MÓZES HARMADIK KÖNYVE,

MELLY A LÉVITÁKNKAK EGYHÁZI-SZOLGÁLATJOKRÓL ÍRATOTT KÖNYV.

1. RÉSZ.

Égőáldozatok.

Szólítá az Úr Mózest, és beszéle ő vele a gyülekezet sátorából, ezt mondván:

2. Szólj az Izráel fijainak, és parancsold meg nekik: Valaki ti közzűletek az Úrnak áldozni akar, barmokkal, örökkel és juhokkal áldozzék.

3. Ha egészen égőáldozattal áldozik öreg barmokból, hímmel és éppel áldozzék: A gyülekezet sátorának ajtaja eleibe vigye azt, szabad akaratjából az Úr előtt.

4. És az ő kezét tegye az égőáldozatra való baromnak fejére, hogy kedves legen Istennek ő érette, az ő megtisztulására.

5. Azután ölje meg azt a tulkot az Úr előtt, és az Áron fijai a Papok annak vérét vévén, hintsék mind körül az oltárra, melly a gyülekezet sátorának ajtaja előtt lészen.

6. Annakutánna vonja le bőrét az egészen égőáldozatra való baromnak, és vagdalja azt részekre.

7. És az Áron Pap fijai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.

8. Azután az Áron fijai a Papok rendeljék el a tagokat, a fejét és kövérit a fákra, mellyek rakattak az oltáron való tűzre.

9. Annak bélit is és szárait mossa meg vízzel, és a képen áldozza meg mind azokat a Pap az oltáron egészen égőáldozatúl. E tűzzel egészen megégettetett áldozat kedves illetú lészen az Úr előtt.

10. Ha pedig a nyájból juhjokkal vagy kecskékkel akar valaki áldozni egészen meegégetendő áldozatot, himmel és éppel áldozzék.

11. És ölje meg azt az oltárnak észek felől való oldalánál az Úr előtt, és az Áron fijai a Papok hintsék annak vérét az oltárra mind körűl.

12. És eldarabolván azt részekre a fejével és kövérivel egybe, rendelje a Pap azokat a fákra, mellyek rakattatnak az oltáron való tűzre.

13. A bélit is és szárait mossa meg vízzel, és áldozza meg mind azokat a Pap, megégetvén az oltáron égőáldozatúl. És az Urnak kedves illatú tüzes áldozat lészen.

14. A bélit is és szárait mossa meg vízzel, és áldozza meg mind azokat a Pap, megégetvén az oltáron égőáldozatúl. És az Urnak kedves illatú tüzes áldozat lészen.

15. Mellyet a Pap az oltárhoz vivén, és megtekerítvén a fejét, szakassza meg a nyakát, és égesse meg az oltáron, minekutánna annak vérét kibocsátja az oltárnak oldalára.

16. És minekutánna annak begyit kivévén minden rútságával egybe, vétendi azt az oltár mellé napkelet felől a hamunak helyére.

17. És azt meghasitándja szárnyaival egybe, úgyhogy egymástól el ne szakassza a tagocskákat, égesse meg a Pap azt az oltáron, a fákon felűl, mellyek a tűzön vagynak: Egészen tűzzel megemésztetett kedves illatú áldozat ez az Úr előtt.