11. RÉSZ.

Kölömbség a tiszta és tisztátalan állatok között, a megételre és megilletésre nézve.

Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, ezt mondván:

2. Szóljatok az Izráel fijainak ezt mondván: Ezek az állatok * mellyeket szabad lészen megennetek, a földnek minden oktalan állati közzűl.

3. Valamelly állatnak hasadt a körme, és a körme hasadása kettős és kérőt rág az oktalan állatok közzűl, azt megegyétek.

4. Mindazáltal ezt meg ne egyétek az állatok közzűl, * mellyek csak kérőt rágnak, és azok közzűl, mellyeknek csak meghasadt a körmök: a tevék, mert jóllehet kérőt rág, de meghasadt körme nincsen, azért tisztátalan legyen néktek.

5. A hörcsököt, mert jóllehet kérőt rág, de meghasadt körme nincsen, tisztátalan legyen néktek.

6. A nyulat, mert jóllehet kérőt rág, de meghasadt körme nincsen, tisztátalan legyen néktek.

7. A disznót, mert jóllet hasadt a körme és a körme hasadása kettős, de kérőt nem rág; legyen azért néktek tisztátalan.

8. Ezeknek húsokban ne egyetek, és holttesteket ne illessétek; legyenek néktek tisztátalanok.

9. Ezt egyétek meg pedig a vizben lakó állatok közzűl: Valamelly állatnak a vizekben, tengerben, a folyóvizekben szárnya és héja vagyon, azt megegyétek.

10. Valamellynek pedig szárnya és héja nincsen, a tengerben és folyovizekben, mind azok közzűl, mellyek úsznak és élnek a vízben, utálatos legyen néktek.

11.  Annyira utálatosok legyenek néktek, hogy azoknak húsokban ne egyetek, és azoknak holttestek is utálatos legyen ti előttetek.

12. Valaminek nincsen szrnya vagy héja a vizekben, utálatos legyen ti előttetek.

13. A szárnyasállatok közzűl legyenek nálatok utálatosok, meg ne egyétek, utálatosok ezek; a keselyű, ölyv, kánya.

14. A sas és a héjja az ő nemével egybe.

15. Minden holló az ő nemével egybe.

16. Strutz, bagoly, kakuk, karvoly az ő nemével egybe.

17. Éjjeli varjú, hattyú, huhogató bagoly.

18. Ökörbika, publikán madár, gém.

19. Eszterág, szarka az ő nemével egybe, büdösbakuk és denevér.

20. Valamelly szárnyasállat négy lábon jár, utálatos legyen nálatok.

21. Mindazáltal megegyétek a négy lábon járó szárnyasállatok közzűl az ollyant, mellynek hosszú lábai vagynak, mellyekkel a földön szökdécselhet.

22. Ezek pedig az ollyan állatok közzűl, mellyeket megegyetek: Arbé az ő nemével, Solhán az ő nemével, Khargol az ő nemével, Khagáb az ő nemével.

23. Egyéb szárnyasállat, mellynek négy lába vagyon, utálatos legyen nálatok.

24. És ezekkel megfertéztetik magatokat. Valaki illeténdi azoknak holttesteket, tisztátalan lészen estvéig.

25. És valaki azoknak holttesteket hordozza, megmossa az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig.

26. Minden állat, mellyenk körmén hasadás vagyon, de mindenestől két részre nem hasadt és kérőt nem rág, tisztátalan legyen ti nálatok; valaki illeténdi azt, tisztátalan legyen.

27. Minden állat, valamelly a négylábú állatok között a tenyerén jár, tisztátalan legyen ti előttetek. Valaki az ollyan állatoknak holttesteket illeténdi, tisztátalan legyen estvéig.

28. És a ki az ollyan állatoknak holttesteket hordozándja, megmossa az ő ruháit és tisztátalan legyen estvéig: Tisztátalanok legenek azért ti előttetek.

29. A földön mászó állatok közzűl pedig tisztátalanok legyenek előttetek ezek: A menyét, egér, a béka az ő nemével egybe,

30. A süldisznó, khaméleon, gyék, csiga és vakandok.

31. Ezek néktek tisztátalanok minden mászó állatok közzűl: valaki illeténdi azokat, minekutánna meghalnak, tisztátalan legyen estvéig.

32. És minden állat, valamellyre ezek közzűl valamelly esik az ő holta után, tisztátalan legyen: akár faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák lejénd, akármi edény, mellyel az ember valamit cselekeszik: a vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvéig, azután tiszta legyen.

33. Annakfelette minden cserépedény, valamellybe ezek közzűl valamelly esik valami abban lészen, tisztátalan lészen: és az edényt eltörjétek.

34. Minden eledel, mellyet meg szoktak enni, tisztátalan lészen, ha a tisztátalan vizet töltik reá; és minden ital, mellyet isznak tisztátalan edényből, tisztátalan lészen.

35. És minden, valamire esik azoknak holttestek, tisztátalan lészen: akár kemencze, akár vasfazék legyen, eltörettessék, tisztátalanok; azért ti előttetek is tisztátalanok legyenek.

36. Mindazáltal a forrás, a kút, a vizes tók tiszták lésznek: de a mi azoknak holttesteket illeti, tisztátalan legyen.

37. Hogyha azoknak hottestek a vetni való magra eséndik, mindazáltal tiszta lészen:

38. De ha vizet töltenek a vetni való magra, és úgy esik azoknak hottestek abba, tisztátalan legyen előttetek.

39.  Ha az oktalan állatok közzűl valamelly meghalánd, mellyet szoktatok megennei, a ki annak holttestét illeti, tisztátalan lészen estvéig.

40. A ki peeig eséndik annak holttestében, megmoss az ő ruháit, és legen tisztátalan estvéig: azonképen a ki kiviszi annak holttestét, megmossa ruháit, és tisztátalan legyen estvéig.

41. Minden állat, melly a földön csúcszmász, utálatos legyen, meg ne egyétek.

42. Valamelly állat a hasán csúsz, és négy lábon vagy többen jár, a földön csúszómászó minden állatok közzűl, meg ne egyétek azokat: hanem utálatosok legyenek ti előttetek.

43. Ne fertéztessétek meg magatokat semmi állatnak megételével, melly a földön csúszmász: meg se undokítsátok magatokat azokkal: mert fertelmesek lennétek azoknak megételével.

44. Mert én vagyok a ti Uratok Istenetek: hogy * megszenteljétek magatokat és szentek legyetek, mert én szent vagyok; meg ne fertéztessétek azért magatokat semmi csúszómászó állattal, melly a földön mász.

45. Mert én vagyok az Úr ki az Égyiptomnak földéből kihoztalak, hogy legyek néktek Istentek. Legyetek azért szentek; mert én szent vagyok.

46. Ez a törvény a földiállatokról, a szárnyasállatokról, és minden élőállatokról, mellyek a vízben úsznak, és minden élőállatokról, mellyek a földön csúsznak másznak.

47. Hogy választást tudjatok tenni a tisztátalan és tiszta között, az ollyan állat között, mellyet megesznek, és az ollyan állat között, mellyet meg nem esznek.