35. RÉSZ.

Szombat: Adakozás a hajlék épitésére: A hajléknak épitőmestere.

Mikor azért egybegyűjtette volna Mózes az Izráel fijainak egész gyülekezetét, monda nékik: ezek a dolgok, mellyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek azokat.

2. Hat napon tegyetek dolgot; minden hetednap pedig néktek szent legyen, az Úr nyugodalmának * Szombatja. Valaki azon dolgot teszen, megölettessék.

3. Ne gerjesszetek tüzet a ti házaitokban a Szombat napján.

4. Annakutánna szóla Mózes az Izráel fijainak egész gyülekeztének, illyen szókkal: Ez a dolog, a mellyet az Úr parancsolt néktek: ezt mondván:

5. Vegyetek a ti jószágotokból ajándékot az Úrnak, a kinek szíve * szabad akaratja szerint indul, az adjon ajándékot az Úrnak, aranyat, ezüstöt, rezet.

6. Kékselymet, veres selymet, karmazsinszínű selymet, fejér selymet és kecskeszőrt.

7. Kosoknak veresen festett bőröket, borzbőröket és Sittim fát.

8. Olajt világoítani, áromákat a kenet olajának, és a jóillattételnek fűszereket.

9. Sárdonix köveket, foglalni való köveket az Efódnak és a Főpap mejjén való ékességnek.

10. És a kik ti közzűletek bölcsek, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mind a mint az Úr parancsolt.

11. Tudniillik a hajlékot; annak sátorát és fedelét, gombjait, deszkáit, ruadit, oszlopait, talpait.

12. A szent ládát, annak rudait, a kegyelemnek táblájával egybe, és a Sátornak fedőjét.

13. A asztalt és annak rudait, és minden szerszámát, és a szent kenyerekhez való edényeket.

14. A világosítani való gyertyatartót és annak edényeit, szövétnekeit, és világosítani való olajt.

15. A jóillatnak oltárát és rudait, a kenethez való olajt, és drágaszerekből való illatot, a hajléknak ajtajára ajtófedelet.

16. Az egészen égőáldozathoz való oltárt, annak réz rostélyát, rudait és minden edényeit, mosdót lábával egybe.

17. A pitvarnak kárpitjait, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának fedelét.

18. A hajléknak szegeit, a pitvarnak szegeit, azoknak köteleivel egybe.

19. Szolgálathoz való ruhákat, hogy azokban szolgáljanak a szent hajlékban, az Áron szent ruháit, és az ő fijainak ruháikat, hogy azokban szolgáljanak a Papitisztben.

20. Kiméne azért az Izráel fijainak egész gyülekezete Mózes elől.

21. És megtére minden férfiú, a kit az ő szíve indíta, és a kinek szabad akaratja vala, és hozának ajándékot az Úrnak, a Gyülekezet hajlékának mívére, és annak minden edényeinek mívére, és a szent öltözeteknek megcsinálására.

22. És eljövén a férjfiak az asszonyokkal egybe, a ki tudniillik az ő szíve indított, hoznak vala az asszonyok kapcsokat, fülönfüggő ékességeket, gyűrűket, függő öveket, minden arany edényeket: minden féjfiú pedig a ki ajándékot hoz vala, aranyat hoz vala az Úrnak.

23. És minden ember, a kinek mije vala, viszen vala ajándékot, kék selymet, veres selymet, karmazsinszinű selymet, fejér selymet, kecskeszőrt, kosnak megveresíttetett bőreit, borzbőröket.

24. Minden, a ki ezüstöt vagy rezet viszen vala, azt adja vala ajándékon az Úrnak, és valakiknél Sittim fa találtatik vala, azt viszeik vala az Isten szolgálatjára való hajléknak szükségére.

25. Annakfelette mindenek, kik az asszonyok közzűl bölcsek valának, magok az ő tulajdon kezekkel fonának, és ajándékba felvivék a mit fontak vala, úgymint kék selymet, veres, karmazsinszinű és fejér selymet.

26. Azok pedig az asszonyok, kiknek abban vala bölcsességek, fonának kecskeszőrt.

27. A Fejedelmek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket, az Efódnak és a Hósennek.

28. Illatozó szert is * écs olajt a lámpáshoz, a kenethez és a jóillatnak szerszámaihoz.

29. Minden féjfiak és asszonyok, kiket az ő szívek önként indíta, hogy ajándékot vinnének az egész csinálmánynak felépitéséért, mellyet az Úr parancsolt vala Mózes által, hogy épitenének, adának szabad akaratjokból ajándékokat az Úrnak az Izráel fijai.

30. Akkor monda Mózes az Izráel fijainak: Ímé az Úr nevezet szerint * hívta Bésaléelt, a Húr fijának Uriának fiját, a Júda nemzetségéből.

31. És bétöltötte az Istennek Lelkével, bölcseséggel, értelemmel, tudománnyal és minden mesterséggel:

32. Hogy gondoljon * mesterséges találmányokat és tudjon mívelni aranyból, ezüstből, rézből:

33. És köveket faragni a kőfoglalásokra, és fát faragni; és minden tudományban mesterségel mívelni.

34. Annakfelette ezzel is megajándékozta, hogy egyebeket taníthasson, ind ő, mind Aholiáb Akhisamáknak fija, a Dán nemzetségéből.

35. Bétöltötte az ő elméjeket bölcseséggel, hogy tudjanak minden mesterséget mívelni, faragni, varrni, szőni, kék selyemmel, veres, karmazsinszínű és fejéselyemmel, és hogy találjanak és csináljanak minden bölcsmesterséges ékes találmányt.

36. Te azért Bésaléel és Aholiáb, és minden bölcs férjfiak, kiknek az Úr adott bölcseséget és értelmet, hogy tudnátok csinálni a szent hajléknak szolgálatja mellé való minden eszközöket, mind a mint az Úr parancsolta, mint azokat megcsináljátok.