40. RÉSZ.

Felállittatik a Sátor, és az Úrnak dicsősége megjelenik.

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

2. Az elsó hóban, annak a hónak első napján, állasd fel a hajlékot, a gyülekezetnek sátorát.

3. Azután vidd bé oda a Bizonyságtételnek ládáját, és a láda eleibe vond fel a fedelet.

4. Azután vidd bé az asztalt * és azt rendeld el. Vidd bé a gyertyatartót is, és gerjeszd meg annak lámpásit.

5. És helyheztessed a jóillatnak arany oltárát, a * Bizonyságtételnek ládája előtt, azután vond fel a hajléknak ajtajára való superlátot.

6. Azután helyheztessed az egészen égőáldozatnak oltárát a gyülekezet sátora ahjlékának ajtaja előtt.

7. A mosdód pedig helyheztessed a gyülekezetnek sátora között, és az oltár között, és azt töltsd meg vízzel.

8. Azután állasd fel köröskörűl a * pitvart, és a pitvar ajtaját superláttal vond bé.

9. Annakutánna vegyed a kenetnek olaját, és ned meg a hajlékot, és valami abban vagyon: és illyen módon szenteld meg azt, és annak minden szerszámait, hogy szent legyen.

10. Megkenjed az egészen égőáldozatnak oltárát is, és annak minden szerszámit: illyen módon szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.

11. A mosdód is, mind talpával egybe megkenjed, és úgy szenteld meg azt.

12. Azután állassad Áront és az ő fijait a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe, és mod meg őket vízzel.

13. És felöltöztetvén Áront a szent ruhákba, megkenvén őtet szenteld fel, hogy nékem a Papságnak tisztiben szolgáljon.

14. Az ő fijait is előállatván, öltöztesd fel őket az ő ruhájokba.

15. És kend meg azokat is mint az ő attyokat, hogy nékem a Papitisztben szolgáljanak, és az ő megkenetések lészen ő nékik örökkévaló Papság, az ő utánnok valóknál is.

16. A mint azért az Úr parancsolta vala, mindenestől a képen cselekdék Mózes.

17. Mert a második esztendőnek * első hónapján, a hónak első napján felállaták a hajlékot.

18. Felemelé azért Mózes a hajlékot, és minekutánna annak talapit renddel helyheztette volna, a deszkákat is felállatá, a rudakat is általbocsátá azokon, oszlopait is felemelé annak.

19. Azután felteríté hajlékra, a kárpitokból csinált sátort, és annak fedelét is felűl reá teríté, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

20. A Bizonyságtételnek tábláit is vevén helyhezteté a ládában, a rudait is az oldalán való karikákba tevé, és a ládán felül helyhezteté a kegyelem tábláját.

21. Azután bévivé a ládát hajlékba, és a superlátot kiterjeszté a láda eleibe, hogy a Bizonyságtételnek ládáját béfedezné, mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

22. Az asztalt is bévivé a gyülekezet sátorába, és helyhezteté az t a hajléknak északfelől való részére a superláton kivűl.

23. És a kenyereket elrendelé * az asztalon az Úr előtt, a mint az Úr megparancsolta vala Mózesnek.

24. És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezetnek sátorában az asztal ellenébe, a hajléknak dél felől való részére.

25. És annak lámpásait megyujtá az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

26. Az arany oltárt is helyhezteté a gyülekezetnek sátorában a superlát eleibe.

27. És drága áromákból való illatot tőn azon, a mint az Úr megparancsolta vala Mózesnek.

28. A hajlék ajtajának superlátját is felvoná.

29. Az egészen égőáldozatnak oltárát is helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának ajtaja eleibe, és áldozék azon egészen égő- és eledeli áldozattal, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek.

30. A mosdót is helyhezteté a gyülekezet sátora között és az oltár között, és azt megtölté vízzel, hogy abból mosdanának.

31. És mossák vala abból Mózes, Áron és az ő fijai az ő kezeiket és lábaikat.

32. Mikor bé akarnak vala menni a gyülekezet sátorába, és mikor az oltárhoz akarnak vala menni, megmosódnak vala, mint az Úr megparancsolta vala Mózesnek.

33. Azután felállatá a pitvart a hajlék körűl, és az oltár körűl, és a pitvar ajtajának superlátját is felvoná és illyen módon elvégezé Mózes azt az egész alkotmányt.

34. És béfedezé a felhő a gyülekezetnek sátorát, és az Úrnak dicsősége bétölté a hajlékot.

35. Annyira hogy Mózes nem mehetne bé a gyülekezet sátorába: minekutánna * a felhő elborította volna: mert az Úrnak dicsősége fedezi vala bé a hajlékot.

36. És mikor a felhő * feltisztúl vala a hajlékról, az Izráel fijai kiindulván az ő helyekből, minden ő útjokban elébb mennek vala.

37. Ha pedig a felhő el nem távozik vala, ők is nem mennek vala ki helyekből, mind a napig, a mellyen eltávozik vala.

38. Mert az Úrnak * felhője vala a hajlékon nappal, éjszaka pedig vala azon tűz, az egész Izráel háznépének láttára minden ő útjokban.