12. RÉSZ.

A gyermekszülő asszonynak törvényei.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

2. Szólj az Izráel fijainak, és ezt mondjad: Az asszony minekutánna az ő méhében fogad, ha fiat szülénd, hét napig tisztátalan lészen, a napok szerint, mellyeken az ő rajta való betegség miatt tisztátalan szokott lenni.

3. Nyolczadnapon * pedig a férjfiú magzat testének bőre körúlmetéltessék.

4. Azután harminchárom napig házában tartóztassa magát a vérből való tisztulásában: semmi szent állatot ne illessen, a szent helyre ne menjen mígnem az ő tisztulásának napjai eltelnek.

5. Hogyha leányzót szülénd, tisztátalan legyen két hétig, miképen tisztátalan szokott lenni az ő természet szerint való nyavalyája miatt: azután hatvanhat napig házában maradjon a vérből való tisztulásában.

6. Mikor pedig bételnek az ő tisztulásának napjai, a fiúnak vagy leánynak születése után, vigyen egészen megégetendő áldozatra esztendős bárányt, és galambfiat vagy gerliczét, bűnért való áldozatra, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe a Paphoz.

7. A ki áldozza meg azt az Úr előtt, és ollyan módon tisztítsa meg azt, és tiszta lészen a vér folyása után. Ez a gyermekszülő asszonynak törvénye, mikor fiat vagy leányt szülénd.

8. Hogyha nincsen ereje arra, hogy bárányt vinne az áldozatra, vegyen * két gerliczét vagy két galambfiat, az egyiket egészen megégetendő áldozatra, a másikat bűnért való áldozatra, és megtisztítja azt a Pap, s tiszta lészen.