13. RÉSZ.

Az ember testén, vagy valami ruhán fakadt poklosságnak megesmerése és arról való ítélettétel.

Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak:

2. Ha valamelly ember testének bőrén láttatik tarjagosság vagy var, vagy valami fejér szeplő, annyira hogy állíttassék poklosságnak lenni, ez illyen embert vigyék Áron Paphoz, vagy az ő fijai közzűl egy Paphoz.

3. És mikor megnézi a Pap annak testének bőrén azt a fakadékot, ha abban a szőr elváltohzándik fejérré, és a fakadéknak színe alább lejénd a természet szerint való bőrnél, tehát poklosságnak csapása az: Minekutánna azért azt megnézéndi a Pap, tisztátalannak ítélje azt.

4. Hogyha a szeplő fejér lejénd az ember testének bőrén és annak színe nem szállott alább a bőrnél, a szőr is rajta fejérré nem változott, az ollyan embert a Pap rekessze külön az emberektől hetednapig.

5. Azután nézze meg azt a Pap hetednapon, ha az ő ítélete szerint a fakadék azon állapotban vagyon és küljebb nem terjedt a bőrön, ismét rekessze külön azt a Pap hetednapig.

6. Nézze meg azután a Pap hetednapon másodszor is azt, és ha a fakadék megkisesebbedett és el nem terjedt a bőrön, tisztának ítélje lenni azt a Pap, mert csak fakadék volt: mossa meg ruháit és legyen tiszta.

7. Hogyha pedig a fakadék elterjedett a búrön, minekutánna a Paptól az ember tisztának ítéltetett, nézze meg azt a Pap újonnan.

8. Ha azért látja a Pap, hogy a fakadék elterjedt a bőrön,ítélje azt a Pap tisztátalannak, mert poklosság az.

9. Ha az emberen poklosság fakadánd, vigyék azt a Paphoz.

10. Kit minekutánnak megtekinténd a Pap, ha a fakadék a bőrön fejér, és azon a szőr fejérré változott, ha valami eleven hús volna is a fakadékban.

11. Régi megaggodt poklosság az annak testének bőrén; azért tisztátalannak ítélje azt a Pap, és bé ne rekessze,mert nyilvánvaló poklos.

12. Hogyha min napról napra tejred a poklosság annak bőrén, és a poklosság annak bőrét elfoglalja tetétől fogva talpig, valamelly felől a Pap nézéndi:

13. Mindekutánna megnézéndi a Pap, hogyha a poklosság mind az egész bőrét elborította, tehát tisztának ítélje azt: mert mivelhogy mindenestől fejérré vált, tiszta azért.

14. De valamelly nap eleven hús tetszik meg abban, tisztátalan lészen azon napon.

15. Minekutánna azért meglátándja a Pap az eleven húst, tisztátalannak ítélje az embert: mert az az eleven hús tisztátalan: poklosság az.

16. De ha az eleven hús megváltozik fejérré, menjen a Paphoz.

17. És minekutánnak megnézéndi a Pap, ha a fakadék fejérré változott, tehát tisztának ítélje azt a Pap: mert tiszta.

18. Mikor pedig az ember testének bőrén valami kelevény lejédn, ha az meggyógyúl:

19. És azután a kelevénynek helyén támad fejér dagadás, vagy fejér szeplő, verhenyős szinű, mutassák meg a Papnak.

20. És mikor meglátándja a Pap, ha annak színe alább esett a bőrnél, és annak a szőre változott fejérré: tehát azt tisztátalannak ítélje a Pap, poklosság az, a melly megújult a kelevénynek helyén.

21. Ha pedig, mikor azt a Pap megnézi, nincs abban fejér szőr, és alább nem szállott a bőrnél, hanem megkissebbedett, rekessze külön azt a Pap hetednapig.

22. Ha a bőrön elterjed, tisztátalannak ítélje azt a Pap: mert poklosság az.

23. Ha pedig helyén áll az a szeplő, é el nem terjedt, a kelevénynek helye az: azért tisztának ítélje azt a Pap.

24. Viszontag ha az ember testének bőrén égés lejénd, és lejénd annak meggyógyult helyén fejér, verhenyős szeplő, vagy szinte fejér:

25. Nézze meg azt a Pap, ha annak szőre fejérré változott a szeplőben, és a színe alább esett a bőrnél, poklosság az, melly az égésnek helyén támadt: azért tisztátalannak ítélje azt a Pap, mert poklosság.

26. Hogyha pedig, mikor megnézi azt a Pap, nem lészen a szeplőben fejér szőr, és a bőrnél alább nem esett, hanem inkább megkissebbedett: tehát a Pap rekessze külön hetednapig.

27. Annakutánna mikor megnézi azt a Pap hetednapon, ha elterjedt a bőrön, a Pap ítélje azt tisztátalannak: mert poklosság az.

28. Ha pedig helyén állánd az a szeplő, és el nem terjedt a bőrön, hanem inkább kissebbedett, az égésből támadt dagadás az; azért tisztának ítélje a Pap, mert az égésnek helye.

29. Viszontag ha valamelly féjfiúnak vagy asszonynak fakadékja kelénd, vagy a fején, vagy a szakállában:

30. Nézze meg a Pap azt, és ha nanak színe alább szállott a bőrnél, és abban vagyon sárga vékony szőr: tisztátalannak ítélje a Pap azt, mert var az, a főnek és szakálnak poklossága.

31. És mikor megtekinti a Pap a varat, ha annak színe alább nem esett a bőrnél és fekete szőr nem lejénd abban, rekessze külön a Pap azt, a ki úgy megvarasodott, hetednapig.

32. Azután mikor hetednapon megnézi azt a Pap, ha a var el nem terjedett, és nem termett abban sárga szőr, és a varnak színe alább nem esett a bőrnél:

33. Azt beretválják meg, de a varat el ne beratválják, és másodszor is a varas embert rekessze külön a Pap hetednapig.

34. Mikor pedig hetednapon megnézi azt a Pap, ha a var el nem terjedt a bőrön, és annak színe alább nem esett a bőrnél, tehát azt tisztának ítélje a Pap, és minekutánna megmosándja ruháit, tiszta lészen.

35. Ha pedig elterjedt a var a bőrön, az ő tisztulása után:

36. Nézze meg újonnan a Pap, hogyha elterjedt a bőrön a var, ne gondoljon azzal a Pap, ha sárga szőr nincsen is benne, tisztátalan az.

37. Hogyha az ő ítélete szerint megállott a var, és fekete színű szőr indult abban, meggyógyult az a var, tiszta ember az; azért tisztának ítélje azt a Pap.

38. Viszontag mikor a féjfiúnak vagy asszony testének bőrén fejér szeplők indulnak;

39. Nézze meg a Pap, és ha az ő testeknek bőrén a szeplők fejérednek, és világosok kezdenek lenni, a bőrön támadt fejér var az, és tiszta az ember.

40. Hogyha pedig az embernek haja mindenestől elhull, az ollyan ember kopasz, tiszta az.

41. Ha pedig valamelly embernek elől hull el haja, az is kopasz, és tiszta az.

42. Hogyha pedig az embernek mindenestől fogva való kopaszságán, vagy az elől való kopaszságán fejér verhenyős színű szeplő támad, az nem egyéb, hanem annak kopaszságán indult poklosság.

43. Annakokáért nézze meg azt a Pap, és ha annak a szeplőnek dagadása fejér verhenyős színű a kopaszságon, és ollyannak tetszik mint a bőrön való poklosság:

44. Az ollyan ember poklos, tisztátalan; mindenestől tisztátalannak ítélje azt a Pap, mivelhogy az ő fején vagyon az ő poklossága.

45. A melly emberen pedig a poklosság vagyon, ruhája megszagatva legyen, mezítelen fővel járjon, a bajuszát béfedezze, és ezt kiáltsa: Tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok.

46. Mind addig tisztátalan legyen, míg rajta lészen a poklosság, mert tisztátalan az; csak ő maga lakjék egyedűl a * táboron kivűl.

47. Viszontag mikor valami ruhán poklosság vagyon, mint vagy gyapjú vagy len ruhán;

48. Vagy len, vagy gyapjú fonalból szőtt ruhának mellékfonalán vagy bélfonalán, akár valmai bőrön, vagy bőrből csinált eszközön legyen.

49. És az a poklosság lejénd valamelly ruhán, zöld, vagy verhenyős színű, vagy bőrön, vagy a mellékfonalon, vagy a bélfonalon, vagy valami bőrből csinált eszközön, poklosság az, mutassák meg a Papnak.

50. És mikor megnézéndi a Pap azt a poklosságot, rekessze külön azt hetednapig.

51. Azután mikor megnézi a poklosságot hetednapon, ha elterjedt a poklosság azon a ruhán, vagy mellékfonalon, vagy bélfonalon, vagy bőrön, vagy akármi bőrből csinált eszközön, megemésztő poklosság az, tisztátalan állat az:

52. Annakokáért megégesse azt a ruhát, akár gyajúból, akár lenből való mellékfonalat vagy bélfonalat, akár bőrből csinált eszközt, mllyen e poklosság lejénd: mert megemésztő poklosság az, megégettessék azért.

53. Hogy ha mikor a Pap megnézi, a poklosság el nem terjedt a ruhán, vagy mellékfonalon, vagy bélfonaton, vagy bőrből csinált eszközön.

54. A Pap parancsolja meg,hogy mossák meg azt hetednapig, a min a poklosság lejénd, azután ismét rekessze el azt másodszor is.

55. Minekuttána pedig a Pap megnézi azt a mosás után, ha a poklosság el nem változtatta színét, ha el nem terjed is a poklosság: de ugyan tisztátalan állat az, tűzzel égesd meg azt: megemésztő poklosság az, akár az első részén legyen a ruhának, akár a hátulsó részén.

56. Hogyha pedig minekutánna a Pap megnézte azt, és a poklosság megkisebbedet a mosás után, tehát azt a részt szakassza el attól a ruhától, vagy bőrtől, vagy mellék vagy bélfonaltól.

57. Hogyha mégis megtetszik vagy a ruhán, vagy a mellék és bélfonalon, vagy bérből csinált eszközön, tehát megújult poklosság az: tűzzel égesd meg azt, valamin az a poklosság lejénd.

58. Az a ruha pedig, vagy mellékfonal, vagy bélfonal, vagy akármi bőrből csinált eszköz, minekutánna megmosod, ha eltávozik róla a poklosság, mosd meg másodszor is, és tiszta lészen.

59. Ez a poklosságról való törvény, melly poklosság lejéndakár gyapjúból, akár lenből csinált mellékfonalon, vagy bélfonalon, vagy akármi bőrből csinált eszközön, hogy megesmértessék az, tisztának vagy tisztátalannak lenni.