31. RÉSZ.

Épitőmestere a szent Hajléknak: Szombat: Táblái a törvénynek.

És szóla az Úr Mózesnek, ezt mondván:

2. Ímé én nevezet szerint * hívtam Bésaléelt, a Húr fijának Urinek fiját a Júda nemzetségéből.

3. És bétöltöttem az Istennek Lelkével, bölcsességgel, értelemmel, tudománnyal és minden mesterséggel.

4. Hogy gondoljon mindent, valamit aranyból, ezüstből, rézből mesterséggel kell csinálni.

5. És hogy tudjon köveket metszeni, foglalni, fát mesterséggel csináljon.

6. És én ímé Aholiábot is, Akhisamáknak fiját, a Dán nemzetségéből mellé adtam: és ezeken kivűl minden bölcs szivűnek adtam bölcseséget szívébe, hogy mind azoknak megcsinálják, mellyeket én parancsoltam néked.

7. Tudniillik a Gyülekezetnek * Sátorát, a Bizonyságtételnek ládáját, a kegyelemnek tábláját, melly a ládán felűl vagyon, és a szent Hajléknak minden edényit.

8. Az asztalt és annak minden edényit, a gyertyatartót tiszta aranyból, és minden edényit, és a jóillatnak oltárát.

9. Az egészen égőáldozatnak oltárát és annak minden edényit, a mosdót és annak lábát.

10. A szolgálathoz való ruhákat, Áron Papnak szent öltözetit, és az ő fijainak öltözeteket, mellyekbe öltözniek kell, mikor a papitisztben vagynak.

11. A kenetnek olaját, és a szerekből csinált jóillatra való szeerszámokat a szent hajléknak, a mint néked parancsoltam mind azonképen megcsinálják.

12. Monda annakfelette az Úr Mózesnek, illyen módon:

13. Te szólj az Izráel fijainak, mondván: Mindazáltal az én Szombatimat megtartsátok; - mert jel az * én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok hogy én vagyok a Jehova, ki titeket megszentellek.

14. Megtartsátok azért a Szombatot: mert szent dolog az ti közöttetek. Valaki megrontja azt, * megölettessék, mert valaki azon dolgot tejénd, annak lelke kigyomláltatik az ő népei közzűl.

15. Hat napon tegyenek dolgot, heted napon nyugodalomnak Szombatja vagyon a Jehovának szenteltetett nap: valaki Szombatnapon dolgot teszen, megölettessék.

16. Megtartsák azért az Izráel fijai a Szombatot, megszentelvén a Szombatot nemzetről nemzetre örök szövetség szerint.

17. Én közöttem és az Izráel fijai között örökké valójel ez; mert * hat napon teremtette Jehova a mennyet, földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.

18. Végezetre, mikor vele való beszélését elvégezte volna a Sinai hegen, adá Mózesnek a Bizonyságnak * két tábláit, az Isten újjával írt kőtáblákat.