28. RÉSZ.

Áron Papi méltósága és öltözete felől való parancsolatok.

Te pedig hívasd * hozzád a te atyádfiát, Áront, és az ő fijait vele egybe, az Izráel fijai közzűl, hogy nékem Papjaim legyenek, Áron, Nádáb, Abihú, Eleázár, Ithamár Áronnak fijai.

2. És csinálj szent ruhákat Áronnak a te atyádfiának dicsőségre és ékességre.

3. Te annakokáért parancsold meg a bölcs mestereknek, kiknek elméjeket bölcsességnek ajándékával megékesítettem, hogy csináljanak Áronnak öltöző ruhákat, az ő felszentelésére, hogy nékem Papom legyen.

4. Ezek pedig a ruhák, a mellyeket csinálniok kell: Hósen, Efód, bő ránczos ruha, szoros szemecskés alsóruha, süveg és öv: ezeket a szent ruhákat csinálják Áronnak a te atyádfiának és az ő fiainak: hogy nékem szolgáljanak a papitisztben:

5. Annakokáért adjanak ezeknek aranyat, kék selymet, veres, karmazsinszínű és fejér selymet.

6. És az Efódot csinálják aranyból, kék, veres, karmazsinszínű és fejér selyemből szőtt mesterséggel.

7. A vállán való két szárnyait úgy csinálják hogy a két * vége egybe kapcsoltathassék.

8. Az Efódnak pedig szorítója * melly az Efódon vagyon, mint szinte a ruhája aranyból, kék, veres, karmazsinszínű és visszált fejér selyemből csinált legyen.

9. annakutánna végy két ónix követ, és mesd fel azokra az Izráel fijainak neveiket.

10. Hatának nevét egyik kőre, a hatának nevét a másik kőre, az ő születéseknek rendi szerint.

11. Kőmetsző művével, mint a pecsétet szokták meetszeni, úgy metszesd fel e két kövekre az Izráel fijainak neveiket, arany boglárokba foglalván azokat.

12. És helyheztessed e két követ az Efódnak vállaira, mellyek legyenek az Izráel fijairól való emlékezetnek kövei, hogy hordozza Áron azoknak neveket az Úr előtt, az ő két vállain emlékezetnek okáért.

13. Csinálj annakokáért két boglárokat aranyból, mellyekbe a két követ foglaljad.

14. Csinálj egyarányú két tiszta arany lánczot is megtekerített aranyveszőkből, és foglaljad azokat a megfodorított arany lánczokat a boglárokhoz.

15. Annakutánna csináj ítéletnek * Hósenét, drágalátos mesterséggel, mint szinte az Efódot, a képen csináld azt is aranyból, kék, veres, karmazsinszínű és fejér visszált selyemből.

16. Négyszegű legyen és kétszeres: egy arasz legyen annak hossza, egy arasz a széle is.

17. És foglalj abba drágaköveket négy renddel. E legyen pedig a rend: Sárdonix, topáz, kárbunkulus, az első rend.

18. A második rend: Smaragd, zafir, jaspis.

19. A harmadik rend: Linkúr, akhát, amethist.

20. A negyedik rend: Krizolit, onikhinus, berill: mellyek mind aranyba foglava legyenek az ő helyekben.

21. Ezek a kövek pedig legyenek az Izráel fijainak nevek szerint tizenketten, mindeniknek neve szerint megmetszve: a mint a pecsétet szokták metszeni, legyen mindeniknek neve a tizenkét ág szerint.

22. És e szent Hósenhez szabjad amaz egyarányú két arany lánczokat, mellyek tiszta aranyból csináltattak fodorítva.

23. Csinálj két arany karikát is e szent Hósennek, és a két karikát csináljad a Hósennek két szegeletire.

24. És a két fordított arany lánczot vonjad a két kerikába, melly két karikák vagynak a szent Hósennek két szegeletin.

25. A két lánczoknak pedig más két végét foglaljad a két boglárhoz: és helyeztessed az Efódnak vállain elől.

26. Csinálj két arany karikát is, mellyeket csinálj a szent Hósennek két alsó szegeletire, belől az Efód felő való kétszerezésének szegeletire.

27. Más rendbeli két arany karikát is csinálj, és helyeztessed azokat oda alá egymás ellenébe az Efódnak két oldala felől való réshzére, a ruhának szorítói mellett az övező felett.

28. És illyen módon szorítsák a Hósent az ő karikáiknál fogva az Efódon való karikákhoz, kék selyemből csinált sinórral, hogy az Efódnak övezőjén felül legyen és el ne választassék a Hósen az Efódtól.

29. Hogy hordozza Áron az Izráel fijainak neveket az ítéletnek szent Hósenjében az ő szívén, mikor a szent hajlékba bémegyen, emlékezetre az Úr előtt szüntelen.

30. Annakutánna helyheztessed az ítéletnek Hósenjébe az Urimot és Thummimot. hogy legyenek az Áron szívén, mikor bémegyen az Úr eleibe, és hordozza Áron az Úr fijainak ítéletit az ő szívén az Úr előtt mindenkor.

31. Az Efód alatt való bő * ránczos ruhát is csináljad egészen kék selyemből.

32. És a felső részén közép aránt legyen azion egy lyuk fejének való, és annak a lyuknak széle körörskörül kétszerezve legyen. mint a pánczélnak lyuka, hogy meg ne szakadjon.

33. És ennek az alsó prémjére csinálj pómagránát formájára való gombokat, kék, veres, és karmazsin selyemből az ő prémjére mind köröskörül: és ezek közé csinálj arany csengettyűket is mind körül.

34. Egy arany csengettyű, és azután egy pómagránát formájára csinált gomb, ismét egy arany csengettyű, és egy pómagránát a ruhának az alján mind körül.

35. És legyen az Áronon. mikor az isteni szolgálatban foglalatos, hogy annak csengését hallják, mikor bémegyen a Szenthelybe az Úr eleibe, és mikor kimegyen, hogy meg ne haljon.

36. Csinálj * lánnát is tiszta aranyból. és mesd ki azon mint a pecsétmetsző ezt: Szentség a Jehovának.

37. Mellyet köss kék selyemből csinált sinórra, hogy a süvegen legyen, legyen a süvegnek első részén.

38. És illyen módon legyen Áronnak homlokán, hogy Áron minden szent állatoknak vétkét elvegye,mellyeket az Izráel fijai szentelnek, minden ajándékoknak, és minden ő tőlük szenteltetett állatoknak. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy azok az Úr előtt kedvesek legyenek.

39. Csinálj * szoros alsóruhát is, verfelye szemnek formájára megczifráztatott ruhát fejér selyemből. A süveget is fehér selyemből csináljad: a pártaövet is csináljad szép mesterséggel.

40. Az Áron fijainak is csinálj ruhákat és csinálj pártaöveket is, süvegeket is csinálj nékik az ő dicsőségekre és ékességekre.

41. Azután öltöztesd fel azokba Áront a te atyádfiát, és az ő fijait ő vele együtt: és megkenvén őket, szenteld meg az ő szolgálatjokat, és szenteld meg ő magokat is, hogy nékem Papjaim legyenek.

42. Csinálj nékik imeg-másoknak is gyolcsból, az ő szemérmeknek befedezésére az ő vékonyoktól fogva mind az ő tomporokig.

43. És legyenek Áron Papon és az ő fijain, mikor a Gyülekezetnek sátorába bémennek, vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak nékem szentségben, hogy az ő bűnök büntetését hordozván meg ne haljanak: örökkévaló szertartás legyen ez Áronnak, és az ő magvának ő utánna.