15. RÉSZ.

A férjfiú magva és az asszony havi vérfolyásának tisztátalansága.

Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, ezt mondván:

2. Szóljatok az Izráel fijainak, és mondjátok meg nékik: Valakinek testéből az ő féjfiúi magva elfoly, tisztátalan az.

3. E pedig annak tisztátalansága a folyásban, tudniillik ha az őtestéből mintegy nyál kiszármazik az ő féjfiúi magva, vagy megreked az ő teste a folyás miatt, ez annak tisztátalansága.

4. Minden ágy, a mellyen fekszik az illyen ember, és minden, valamire ül, tisztátalan lészen.

5. Valaki illeténdi annak ágyát, megmossa ruháit, minekutánna magát megmosta vízzel, és legyen tisztátalan estvéig.

6. És a ki valamire ülénd, mellyen ült az illyen ember, megmosván az ő ruháit, maga is megmosódjék vízzel, és legyen tisztátalan estvéig.

7. Viszontag a ki illeti ennek testét, megmosván ruháit, megmosódjék vízzel, és tisztátalan legyen estvéig.

8. Mikor ismét valamelly tiszta emberre pökénd ez illyen ember, megmosván ruháit, mosódjék meg vízzel az, és tisztátalan legyen estvéig.

9. Minden szék, valamellyen ülénd ez, tisztátalan legyen.

10. Valaki illeti azt, a min ez illyen ember feküldt, tisztátalan legyen estvéig, és a ki azokat hordozándja, megmosván ruháit megmosódjék vízzel, és tisztátalan legyen estvéig.

11. Valakit illeténd ez illyen ember mosdatlan kézzel, az megmosván ruháit maga is megmosódjék vízzel, és tisztátalan legyen estvéig.

12. A melly cserépedényt ez illyen ember illet, eltörettessék; a faedény pedig megmosattassék vízzel;

13. Mikor pedig megtisztúl ez illyen ember a folyásból, hét napot számláljon az ő megtisztulására, és mossa meg az ő ruháit; azután mossa meg testét is tiszta vízzel, hogy legyen tiszta.

14. Nyolczadnapon pedig vegyen két gerliczét, vagy két galambfiat, és elmenvén az Úr eleibe, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe, adja azokat a Papnak.

15. És azoknak egyikét a Pap áldozza meg a bűnért, a másikat egészen égőáldozatúl; és illyen módon megtisztítja azt a Pap az Úr előtt az ő folyásától.

16. Mikor valakitől elmenénd a féjfiúi mag, mossa meg az magát vízzel mindenestől: és tisztátalan legyen estvéig.

17. És valamelly ruhára, vagy bőrre eséndik a féjfiúi mag, az megmosattassék vízzel, és tisztátalan legyen estvéig.

18. Az asszony is a kivel ez illyen férjfiú hálánd, megmossa magát vízzel mind a féjfiúval egybe, és estvéig tisztátalanok legyenek.

19. Mikor az asszony vérnek folyását szenvedi az ő testében, hetednapig külön legyen az ő férjétől, és valaki illeténdi azt, tisztátalan lészen estvéig.

20. És valamin hál az asszony a vér folyásának idején, tisztátalan legyen az; azoképen valamin ülénd tisztátalan legyen az.

21. És valaki annak ágyát illeténdi, megmosván ruháit, mossa meg vízzel magát is, és tisztátalan legyen estvéig.

22. Valaki illeténd akármi eszközt, mellyen ült az asszony, megmosván ruháit, megmosódjék vízzel: és tisztátalan lészen estvéig.

23. Ha valami eszköz lejénd az ágyon vagy a széken, mellyen az asszony ült: ha azt valaki illeténdi, tisztátalan legyen estvéig.

24. Ha valaki azzal hálánd, és annak tisztátalansága reá ragadánd, tisztátalan legyen * hetednapig; és minden ágy valamellyen feküldt tisztátalan lészen.

25. Mikor az asszonyom, vagy a vérnek folyása sok napokon, a természet szerint való vérfolyásnak ideje * felett, avagy az ő vérfolyástól való tisztulásánál tovább: mind a vérfolyásnak idejéig tisztátalan lészen, mint szintén a természet szerint való vérfolyásnak idején.

26. Minden ágy, valamellyen hál a vérfolyásnak egész idején, igaz ollyan legyen, mint a természet szerint való folyásnak idejében való ágya; és minden eszköz valamellyre ülénd, tisztátalan legyen, mint szintén a természet sezrint való tisztátalanságának idején.

27. Valaki azokat illeténdi, tisztátalan lészen; azért megmosván az ő ruháit, megmosódjék vízzel, és tisztátalan legyen estvéig.

28. Hogyha megtisztulánd a vérfolyástól: számláljon hét napot, azután legyen tiszta.

29. Nyolczadnapon azért vegyen két gerliczét vagy két galambfiat, és vigye azokat a Papnak, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe.

30. Annak az egyikét a Pap áldozza meg a bűnért, a másikát egészen megégetendő áldozatúl, és tisztítsa meg azt a Pap az Úr előtt az ő tisztátalan folyásától.

31. Illyen módon tanítsátok az Izráel fijait, hogy a tisztátalanságtól megőrizzék magokat, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságokban, ha valami módon megundokítják az én ő közöttök való szent hajlékomat.

32. Ez annak törvénye, a kin a féjfiúi magnak folyása vagyon, vagy a kitől valami módon elmegyen a férjfiúi mag, melly által tisztátalanná lészen.

33. És az asszonynak a ki a vérnek természet szerint való folyását szenvedi, és annak a ki vagy féjfiak, vagy asszonyok közzűl vérnek folyását szenvedi, és a férjfiúról a ki hálánd tisztátalan asszonnyal.