14. RÉSZ.

A poklosságból megtisztult embernek tiszte, a háznak poklossága, és annak megtisztitásának módja.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2. E legzen a poklos embernek törvénye, az ő metisztulásának napján, hogy vigyék * a Paphoz.

3. A Pap pedig menjen ki a táboron kvűl, és minekutánna megnézéndi a Pap, ha meggyógyult a poklos a poklosságból:

4. Parancsolja meg a Pap, hogy a megtisztulandó ember vegyen két eleven tiszta madarakat, czédrusfát, veres gyapjat és izsópot.

5. Azután parancsolja meg a Pap, hogy az egyik madarat ölje meg, és annak vérét vegye egy cserépedénybe, mellyben legyen élőforrásnak vize.

6. A másik eleven madarat vegye, és a veres gyapjat, a czédrusfát, és * az izsópot, és mártsa bé azokat mind az eleven madárral egybe a megöletett madárnak élőforrás vizébe vett vérébe.

7. És illy módon hitse meg a megtisztulandó embert hétszer, és minekutánna tisztának ítéli az embert, bocsássa el az eleven madarat a mezőre szabadon.

8. Azután a megtisztulandó ember, megmosván az ő ruháit, és elberetválván minden szőrit, mosódjék meg vízben, és illyen módon tiszta lészen, és azután menjen bé a táborba; de az ő sátora kivűl * maradjon hetednapig.

9. Hetednapon beretválja el minden szőrit, fejéről, álláról, szemöldökéről, és egészen valahol mi szőr vagyon rajta beretválja el, és megmosván ruháit, mossa meg testét is vízzel, és azután tiszta lészen.

10. Nyolczadnapon vegyen két ép bárányokat, és egy nőstény esztendős ép bárányt, és olajjal megelegyíttetett egy Efa lisztnek három tizedét Minhának, és egy Lóg olajt.

11. A Pap pedig, a ki a poklost megtisztítja, állassa a megtisztulandó embert mind ezekkel az Úr eleibe, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe.

12. És a Pap az egyik bárányt vévén áldozza meg azt a vétekért, mind a Lóg olajjal egybe, és azokat ingatván mutogassa az Úr előtt:

13. A bárányt pedig ott ölje meg, a hol a bűnért való áldozatnak és az egészen megégetendő áldozatnak barmát meg szokták ölni, a szent helyen: mert miképen a bűnért, azonképen a vétekért való áldozat a Papé: szentséges állat az.

14. És vegyen a Pap a bűnért való áldozatnak vérében, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének gombáját, és az ő jobbkezének hüvelykét, és jobblábának nagyobbik ujját.

15. Hasonlatosképen vegyen az egy Lóg olajban, és töltse a Pap az ő balkezébe.

16. És a Pap az ő jobbkezének ujját az ő balkezében való olajba mártván, abból hitsen az ő ujjával hétszer az Úr előtt.

17. A maradék olajból, melly az ő kezében vagyon, kenje meg a Pap a megtisztulandó embernek jobbfüle gombáját, és jobbkezének hüvelykét, és jobblábának nagyobbik ujját, a vétekért való áldozatnak vérén felűl.

18. A mi pedig megmarad a Pap kezében való olajban, töltse a megtisztulandó embernek fejére: így tisztítja meg azt a Pap az Úr előtt.

19. Azután a Pap áldozzék a bűnért, és tisztítsá meg az t a ki az ő tisztátalanságából akkor tisztíttatik: azután ölje meg az egészen megégetendő áldozatra való barmot.

20. És a Pap áldozza meg azt egészen égőáldozatúl, mind a Minhával egybe az oltánron, és minekutánna megtisztítja azt a Pap, tiszta lészen.

21. Hogyha a megtisztulandó szegény lejénd, és ezeknek szerét nem teheti, vegyen egy bárányt a vétekért való áldozatra és az Úr előtt való megmutogatásra, hogy annak tisztulásáért áldozzék a Pap, és olajjal elegyíttetett zsemlyelisztnek egy Efának tized részét, Minhának áldozatjára, és egy Lóg olajt.

22. És két gerliczét, vagy két galambfiakat, a mint annak ereje léjend, egyiket bűnért való áldozatra, a másikat egészen megégetendő áldozatra.

23. Mellyeket a tisztulandó ember, az ő tisztulásának nyolczadnapján vigyen a Papnak, a gyülekezet sátorának ajtajához az Úr eleibe.

24. És a Pap vegye a vétekért való áldozat bárányát, és az egy Lóg olajt, és azokat ingatván a Pap mutogassa meg az Úr előtt.

25. És ölje meg a vétekért való áldozatnak bárányát, és vegyen a Pap a vétekért való áldozatnak vérében és kenje meg azzal a megtisztulandónak jobbfüle gombáját, és jobbkezének hüvelykét, és jobblábának nagyobbik ujját.

26. Az olajból is töltsön a Pap az ő balkezébe.

27. És a Pap az ő jobbkezének ujjával az olajból, melly az ő balkezében vagyon, hétszer hitsen az Úr előtt.

28. Azután a Pap az olajjal, melly az ő kezében lejénd a megtisztulandó jobbfülének gombáját, jobbkezének hüvelykét, és jobblábának nagyobbik ujját kenje meg a vétekért való áldozat vérének helyén.

29. A mi pedig megmarad abban, a mi a Papnak kezében lejénd, töltse a tisztulandónak fejére, annak az Úr előtt való megtisztulására.

30. Annakutánna a gerliczének vagy a galambfiúnak készítse el egyikét, mellyeket az ő tehetsége szerint szerezhetett.

31. Azokból, mondom, a mellyeknek szerét tehette, az egyiket bűnért való áldozatra, a másikat egészen megégetendő áldozatra, a hozzátartozó Minhával egybe, és illyen módon tisztítsa meg a Pap a megtisztulandó embert az Úr előtt.

32. E legyen a poklos embernek törvénye, a ki szerét nem teheti azoknak az először megmondott állatoknak, az ő megtisztulásában.

33. Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak:

34. Mikor jutándotok a Kanaán földébe, mellyeet én adok néktek örökségül, és a ti birodalmatoknak tartományában valamelly házat megveréndek poklosságnak ostorával.

35. Az ember a ki a ház, elmenvén mondja meg azt a Papnak, ezt mondván: Mint a poklosság, ollyant látok az én házamban.

36. És parancsolja meg a Pap, hogy tisztítsák meg a házat, mindenekelőtte a Pap oda menne a poklosságnak megnézésére, hogy meg ne fertéztessék valami a házban lejénd, azután menjen bé a Pap a háznak megnézésére.

37. És minekutánna megnézendi a poklosságot, hogyha a háznak falain való poklosság lejénd fekete, zöld, vagy verhenyős, és annak színe alább esett a falnál:

38. Menjen ki a Pap a házból a háznak ajtajára, és zárja bé azt hetednapig.

39. Azután menjen oda a Pap hetednapon, és minekutánna megtekinténdi, ha a poklosság elterjedett a háznak falain:

40. Parancsolja meg a Pap, hogy vegyék ki a köveket a falból, mellyeken a poklosság vagyon, és vessék azokat a városon kivűl tisztátalan  helyre.

41. A házat pedig parancsolja, hogy vakarják meeg belúl mind körűl, és a melly port le vakartak, töltsék a városon kivűl tisztátalan helyre.

42. Azután tegyenek más köveket a kivétetett kövek helyébe: e képen a házat is más sárral tapasszák meg.

43. Hogyha a poklosság ismét megtér a házban, minekutánna a köveket kivette, és minekutánna azt megvakarván, másodszor megtapasztotta:

44. A Pap bémenvén nézze meg hogyha a poklosság mind az egész házon elterjedett; megemésztő poklosság vagyon abban és tisztátalan.

45. Azért rontsák el a házat, annak köveit és fáit, és a háznak minden sárát, és vigyék ki a városon kivűl tisztátalan helyre.

46. A ki pedig bémenénd a házba az idő alatt, míg bézárva hagyta a Pap állani, tisztátalan lészen estvéig.

47. És a ki hálánd abban a házban, mossa meg ruháit: hasonlóképen a ki ejéndik abban a házban, mossa meg az ő ruháit.

48. Hogyha pedig bémenénd a Pap és megnézvén látja, hogy nem nevekedett a poklosság a házon, minekutánna azt újonnan megtapasztották: tisztának ítélje a Pap azt a házát; mert meggyógyúlt annak poklossága.

49. Annakokáért vegyen a háznak megtisztítására két madarat, czédrusfát, veres gyapjat és iszópot.

50. És a madárnak egyikét ölje meg, és annak vérét töltse cserépedénybe, mellyben forrásvíz legyen.

51. Azután vegye a czédrusfát, az iszópot és a veres gyapjat a másik eleven maárral együtt, és mártsa bé ezeket a megölt madárnak vérébe és a forrásbízbe, és a házat hitse meg azzal hétszer.

52. És illyen módon minekutánna megtisztítja a házat a madárnak vérével, a vízzel és a másik eleven madárral, a czédrusfával, az izsóppal és a veres gyapjúval:

53. Bocsássa el a másik eleven madarat a városon kivűl a mezőre, és minekutánna megtisztítja a házat, tiszta lészen.

54. Ez a törvény minden poklosságról és varról.

55. A ruhának is, és a házának poklosságáról.

56. A fekélyről, sennyedékről és szeplőről.

57. Hogy megtudhassák mit kelljen cselekedni, és mikor kelljen valakit tisztátalannak vagy tisztának itélni. Ez a poklosságról való törvény.