37. RÉSZ.

A hajlékhoz való mindenféle szerszámok megcsináltatnak.

Megcsinálá Bésaléel a * ládát is Sittim fából: harmadfél sing vala hossza, a széle másfél sing, magassága is másfél sing.

2. És béborítá azt tiszta arannyal, mind belől, mind kivűl, és csinála annak aranya pártázatot mind körűl:

3. És önte annak négy arany karikát a négy szegeletire: egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.

4. Csinála rudakat is Sittim fából és megborítá azokat arannyal.

5. És bébocsátá a rudakat a láda oldaán való karikákba, hogy azoknál fogva hordozhatnák a ládát.

6. Megcsinálá a * kegyelem tábláját is tiszta aranyból; harmadfél sing vala hossza, másfél sing a szélessége.

7. Csinála két Kérubimokat is aranyból merőn, a kegyelem táblájának két végére.

8. Egyik Kérubot egyik végére innen, a másikat a másik végére onnan: a kegyelem táblájából veré ki a Kérubimokat, a táblának két végén.

9. A Kérubimok pedig kiterjesztették vala az ő szárnyaikat felfelé, úgyhogy az ő szárnyaikkal béfedeznék a kegyelem tábláját: és arczal egybe valának a Kérubimok, úgyhogy néznének a kegyelem táblájára.

10. Megcsinálá az * asztalt is Sittim fából: két sing vala hossza, a széle egy sing, magassága másfél sing.

11. És béborítá azt tiszta arannyal, és csinála annak arany pártázatot körűl.

12. Csinála egy arasznyi széles rekeszt is annak mind körűl: és a rekeszen felül csinálának mind körűl pártázatot aranyból.

13. Önte annak négy arany karikákat is, mellyeket csinála a négy lábainak négy szegeletire.

14. A rekeszen alól valának a karikák, mellyeken a rudakat által kellene bocsátani, hogy az asztalt hordozhatnák.

15. Csinála rudakat is Sittim fából, és azokat megborítá arannyal, hogy azokon hordoznák az asztalt.

16. Megcsinálá az asztalra való eszközöket is: tálait, temjénezőit, tisztítóit, és ezeknek fedeleit tiszta aranyból.

17. Megkészíté a * gyertyatartót is tiszta aranyból, merőn veré a gyertyatartót: annak talpa, mindenik ága, tálacskái, gombjai és pohárkái mind ugyanazon egy merő aranyból valának.

18. Annak hat ágai valának a két oldalán: egy felől is három ága, más felől is három ága.

19. Három tálacskák formáltattak vala mondolának formájára egyik ágán, gombjával és pohárkájával egybe: azonképen a másik ágán három tálacskák formáltattak vala mondolának formájára, gobmjával és pohárkájával egybe, így származtak vala ki a gyertyatartónak mind hat ágai, mellyek az oldalán valának.

20. A gyertyatartónak pedig szárán négy tálacskák valának, mellyek mondolának formájára csináltattak vala, és annakfelette gombjai és pohárkái.

21. És mindenik két ága alatt gomb vala, a másik két ága alatt más gomb, a harmadik renden való két ága alatt is gomb vala, tudniillik mind a hat ága alatt, mellyek a gyertyatartónak oldalából valának.

22. Azoknak gombjok és szárok a derekából verettettek vala, mind az egész gyertyatartó tiszta aranyból való egyverés vala.

23. Csinála abgba hét szövétneket is, és azoknak hamva fogóit, köpűit, tiszta aranyból.

24. Egy talentom tiszta aranyból csinálá a gyertyatartót, minden hozzá tartozó eszközökkel egybe.

25. Megcsinálá a jóillathoz * való oltárt is Sittim fából: hossza annak egy sing, szélessége is egy sing, négyszegű: magassága pedig két sing vala, ugyanazon fából valának szarvai is.

26. És béborítá azt tiszta arannyal, tudniillik annak felit, az oldalait köröskörűl, és a szarvait: és csinála körűl rajta arany pártázatot.

27. Két-két arany karikákat is csinála a pártázat alatt, a két oldalán való két szegeletin, mellyen által kellene bocsátani a rudakat, hogy azokon hordoznák azt.

28. És csinála rudakat is Sittim fából és azokat megborítá arannyal.

29. A szent kenetnek * olajat is megcsinálá, és a tiszta illatszerekből való jóillatot patikárosnak mestersége szerint.