29. RÉSZ.

Papiszentelés: Szüntelen való áldozat: Isten lakhelye.

Ezt mívelje pedig ő velek, mikor őket megszenteled hogy nékem Papjaim legyenek. Végy egy * tulkot a barmok közül és szeplő nélkül való két kost.

2. És kovász nélkül való kenyereket olajjal elegyített kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat; azokat pedig búzalisztből csináljad.

3.  És azokat egy kosárba tévén, vidd fel azokat a kossárban, azonképen a tulkot és a két kost.

4. Azután állasad Áront és az ő fijait a Gyülekezet sátorának ajtaja eleibe, és mosd meg őket vízzel.

5. És vegyed ama ruhákat, és öltöztesd fel Áront az alsó szoros ruhába, az Efód alatt való bő ruhába, az Efódba a Hósennel egybe, és övezd bé őtet az Efúdnak övével.

6. És a süveget az ő fejére tévén, tegyed a süvegen felül a szent koronát.

7. Azután vegyed a kenetnek olajat és töltsed az ő fejére, és kend meg őtet.

8. Ezek után állasd elő az ő fijait is: és öltöztesd fel őket az ő ruháikba.

9. És övezd bé őket pártaövvel, Áront és az ő fijait, és sövegeket is tégy fejekbe, hogy a Papság övék legyen örökkévaló végezés szerint: így szenteljed meg az Áron szolgálatját  és az ő fijainak szolgálatjokat.

10. Annak utánna állasd a tulkot a Gyülekezetnek sátora eleibe, és tegyék az ő kezeket Áron és az ő fijai a tuloknak fejére.

11. És öld meg a tulkot az Úr előtt a Gyülekezet sátorának ajtajánál.

12. Azután végy a tuloknak véréből és az oltárnak szravaira hintsed azt a te ujjaiddaé: a többi vért pedig mind töltsd az oltárnak fundamentomára.

13. És vegyed a tuloknak kövérét, melly a bélit béfedezi épen, és a máján való kövért is; és a két veséjét a rajtok lévő kövérrel egybe, és égesd meg azokat az oltáron.

14. A tuloknak pedig húsát, bőrét és ganéját égesd meg tűzzel a táboron * kívűl: bűnért való áldozat ez.

15. Annakutánna vegyed a kosnak egyikét, és Áron az ő fijaival egybe tegye az ő kezét a kosnak fejére.

16. És megölvén azt a kost, vegyed annak vérét, és azt hintsd az oltárra köröskörűl.

17. A kost pedig vagdald darbjaira, mosd meg a bélit és lábait, és tegyed felűl annak tagjaira és fejére.

18. Azután égesd meg az egész kost az oltáron, az Úrnak egészen égetett áldozatja az, kedves illat, az Úrnak tüzes áldozatja.

19. Annakunátta vegyed a másik kost, és tegyék az ő kezeket Áron és az ő fijai annak fejére.

20. És minekuttána megölénded e kost, annak véréből végén, hitsd meg azzal Áronnak és az ő fijainak jobbfülök gombáját, és az ő jobbkezeknek és jobbláboknak hüvelykét: és a több vért mindenestől hintsd az oltárra köröskörűl.

21. Azután végy a vérből, melly az oltáron lészen, és a kenetnek olajából, és hintsd meg Áron és az ő ruháit, az ő fijait és az ő fijainak ruháikat ő vele: és illyen módon szent lészen ő és az őr uhái, mind pedig az ő fijai, és az ő fijainak ruháik szentek lésznek ő vele.

22. Ezekután vegyed a kosnak kövérét, a farkát, a bélit bérborító kövérét és májának kövérét, a két veséjét a rajta lévő kövérével egybe, a jobblapoczkáját; mert felszentelésnek kosa az.

23. Végy egy kalácsot is, és egy olajos bélest, egy pogácsát a kovász nélkűl való kenyereknek kosarából, melly az Úr előtt van.

24. És mind ezeket rakjad Áronnak kezeire, és az Áron fijainak kezeikre, és azokat az Úr előtt ingatással ingasd meg.

25. Azután elvévén azokat kezekből, égesd meg az oltáron egészen égőáldozatúl, és kedves illetúl, az Úr előtt. Az Úrnak tüzes áldozatja ez.

26. Ismét vegyed az Áron felszentelése kosának szegyét, és minekutánnak felemelénded felemelésűl az Úr előtt, legyen a te részed.

27. Illyen módon szenteld meg a felemeltetett szegyet, és felemeltetett lapoczkát, melly tudniillik ingattatott és felemeltetett, Áronnak és az ő fijainak elszentelések kosának tagjai közzűl.

28. És legyen * Ároné és az ő fijai örökkévaló végezés szerint az Irzáel fijaitól: mert felemelés az mikor felemelés lészen, az Izráel fijaitól az ő hálaadó-áldozatjokból való felemelt részek az Úré lészen.

29. Áronnak pedig szent öltözetei, legyenek az ő fijaié ő utánna, hogy megkenettessenek, azokba öltöztetvén, és megszenteltessék azokban az ő szolgálatjok.

30. Hét napokon öltözzék azokba, a ki Pap lejénd Áron helyébe az ő fijai közzűl, a ki mémenendő lészen a Gyűlekezetnek sátorába, hogy szolgájon a Szenthelyen.

31. A megszentelésnek kosát pedig vegyed, és főzd meg annak húsát a Szenthelyen.

32. És a kosnak húsát egye meg Áron és az ő fijai a * kenyérrel egybe, melly a kosárban vagyon, a Gyülekezet sátorának ajtajánál.

33. Azok egyék meg, mondom, ezeket, a kikért az engesztelés lett, az ő szolgálatjoknak és ő magoknak megszentelésére. Idegen pedig, a ki nem Áron háznépe közzűl való, ne egyék azokban; mert szent állatok.

34. Hogyha valami megmarad a szentelésnek húsában, vagy a kenyérben reggelig, tűzzel égesd meg a maradékot; ne egyék meg; mert szent állat.

35. Áronnal azért és az ő fijaival így cselekedjél, mind a miképen néked megparancsoltam: hét napon végezd el az ő felszenteléseket.

36. Minden napon pedig egy tulkot ölj meg a bűnért és annak eltörléséért, és a bűnnek tisztulásáért való áldozatnak vérével hintsd meg az oltárt: mivelhgyo bűnnek tisztulásáért való áldozatot szerzesz azon: és megkenjed azt, hogy megszenteltessék.

37. Hét napon áldozzál az oltáron annak megtisztulásáért, és úgy szenteljed meg, és lészen ilyen módon az oltár felette igen szentséges állat, valami * illeti az oltárt szent lészen.

38. Illyen áldozatot is szerezz pedig az oltáron: minden napon szüntelen két bárányokat, esztendősöket.

39. Egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt megáldozd a két estve között.

40. Annakfelette minden báránnyal egy Efának tizedrész zsemlyelisztet, melly megelegyíttetett legyen egy Hinnek negyedrésze szépen megtört olajjal, és ismét egy Hinnek negyedrésze borral, itali áldozatúl.

41. A másik bárányt mikor a két estve között megáldozod, a reggeli báránynak áldozatja szerint cselekedjél, és annak olajának és borának mértéke sezrint, jóillatú és tüzes áldozatúl az Úrnak.

42. Szüntelen áldozat legyen ez, a ti utánnatok valók között is, a Gyülekezet sátorának ajtajánál az Úr előtt, hol ti veletek szembe leszek, hogy veled ott szóljak.

43. Ott leszek szembe az Izráel fijaival, hogy megszenteltessék az én dicsőségemmel a hely.

44. Megszentelem a Gyülekezetnek sátorát és az oltárt; Áront is és az ő fijait megszentelem, hogy nékem Papjaim legyenek.

45. És lakozom az Izráel fijai * között, és lészek nékik Istenek.

46. És meglátják, hogy én ő Jehova Istenek vagyok, ki őket Égyiptom földéből kihoztam, hogy ő közöttök laknám. Én vagyok az ő Jehova Istenek.