4. RÉSZ.

Tudatlanságból esett bűnökért való áldozatok.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2. Szólj az Izráel fijainak, ezt mondván: Ha valamelly ember vétkezéndik az Istennek parancsolatai ellen olly vétkekkel, mellyeket nem kell cselekdni, és a parancsolatok közzűl valamellyiknek tilalma ellen cselekedéndik.

3. Mint: Ha a ki Pappá kenettetett, vétkezéndik, és azzal okot adánd a népnek romlására, hozzon az ő bűnéért, a mellyet cselekedett, az Úrnak egy ép tulkot bűnért való áldozatra.

4. És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe, az Úr eleibe, és tegye az ő kezét a tuloknak fejére, és tulkot ölje meg az Úr előtt.

5. És vegyen a megkenettetett Pap a tuloknak vérében, és vigye bé azt a gyülekezetnek sátorába.

6. annakutánna mártsa a Pap az ő ujját a vérbe, és hintsen abból hétszer az Úr előtt, a szent hajléknak superlátja előtt.

7. És tegyen a Pap abból a vérből a jóillattétel oltárának szarvára az Úr előtt, melly oltár vagyon a gyülekezetnek sátorában: a vérnek többiét öntse az égőáldozat oltárának fundamentomára, melly a gyülekezet hajlékának ajtaja előtt vagyon.

8. Annakutánna a tuloknak, mellyet a bűnért való áldozatra vitt fel, minden kövérit vegye el, tudniillik a bélen és a bél körűl való kövérségét.

9. A két veséit is azokon való kövérséggel egybe, a bélhez való kövérséget: és a melly kövér a mája melett vagyon, mind a veséivel egybe elvegye.

10. Miképen a * háláadó-áldozatnak tulkából veszik: és azokat égesse meg a Pap az egészen égőáldozatnak oltárán.

11. A tuloknak pedig bőrét és húsát, fejével és lábaival egybe, bélit és ganéját:

12. És mind az egész tulkot vigye ki a táboron kivűl tiszta helyre, a hová az áldozatoknak hamuját töltik: és égesse meg azt rakás fán tűzzel, ott égesse meg a hová a hamut töltik.

13. Hogyha pedig az Izráel fijainak egész gyülekezete vétkezéndik, és a gyülekezettől a vétek eltitkotatot; és valamit cselekedéndenek az Úrnak valamellyik parancsolatja ellen, mellyet nem kellett volna cselekedni, annyira hogy méltók legyenek büntetésre.

14. Mikor megtudatik a bűn, a mellyet cselekedtek a parancsolat ellen: a gyülekezet áldozzon egy tulkot a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora eleibe.

15. És a gyülekezetnek Vénei vessék az ő kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg azt a Pap az Úr előtt.

16. Annakutánna a választatott Főpap vigyen bé annak a tuloknak véréből a gyülekezetnek sátorába.

17. És bémártván a Pap az ő ujját a vérbe, hintsen a vérből hétszer az Úr előtt, a superlát előtt.

18. Annakfeleette abból a vérből tegyen az oltárnak szarvára is, melly az Úr előtt a gyülekezet sátorában vagyon: azután a vérnek többiét töltse az égőáldozat oltárának fundamentomára, melly a gyülekezet sátorának ajtaja előtt vagyon.

19. A tuloknak pedig minden kövérit vegye el, és égesse meg az oltáron.

20. És mindenestől fogva úgy cselekdjék azzal a Pap, mint a maga * bűnéért való tulokkal, és megtisztítja a gyülekezetet a Pap, és megbocsáttatik nékik.

21. Kivigye a tulkot a táboron kivűl, és megégesse azt, miképen megégette az első tulkot. A gyülekezet bűnéért való áldozat ez.

22. Ha Fejedelem vétkezéndik, és az ő Urának Istenének parancsolatja ellen cselekedéndik valamit, mellyet nem kell cselekedni, s vétkezéndik tudatlanságból.

23. Vagy pedig más mondotta meg néki a bűnt, a mellyet cselekedett, vigyen áldozatra egy ép makula nélkűl való kecskebakot.

24. És tegye az ő kezét a baknak fejére, és ölje meg azt ott a helyen, a hol megszokták ölni az egészen megégetendő áldozatra való barmot: az Úr előtt bűnért való áldozat ez.

25. És vegyen a Pap az áldozatra való baromnak vérében az ő ujjával, és az égőáldozat oltárának szarvaira tegye azt; többiét a vérnek töltse az égőáldozatok oltárának fundamentomára.

26. A kövérit pedig mind égesse meg az oltáron, mint a háláadó-áldozatnak kövérit: és a képen megtisztítja azt a Pap az ő bűnétől: és megbocsáttatik néki.

27. Ha pedig a föld népe közzűl valamelly köz ember vétkezéndik tudatlanúl, és az Úrnak valamellyik parancsolatja ellen valamit cselekedéndik, mellyet nem kell cselekedni, és vétkezéndik;

28. Mikor megesméréndi a bűnt, mellyet cselekedett, vigyen áldozatra az ő bűnéért egy nőstény kecskét épet és makula nélkűl valót.

29. És tegye az ő kezét e bűnért való áldozat fejére, és ölje meg azt a bűnt, a hol az égőáldozatra való barmok meg szoktak öletni.

30. Annakutánna vegyen a Pap annak vérében az ő ujjával, és tegye az égőáldozat oltárának szarvaira, a vérnek többiét töltse az oltárnak fundamentomára.

31. Azután vegye el * minden kövérit, mint szokták a hálaadásra való áldozatnak kövérit elvenni: és azt égesse meg a Pap az oltáron, jóillatú áldozatúl az Úrnak. E képen tisztítsa meg azt a Pap, és megbocsáttatik annak.

32. Ha pedig juhot viszen az ő bűnéért való áldozatra, nőstényt és épet vigyen.

33. És kezét tegye annak a bűnért való áldozatnak fejére, és ölje meg azt azon helyen, a hol a Pap meg szokta ölni az egészen megégetendő áldozatra való barmot.

34. Annakutánna vegyen a Pap annak vérében az ujjával, és tegye az égőáldozat oltárának szarvaira: a vért pedig mindenestől töltse azon oltárnak fundamentomára.

35. Azután vegye el mindenestől a kövérit, mint elveszik a hálaadó áldozatra való juhnak kövérit, és égesse meg azt a Pap az oltáron jóillatú áldozatúl az Úrnak: E képen tisztítsa meg azt az embert a Pap az ő bűnétől, a mellyet cselekedett, és megbocsáttatik néki.