8. RÉSZ.

Áronnak és az ő fijainak felszenteltetések.

Szóla az Úr Mózesnek mondván:

2. Vegyed * Áront és az ő fijait vele egyetembe, és az öltözeteket, a kenetnek olaját, és bűnért való áldozatra egy tulkot, két kosokat és egy kosár kovásztalan kenyereket.

3. És mind az egész sokaságot gyűjtsd egybe, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe.

4. És a képen cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta vala néki; és gyüle mind az egész sokaság a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe.

5. Akkor monda Mózes a gyülekezetnek: Ez a dolog, mellyet az Úr parancsolt cselekedni.

6. És előállatván Mózes Áront és az ő fijait, megmosá őket vízzel.

7. És felöltöztetvén Áront a szoros ruhába, béövezé őtet az övvel, és azon felűl reá adván a bő selyem ruhát, az Efódot is reá adá, és beövezvén az Efódhoz való övvel, megszorítá őtet.

8. És az Efódon felűl feltevé a Hósent, és abba téve az * Urimot és Thummimot.

9. Annakutánna feltevé fejébe a süveget, és elől, a süvegen felűl tevé az arnya lánnát, * a szent koronát, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

10. Vevé Mózes a kenetnek olaját is, és megkené a szent hajlékot minden benne valóval egybe, hogy megsztelné azokat.

11. És meghité azzal az oltárt is hétszer, és megkené azt is minden hozzá tartozó szerszámokkal egybe, a mosdót is megkené a talpával egybe, hogy azokat megszentelné.

12. Az Áron fejér is tölte a kenetnek olajában, és megkené őtet, hogy megszentelné őtet.

13. Azonképen előállatá Mózes az Áron fijait is, és felöltözteté azokat is az ő öltözetekbe, és beövezé őket az övvel, süveget is tőn fejekbe, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

14. Azután előhoza egy tulkot a bűnért való áldozatra, és Áron az ő fijaival egybe a bűnért való áldozat tulkának fejére tevé az ő kezét.

15. És minekutánna azt megölte volna, Mózes annak vérében tőn az ő ujjával az oltárnak szarvaira mind körűl, és meegtisztítá az oltárt, és a többi vért tölté az oltárnak fumdamentomára; hogy megszentelné azt minden bűnökből való megtisztulásra.

16. Azután vevé mind azt a kövérséget, melly annak a bélin vala, és a mája mellett való kövérséget, mind a két veséjét és azoknak kövérségét, és megégeté Mózes azokat az oltáron.

17. A tulkot pedig, azaz annak bőrét, húsát és ganéját megégeté tűzzel a táboron kivűl, * a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

18. Azután előhozá az egészen megégetendő áldozatra való kost, és Áron Pap és az ő fijai tevék az ő kezeiket annak fejére.

19. Mellyet minekutánna megölt volna, Mózes hinté annak vérét az oltárra köröskörűl.

20. És a kost részekre vagdalván, megégeté Mózes a fejét, a tagjait és a kövérit.

21. Minekutánna megmosta vona vízzel a bélit és lábait, e képen megégeté Mózes mind az egész kost az oltáron. Az Úr haragja megengesztelésének tűzzel egészen megégettetett jóillatú áldozatja ez, * a mint az Úr parancsolta volt Mózesnek.

22. Azután előhozá a másik kost is, a Papok szentelésének áldozatjára való kost, és tevék Áron és az ő fijai az ő kezeiket annak fejére.

23. Mellyet mikor megölt vona, vőn Mózes annak vérében, és megkené azzal az Áron jobbfülének gombáját, és jobbkezének és jobblábának nagyobbik ujját.

24. Előállatá az Áron fijait is, és azoknak is jobbfüleiknek gombáit, és jobbkezeiknek és lábaiknak nagyobbik ujjait megkené Mózes a vérrel, azután a több vért tölté Mózes az oltárra mind körűl.

25. És minekutánna vette volna annak kövérit, a farkát és egészen a bélin való kövérit, a mája mellett való kövérit, és a két veséit kövérivel egybe, és a jobblapoczkáját.

26. És a kovásztalan kenyereknek kosarából, melly az Úr előtt vala mikor vett volna egy kovász nélkűl való lepényt, és egy olajos bélest, és egy pogácsát, raká mind azokat a kosnak kövérire és jobblapoczkájára.

27. És mind ezeket Áronnak és az ő fijainak kezeikre rakván, azokat az Úr előtt velek megíngattatá.

28. Azután elvévén azokat az ő kezeikból, megégeté azokat az oltáron égőáldozatúl. A Papok szentelésének jóillatú áldozati ezek, mellyek az Úrnak tűzzel megégettettek.

29. Elvevé pedig Mózes annak a szegyét, mellyet az Úr előtt megingata, mely a Mózes része lőn a megszentelésnek áldozatjából, a mint az Úr * parancsolta vala Mózesnek.

30. Annakutánna Mózes vevé a kenetnek olajában, és a vérben, melly az oltáron vala, és meghinté azokkal Áront és az ő ruháit: az ő fijait, és az ő fijainak ruháikat ő vele együtt: És e képen megszentelé Áront és az ő ruháit; az ő fijait, és az ő fijainak ruháikat ő vele együtt.

31. Azután meghagyá Mózes Áronnak és az ő fijainak: Főzzétek meg a kosnak húsát * a gyülekezet sátorának ajtaja előtt, és ott egyétek meg azt; és e kenyeret, melly a megszentelés kenyereinek kosarában vagyon, miképen megparancsoltam, ezt mondván: Áron és az ő fijai egyék meg azt.

32. A mi pedig megmarad e húsban és kenyérben, tűzzel égessétek meg.

33. De a Gyülekezet sátorának ajtaján kivűl ne menjetek hetednapig, mind az napig, mellyen bételjesednek a ti megszenteltetésteknek napjai. Mert hét napokon szenteli meg az Úr a ti szolgálatotokat.

34. A miképen ma cselekedett, azonképen parancsolta az Úr hogy cselekedjünk, a ti megtisztulástokra.

35. Azért a gyülekezet sátorának ajtajánál legyetek éjjel és nappal hetednapig, és szorgalmatosan megtartsátok a mit az Úr parancsolt megtartani, hogy meg ne haljatok: mert így parancsolta nékem.

36. Áron annakokáért és az ő fijai mind a képen cselekedének, a mint az Úr nékik parancsolta valal Mózes álta.