39. RÉSZ.

Papi öltözetek csináltatnak. A hajléknak minden műve elvégeztetik.

A kékselyemből pedig, veres és karmazsin színű selyemből csinálának öltöző * ruhákat a szent hajlékban való szolgálatra: Áronnak is csinálának szent ruhákat, a mint az Úr megparancsolta vala Mózesnek.

2. Az * Efódot csinálák aranyból, kék, veres és karmazsin színű és viszált fejér selyemből.

3. Mert aranyból lánnákat verének, és azokból metélének vékony arany fonalakat, hogy azokat szőnék közösleg a kék selyem, veres, karmazsin színű és fejér selyem közzé szép mesterséggel.

4. Az Efódnak vállait úgy csinálák, hogy egybe illenének, hogy a két vége egybekapcsoltathatnék.

5. A szorító is, melly az Efódnak oldalán vala, ugyanazon drága szerszámból volt, mint az Efód: tudniillik aranyból, kék, veres és karmazsin színű és fejér visszált selyemből, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

6. És minekutánna két ónix köveket is foglaltak volna aranyba, mellyeket pecsétmetsző mesterségével metszettek vala meg, az Izráel fijainak nevek szerint.

7. Helyheztették azokat az Efódnak két vállára, hogy az Izráel fijainak neveik emlékezetiért való kövek lennének, miképen az Úr parancsolta vala Mózesnek.

8. Megkészíté a * Hósent is szép mesterséggel mint az Efódot kék, veres és karmazsin színű és visszált fejér selyemből.

9. Négyszegű vala és kétszeres a Hósen, egy arasz vala hossza, egy arasz a szélessége is.

10. És négy rend köveket foglalának abba. A rendi pedig illyen vala: Sárdius, topáz, karbunkulus, az első rend.

11. A második rend: Smaragd, zafir, jáspis.

12. A harmadik rend: Linkúrius, akhát, amthist.

13. A negyedik rend: Krizolit, onikhinus, berill: mellyek mint aranyba foglaltattak vala az ő helyekben.

14. Azok pedig a tizenkét kövek, az Izráel tizenkét fijainak nevek szerint rendeltettek vala, és kőmetszőnek mestersége által megmetszetett vala mindenik az ő neve szerint, a tizenkét nemzetségnek neve szerint.

15. És csinálának ez Hósennek egyarányú tekervényes lánczokat is tiszta aranyból.

16. És minekutánna csináltak volna két arany gombokat, és két arany karikákat; a két arany karikákat foglalák a Hósennek két szegeletire.

17. És foglalák a két arany lánczot a Hósennek két szegeletin való két arany karikákba.

18. Az arany lánczoknak pedig két felső végét foglalák a két arany gombokhoz, mellyek az Efód vállának első részén valának.

19. Csinálának más két arany karikát is, mellyeket a Hósennek más két szegeletire foglalának, a belső részének szegeletire, melly vala az Efódon felűl.

20. Hasonlóképen csinálának két arany karikákat, mellyeket foglalának az Efódnak elől való két oldalára oda alá, egymás ellenébe, a hol az Efódnak szorítója vagyon az övén felűl.

21. És köték a Hósent az ő karikáinál fogva az Efód karikáihoz, kék selyemből csinált sinórral, hogy az Efódnak övén felűl volna, és el ne választatnék a Hósen az Efódtól, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

22. Megcsinálá az Efód alá való * bő ruhát is, melly mindenestől kék selyemből szövetett vala.

23. És annak a bő ruhának közepin lyukat is csinála, mint egy pánczélnek minémű lyuka szokott lenni és azt megkétszerezé, hogy meg ne szakadna.

24. És annak a ruhának alsó prémjére csinálának pómagránát formájára való gombokat, kék veres, karmazsin színű és visszált fejér selyemből.

25. Csinálának csengettyűket is tiszta aranyból, és helyhezteték azokat a pómagránát formájára csinált gombok közzé, a ruhának alsó prémjére körűl.

26. Egy csengettyű és egy pómagránát, és ismét egy csengettyű és egy pómagránát a ruhának prémjén körűl, hogy abban szolgálnának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

27. Ezek után csinálának * ruhákat fejér selyemből, szövésnek mestersége szerint. Áronnak és az ő fijainak.

28. A süveget is * megcsinálák minden ékességével egybe fejér selyemből, és az imegmásokat is visszált fejér selyemből.

29. Az övet is visszált * fejér selyemből, és kék, veres, karmazsin színű selyemből szép mesterséggel, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

30. A szent koronának * lánnáját is megcsinálák tiszta aranyból, és felmetszék, pecsétmetszőnek mestersége szerint reá ezt: Szentség az Úrnak.

31. És vonának abba kék selyemből csinált sinórt, hogy azzal a süvegen felűl kötnék, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

32. Elvégezteték azért a * gyülekezet sátorának egész műve, mellyet az Izráel fijai mind a szerint csinálának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

33. És vivék a hajlékot Mózeshez, minden ahoz tartozó szeerszámokkal egybe, karikáit, tábláit, rudait, oszlopait, és azoknak talpait.

34. A veres kosbőrből csinált kárpitot is, és a borzbőrből csinált kárpitot, és a szent hajléknak superlátját.

35. A Bizonyságtételnek ládáját, annak rudait, és a kegyelemnek tábláját.

36. Az asztalt * és annak minden edényeit, és a szent kenyeret.

37. A tiszta aranyból csinált gyertyatartót: annak szövétnekeit és minden szerszámait, a világosítani való olajjal egybe.

38. Az arany oltárt, a kenetnek olaját, az áromákból csinált jóillatú állatot, és a hajlék ajtajára való superlátót.

39. Az érczből csinált oltárt és annak érczrostélyát, rudait és minden edényeit a mosdód és annak talpát.

40. A pitvarnak kárpitjait, oszlopait, talpait: és a pitvar ajtajára való fedelet, annak köteleit, szegeit, a hajléknak és a gyülekezet sátorának minden szolgálatjára való eszközeit.

41. A szolgálathoz való * ruhákat, hogy azokban szolgálnának a szent hajlékban a szent ruhákat, Áron Papnak, és az ő fiainak ruháikat, hogy azokban szolgálnának a Papitisztben.

42. A miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek, a képen csinálák az Izráel fijai mind az egész művet.

43. És mikor látta volna Mózes mind az egész művet mellyet csináltak vala, és hogy mindenestől fogva úgy csinálták volna, a mint az Úr parancsolta vala, megáldá őket Mózes.