szegeletin, és az oltárt megborítsad rézzel.

3. Csinálj fazékait is annak hamvának kihordására, seprőit, szénnek való medenczéit, horgas villáit és fogóit: minden szerszámait rézből csináljad.

4. Csinálj annak rostélyt is rézből mint egy hálót: és annak négy szegeltire csinálj a háló felett négy karikákat is rézből.

5. És helyheztessed a rostélyt az oltárnak üregségébe belől el-alá, úgy hogy a rostély az oltárt félig felérje.

6. Csináj rudakat is az oltárnak Sittim fából, és azokat rézzel borítsd meg.

7. És a rudakat bocsássad a karikákba, és legyenek azok a rudak az oltárnak két oldalában, mikor hordozzák azt.

8. Hézagon csináld azt dészkákból; a mint mutatta néked az Úr a hegyen, úgy csináljátok.

9. Csinálj a szent hajléknak pitvart is, dél felől, * fejér visszált selyemből csinált kárpitokból, egyik oldalának hossza legyen száz sing.

10. Annak legyen húsz oszlopa és azoknak húsz réz talpai, és ezeknek horgai karikáival egybe ezüstből legyenek.

11. Ezenképen észak felől való oldalának a hossza legyen száz sing kárpit, annak is húsz oszlopa, húsz réz talpa: és azoknak horgai és karikái ezüstből.

12. A pitvarnak szélessége pedig a napnyugot felől való oldalán legyen ötven sing kárpit: annak tíz oszlopai és tíz talpai.

13. A pitvarnak naptámadat felől való szélessége is legyen ötven sing.

14. De ezt a pitvarnak napkelet felöl való részét úgy csinálják, hogy egy felől legyen tizenöt sing kárpit: annak három oszlopa és három talpa.

15. Más felől is legyen tizenöt sing kárpit: annak is három oszlopa és három talpa.

16. A pitvarnak pedig kapuján legyen kék selyemből, veresből, karmazsinszínű és fejér visszált selyemből mesterséggel csinált húsz sing superlát: annak négy oszlopa, és az oszlopoknak négy talpai legyenek.

17. A pitvarnak minden oszlopai köröskörűl ezüst vesszőkkel öveztessenek meg, azoknak horgai ezüstből, talpai rézből legyenek.

18. A pitvarnak hossza száz sing legyen, a szélessége ötven sing mindenütt, a magassága öt sing: visszált fejér selyemből csinált kárpit legyen, és azoknak oszlopnak talpai rézből.

19. A szent hajléknak minden szolgálatja mellé való edényei, és minden szegei annak, mind a pitvarnak szegeivel egybe rézből legyenek.

20. Te pedig parancsold meg az Izráel fijainak, hogy adjanak néked tiszta és szépen megtört * faolajt világosítani, hogy szüntelen minden nap a szent hajlékban abból világosságot szerezhessenek.

21. A Gyülekezetnek hajlékában a superláton kivűl, melly a Bizonyságtétel ládája előtt vagyon, helyheztesse * azokat Áron és az ő fijai, hogy égjenek azok estvétől fogva mind reggelig az Úr előtt. Örökkévaló rendtartások legyen az az ő maradékok között, mellyet meg kell tartaniok az Izráel fijainak.