38. RÉSZ.

A hajléknak egyéb szerszámai is megcsináltatnak. Aranynak, ezüstnek és réznek summája.

Megcsinálá az * egészen égőáldozathoz való oltárt is Sittim fából: öt sing vala hossza, öt sing szélessége, négyszegű, és magassága három sing.

2. És csinála szarvakat az oltárnak, a négy szegeletin, ugyanazon fából voltak csinálva a szarvai, és azt béborítá rézzel.

3. Annakfelette az oltárnak minden szerszámait megcsinálá, fazékait, szítóit, medenczéit, horgas villáit, szénhez való serpenyőit, minden szerszámait rézből csinálá.

4. Csinála az oltárnak rostélyt is rézből, mintegy hálót, melly annak hézagában vala, az aljától fogva középig.

5. Önte négy karikákat is a rézrostélynak négy szegeletin, mellyekbe bocsátanák a rudakat.

6. És csinála rudakat is Sittim fából, mellyeket rézzel megboríta.

7. És a rudakat bébocsátá a karikákba az oltárnak oldalain, hogy azokon hordoznák azt, és hézagon csinálá azt deszkákból.

8. Megcsinálá a * mosdót is rézből, és annak lábát is rézből: az asszonyoknak tűkörökből, mellyek nagy sereggel szoktak vala gyülni, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe:

9. A * pitvart is megcsinálá, mellynek dél felől jobbra száz sing kárpit vala az oldala, fejér visszált selyemből csinált.

10. Azoknak húsz oszlopai, és hősz rész talpai; az oszlopnak horgai, és azoknak karikái ezüstből valának.

11. Észak felől való oldala is száz sing kárpit vala: azoknak húsz oszlopai és húsz talpai részből: az oszlopoknak horgai és karikái ezüstből valának.

12. Napnyugot felől való része pedig ötven sing kárpit vala: azoknak tíz oszlopa, és tíz talpa: az oszlopoknak horgai és karikái ezüstből valának.

13. És a napkelet felől való része ötven sing kárpit vala.

14. Egy felől tizenöt sing kárpit vala: három oszlopai és azoknak három talpa.

15. És más felől a pitva ajtajának mind egyik mind másik felén tizenöt sing kárpit, és azoknak három oszlopa három talpa.

16. A pitvarnak minden kárpitjai köröskörűl, visszált fejér selyemből csinált kárpitok voltak.

17. Az oszlopok talpai rézből voltak, az oszlopoknak horgai és karikái ezüstből, az oszlopoknak fejei ezüsttel borítattak. A pitvarnak pedig minden oszlopai ezüst vesszőkkel voltak övezve.

18. A pitvarnak pedig ajtajának superlátja szép mesterséggel, kék, veres, karmazsin színű és fejér visszált selyemből csinált kárpit volt, mellynek hossza húsz sing volt, magassága pedig a szélére öt sing volt, a pitvarnak kárpitjai magasságának mértéke szerint.

19. És azoknak négy oszlopai és négy talpai érczből, horgai ezüstből, az oszlopok fejeinek borítása mind a karikákkal egybe ezüstből.

20. A hajléknak pedig és a pitvarnak szegei érczből valának mind köröskörűl.

21. Ezek a Bizonyságtétel hajlékának megszámlált részei, mellyek megszámláltattak Mózes hagyásából az Áron Pap fijának Ithamárnak általa, hogy azokat a Léviták őriznék.

22. Bésaléel pedig a Húr fijának Urinek fija a Júda nemzetségéből való, csinálta mind azokat, a mellyeket parancsolt vala az Úr Mózesnek.

23. És ő vele együtt Aholiáb, Akhisamák fija, Dán nemzetségéből való, ki bölcs mester vala faragásban, szövésben, varrásban, és mívelni kék, veres, karmazsin színű és fejér selyemből.

24. Mindenestől pedig az arany, melly a szent helynek csinálására költ, mellyet a nép adott vala ajándékon, huszonkilencz talentom, és hétszáz harmincz siklus, a szent siklus mértéke szerint.

25. Az ezüst pedig, mellyet a megszámláltatott gyülekezet adott vala, száz talentom, ezer hétszáz hetvenöt siklus, a szent siklus szerint.

26. Minden személy, a melly megszámláltatott vala, a ki tudniillik húsz esztendős volna és annál feljebb, * kik hatszáz háromezeren, ötszázan és ötvenen valának, adtak vala fél-fél siklust a szent siklus szerint.

27. Az ezüstnek száz talentomból önték a hajlék deszkáinak, és a superlát oszlopainak talpait, szász talpat száz talentomból, egy talentomból egy talpat.

28. Az ezer hétszáz hetvenöt iklusból csinálák az oszlopoknak horgait, és azoknak gombjait azokból boríták meg, az oszlopokat is azokból övezék meg ezüst vesszőkkel.

29. Az érez pedig, a mellyet ajándékon adtak vala, hetven talentom, és kétezer négyszáz siklus nyomó.

30. Abból csinálák a gyülekezet hajléka ajtajának talpait, az ércz oltárt, az oltárban való ércz rostélyt, és az oltárhoz való minden szerszámokat.

31. A pitvar oszlopainak is talpait mind köröskörűl, és a pitvar ajtaja oszlopainak talpait abból csinálák: annakfellette a hajléknak és a tornácznak minden szegeit köröskörűl.