30. RÉSZ.

Illattételre való oltár: adakozás a szent Sátor épitésére kenet és illatcsinálás.

Csinálj * jó illattétlere való oltárt is, Sittim fából csináljad azt.

2. A hossza egy sing legyen, szélessége is egy sing, négyszegű legyen, és magassága két sing legyen: szarvai is ugyanazon fából legyenek.

3. És borítsd meg azt tiszta arannyal, mind a felső részét, mind az oldalát köröskörűl, és a szarvait: arany koronát is csinálj reá köröskörűl.

4. Annakfelette két arany karikát is csinálj reá az ő koronája alatt mind a két oldalának szegeletin, és azokon bocsássanak által rudakat, hogy azoknál fogva hordozzák azt.

5. A rudakat pedig csináljad Sittim fából, és azokat arannyal megborítsad.

6. És helyheztessed azt a superlát előtt, melly a Bizonyságtételnek ládája előtt lészen, a kegyelem táblája ellenébe, melly a Bizonyságtételnek ládája felett lészen, holott szembe leszek te veled.

7. Hogy Áron drága állatokból való illatot tegyen azon minden reggel, mikor a szövétnekhez lát, akkor szerezze a jóillatot.

8. Azonképen mikor Áron a két estve között meggyujtja a szövétnekeket, szerezzen jóillatot, szünetlen való illattétel legyen az Úr előtt minden nemzetségtek között.

9. Egyéb idegen illatot ne tegyetek azon, se egészen égőáldozatot, se eledeli, se itali áldozatot ne áldozzatok azon.

10. Csak tisztulást szerezzen Áron annak szarvain egyszer minden esztendőben, a bűnöknek tisztulásáért való áldozatnak véréből egyszer egy esztendőben tisztulást szerezzen azon, a ti utánnatok valóknál. A Jehova előtt szentséges dolog ez.

11. Ezekután szóla az Úr Mózesnek, mondván:

12. Mikor az Izráel fijainak * számok summáját béveszed, akkor minden ember megadja az ő életének váltságát a számláláskor az Úrnak, hogy csapás ne essék arajtok, mikor megszámlálod őket.

13. Ezt adják pedig: Minden a ki megszámláltatik a szent siklusnak felét adja, (e siklus pedig húsz pénzt teszen,) e szent siklusnak felét adja ajándékon az Úrnak.

14. Minden valaki megszámláltatik húsz esztendőstől fogva, és a ki annak felette vagyon, megadja ez ajándékot az Úrnak.

15. A ki gazdag ne adjon többet, a ki szegény az is ne adjon kevesebbet fél siklusnál, hogy adjanak ajándékot az Úrnak, hogy a ti lelkeiteknek kegyelmes legyen.

16. És minekutánna elvejénded az Izráel fijaitól az ő tisztulásoknak pénzét, tedd el azt a Gyülekezet sátorának szolgálatjára, és lészen az Izráel fijainak emlékezetekre az Úr előtt, hogy lelkeiteknek kegyelmes legyen.

17. Annakutánna szóla az Úr Mózesnek, mondván:

18. Csinálj egy mosdót is rézből, mellyenk a lába is réz legyen, mosódásra: és helyheztessed azt a Gyülekezetnek sátora között és az oltár között, és abba tölts vizet;

19. Hogy Áron és az ő fijai abból mossák kezeiket és lábaikt.

20. Mikor b akarnak menni a Gyülekezet sátorába, megmosódjanak a vízben, hogy meg ne haljanak: vagy mikor az oltárhoz akarnak járulni hogy szolgáljanak, és tüzes áldozattal áldozzanak az Úrnak.

21. Megmossák, mondom, az ő kezeiket, lábaikat hogy meg ne haljanak: és örökkévaló szertartások legyen ez ő nékik, Áronnak és az ő magvának nemzetségről nemzetségre.

22. Ismét szólítá az Úr Mózest, mondván:

23. Te végy drága szereket, a tiszta igaz híg mihrában ötszáz siklus érőt, jóillatú fahéjat fél ennyit, tudniillik kétszáz ötven siklus érőt, és jóillatú fűszálat kétszáz ötven siklus érőt.

24. Kásiát ötszáz siklus árút, a minémű a szent siklusnak mértéke, és egy Hin faolajt.

25. És csinálj abból szent kenetnek olaját, drága kenetet, a kenetcsinálónak mesterségek szerint. Szent kenetnek olaja legyen az.

26. És kend meg azzal a Gyülekezetnek sátorát és a Bizonyságtételnek ládáját.

27. Az asztalt és annak minden edényit, a gyertyatartót és annak edényit, és a jóillatnak oltárát.

28. Az egészen égőáldozatnak oltárát is, és annak minden edényit a mosdót és annak lábát.

29. Illyen módon szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: Valami illeti azokat, szent legyen.

30. Áront is fijaival egybe megkenjed: és úgy szenteld meg őket, hogy nékem Papjaim legyenek.

31. Az Izráel fijainak pedig szóllj illyen módon: Szent kenetnek olaja legyen ez nékem, a ti utánnatok valóknak is.

32. Embernek testét azzal meg ne kenje senki, vagy ahoz hasonló kenetet senki ne csináljon: szent állat az; azért ti előttetek is szent legyen.

33. Valaki ahoz hasonló kenetet csinál, vagy valaki azzal idegen embert kenénd meg, a ki nem papi rendből volna, kitöröltetik az, az ő népe közzűl.

34. Monda ismét az Úr Mózesnek: Végy füstszereket, gyantát, onyxot, galbonát, spikinárdot és tiszta temjént, egyenlő mértékkel.

35. És csinálja bból jóillatozó szerszámot, kenetcsináló mesterségével egybe elegyítettet, tisztát és szentet.

36. És abból törj aprónként, és abból tégy a jóillatnak oltárán jóillatott, a Bizonyságtételnek ládája előtt a Gyülekezetnek sátorában a hol veled szembe leszek, szentségek szentsége legyen ez ti közöttetek.

37. Ehez hasonló illatot magatoknak ne csináljatok; mert ez az Úrnak szenteltetett jóillat.

38. Valaki hasonló illatot csinál ehez illatozásra, kigyomláltatik az ő népe közzűl.