36. RÉSZ.

A szent Sátor épiteni kezdik.

Hívá annakokáért Mózes Bésaléelt, és Aholiábot, és minden bölcs féjfiat, kinek szívébe az Úr adott vala tudományt, valakit az ő szíve felindítá, hogy oda menne annak a mívnek megmívelésére.

2. És elvevék Mózestől mint az az ajándékot, mellyet az Izráel fijai hoztak vala, az isteniszolgálatra való szent hajléknak felépítésére. Mindazáltal mégis minden reggel szabad akaratjok szerint visznek vala ajándékot ő hozzá.

3. Annakokáért eljövén mind azok a bölcsek, kik a szent hajléknak minden mívén munkálódnak vala, az ő mívektől, mellyet csinálnak vala.

4. Szólának Mózesnek illyen módon: Többet hord a nép ajándékba, hogynem mint a mennyi kell a szolgálat mívére, mellyet parancsolt az Úr hogy csináljunk.

5. Megparancsolá azért Mózes, hogy megkiáltanák a táborban: Senki ezután se férjfiú, se asszony ne hozzon ajándékot a szent hajléknak mívére. És illyen módon megszünék a nép, hogy ne vinne több ajándékot.

6. Mert az egész mívnek elvégezésére elég ajándékot hoztak vala, annyira hogy felettébb is volna.

7. A bölcsek azért mindnyájan, kik a Sátorom mívelnek vala, megkészíték a hajlékot * tíz kárpitból visszált fejér selyemből, kék, veres és karmazsinszínű selyemből, Kerubimoknak képeivel azokat hímező munkával megékesítvén.

8. Minden kárpitnak hossza huszonnyolcz sin vala, szélessége minden kárpitnak négy sing vala: mind egy mértéken valának a kárpitok.

9. És ötét a kárpitnak egybefoglalák, egyiket a másikkal, a más rendbeli öt kárpitokat is egybefoglalák, egyiket a másikkal.

10. Csinálának kék selyemből szemecskéket is ez első kárpitnak szélén, a melly felől a másikkal egybe kellene foglalni: hasonlóképen a több kárpitoknak külső szélén, a melly felől más kárpittal egybe kellene foglaltatni.

11. Az első kárpiton ötven szemecskét csinálának, hasonlóképen ötven szemecskét csinálának a másik kárpitnak szélén, a hol a másikkal egybe kell vala foglaltatni: a szemecskék pedig úgy csináltattak vala, hogy egymás ellenébe volnának.

12. Csinálának ötven arany horgokat is és azokba vetvén a szemecskéket, egybefoglalák a kárpitokat, egyiket a másikkal, és illyen módon lőn egy hajlék.

13. Csinálának * kárpitokat kecskeszőrből is a hajlékra való sátornak, tizenegy kárpitot csinálának illyent.

14. Egyik kárpitnak hossza harmincz sing vala, és minden kárpitnak szélessége négy sing: mind egy mértéken volt a tizenegy kárpit.

15. És egybefoglalá külön e kárpitoknak ötét, és hatát külön.

16. Csinálának ötven szemecskéket is a kárpitnak külső szélén, a melly felől egybe kellene foglalni: ismét ötven szemecskékeket csinálának a második kárpitszélén, a melly felől egybe kellene a másikkal foglalni.

17. Annakfelette ötven réz horgot is csinálának a Sátornak egybefoglalására, hogy egy lenne.

18. Csinálának * fedelet is a Sátornak, megveresíttetett kosbőrökből, és azon felűl csinálának fedelet borzbőrökből.

19. Csinálának * álló deszkákat is e hajléknak Sittim fából.

20. Tíz sing vala egyik deszkának hosszassága, másfél sing pedig mindenik deszkának szélessége.

21. Mindenik deszkának két csapja vala, mellyek egymás ellenébe rendeltettek vala mint a grádicsnak lépcsőji: illyen módon csinálák a hajléknak minden deszkáit.

22. A hajléknak pedig dél felől való oldalára húsz deszkát csinálának.

23. És a húsz deszka alá negyven ezüst talpat csinálának: egy deszkának két talpat, másik deszkának is két talpat, mindenik deszkának az ő kettős csapja szerint.

24. Hasonlóképen a hajléknak második oldalán északfelől csinálának húsz deszkát.

25. És negyven ezüst talpat azok alá, két talpat egy deszka alá, azonképen más deszka alá is két talpat.

26. A hajléknak napnyugoti szegelete felől csinálának hat deszkát.

27. Annakfelettte két deszkát csinálának a hajléknak szegeletire a két oldalain.

28. Mellyek alól kettősök valának, és azonképen mind a tetejéig kettősök valának, mellyek egy kariákával foglaltattak vala egybe: e képen cselekedének mind a két szegeleten való deszkákkal.

29. Illyen módon nyolcz deszkák valának és azoknak tizenhat ezüst talpai minden deszka altt két-két talpak.

30. Csinálának rudat is Sittim fából, ötöt a hajléknak egy felől való oldalának deszkáinak.

31. És öt rudakat a hajléknak másik oldalának deszkáinak, és öt rudakat a hajlékknak napnyugot felől való deszkáinak két szegeleteire.

32. Mind ezek közt a középső rudat úgy csinálák, hogy a deszkáknak közepin, egyik végétől fogva mind a másik végéig általmenne.

33. A deszkákat pedig arannyal béboríták, és azoknak karikáit aranyból csinálák, mellyeken általbocsátanák a rudakat, a rudakat is pedig arannyal megboríták.

34. Megcsinálák a * fedelet is kék selyemből, veres és karmazsin színű és megvisszált fejér selemyből, hímező müvével csinálák azt, Kérubimoknak képeivel megékesítvén.

35. És csinálának annak négy oszlopokat Sittim fából, és azokat arannyal megboríták, azoknak pedig horgai is  aranyból valának: és öntének az oszlopnak négy ezüst talpakat.

36. Megcsinálák a Sátorajtajára * való héjazatot is, kék, veres, karmazsin színű és visszált fejér selyemből, hímző müvével.

37. És annak öt oszlopait, horgaikkal egybe: és azoknak az oszlopoknak gombjait és övezetit arannyal béboríták, azoknak öt réz talpait is megcsinálák.