16. RÉSZ.

A szent sátornak, az oltárnak, a Főpapnak és az egész községnek esztendőnként való megtisztittatásoknak törvénye.

Szóla az Úr Mózesnek, minekutánna meghalának az Áron két fijai, kik * megholtak vala, mikor az Úrnak eleibe közelgettek volna.

2. És monda az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak a te atyádfiának, hogy ne menjen mindenkor a szent helyre a * superláton belől, a kegyelem táblája eleibe, melly a ládán felűl vagyon, hogy meg ne haljon: mert felhőben jelenek meg a kegyelem tábláján felűl.

3. Ez ajándékokkal menjen pedig bé a szent helyre Áron:egy gyermekded tulokkal bűnért való áldozatra, és egy kossal egészen megégetendő áldozatra.

4. A lenből csinált szoros szent ruhát reá vegye, és az ő testén lenből csinált imegmás legyen, és lenből csinált övvel övedzék bé, és lenből csinált süveget tegyen fejébe; szentöltözet ez: azért vízzel mossa meg az ő testét, mikor azokba öltözik.

5. Az Izráel fijainak gyülekezetétől pedig vegyen két kecskebakot bűnért való áldozatra, és egy kost egészen megégetendő áldozatra.

6. És áldozza meg először Áron a maga bűnéért * az ő tulkát, és tisztitsa meg mind magát, mind háznépét.

7. Annakutánna vegye a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr eleibe, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe.

8. És Áron vessen sorsokat a két bakokra, és egyik sorsot az Úrért, a másikat az Azazel nevü hegyre bocsátandó bakért;

9. És a melly bakra esett az Úr sorsa, áldozza meg azt Áron bűnért való áldozatra.

10. A melly bakra pedig esett az Azazel hegynek sorsa, állassák azt elevenen az Úr eleibe, a népnek az által való megtisztítására, hogy elbocsássák az Azazel hegyre a pusztába.

11. Mikor pedig Áron az ő tulkát az ő bűnéért való áldozatra felviszi, hogy mind magának, mind háznépének bűnét megtisztítsa: ölje meg az ő maga bűnéért való tulkot.

12. És a temjénezőt tele vévén eleven szénnel az Úr előtt való oltárról, és az ő markát is tele merítvén jó illatra való drága megtört szerszámokkal, vigye bé azt superláton belől.

13. És vesse a szénre az Úr előtt a jóillatra való szerszámokat, hogy béfedje a füstnek felhője a kegylemnek tábláját, melly a Bizonyságtételnek ládáján felül vagyon, és meg ne haljon Áron.

14. Annakutánna a tuloknak vérében vévén, * hintse meg az ő ujjával a kegyelem táblájának felső színét napkelet felé: a kegyelemnek táblája előtt pedig hétszer az ő ujjával hintsen abból a vérből.

15. Annakfelette ölje meg a községnek bakját azoknak bűnökért való áldozatra, és vigye bé annak vérét a superláton belől, és a képen cselekedjék annak vérével mint a tuloknak vérével cselekedett; hintse meg azzal kegyelemnek tábláját, és a kegyelem táblája előtt is hintsen el abban.

16. És illyen módon tisztítsa meg az Izráel fijainak tisztátlanságától  a szent helyet, és minden bűnből való gonoszságtól: illyen módon cselekedjék a gyülekezet sátorával is, melly vagyon ő közötök az ő fertelmességek között.

17.  (Senki ne legyen pedig a gyülekezetnek * sátorában, mikor Aron Pap bémegyen a szent helybe megtisztítsanak okáért, mind addig, mígnem kijő onnét: és megtísztítja Isten előtt magát, háznépét és az Izráelnek egész gyülekezét.)

18. És minekutánna kijő az Úr előtt való oltárhoz, azt is tísztitsa meg, és vévén  a tuloknak  és a baknak vérből, kenje meg azzal az oltárnak szavait mind körűl.

19. És hintse meg az oltárt is az ő ujjával hétszer abból a vérből; e képen tisztává teszi azt, és megszenteli az Izráel fijainak fertelmességétől.

20. Minekutánna pedig elvégzi a szent helynek, a gyülekezet sátorának és az oltárnak megtisztítását, hozza elő  az eleven bakot.

21. És Áron mind  a két kezét az eleven baknak fejére tévén, vallja meg azon az Izráel fijainak minden hamisságokat, és minden ő bűnökből való gonoszságokat, és minekutánna azokat annak a baknak fejére rakja, küldje el azt valami bizonyos embertől a pusztába:

22. Mert elviszi az a bak magán minden ő hamisságokat a kietelen pusztába; és illyen módon bocsássa el a bakot a pusztába.

23. Azután megnjen el Áron a gyülekezetnek sátorába, és vesse le a lenből csinált öltözetet, mellyet reá vett vala, mikor a szent helyre bémenne, és az öltözetet hagyja ott.

24. Azután minekutánna megmossa magát vízzel a szent helyen, és az ő maga ruháit felvészi; kimenvén készítse el az ő egészen megégetendő áldozatját és a községet, hogy mind magát, mind a közösséget megtisztítsa.

25. A bűnért való áldozatnak pedig kövérit égesse meg az oltáron.

26. A ki pedig elvitte a bakot az Azazel hegyre, minekutánna megmossa ruháit és testét vizzel, azután bémehet a táborba.

27. A bűnért való áldozatnak pedig tulkát és a bakot, mellyeknek vérek bűnből való tisztulásnak okáért bévitetett a szent helyre, vigye ki * a táboron kivűl: és égessék meg tűzzel azoknak bőröket, húsokat és ganéjokat.

28. A ki pedig ezeket megégeténdi, minekutánna megmossa ruháit és testét vizzel, bémehet a táborba.

29. Ez örökké való szertartás legyen ti közöttetek: Hetedik hónapon, annak tizedik napján megsanyargassátok magatokat, és semmi dolgot ne tegyetek, se ti magatok, se pedig a ti közöttetek lakó jövevény;

30. Mert e napon tisztít meg titket Áron, hogy tiszták legyetek: az Úr előtt megtisztultok minden bűneitekből.

31. Nyugodalomnak szombatja legyen az ti néktek, melly napon megsanyargassátok magatokat, örökké megállandó rendtartás szerint.

32. Ez illyen tisztítást pedig azt a Pap cselekedje, a kit az Úr megkent, és a kinek szolgálatját arra szentelte, hogy néki Papja * legyen az ő attya helyébe, minekutánna öltözéndik a lenből csinált szent ruhákba.

33. És megtisztítsa a szent helyet a gyülekezetnek sátorát, az oltárt: a Papokat is, és e gyülekezetnek minden sokaságát megtisztítsa.

34. És ez ti közöttetek örökkévaló szertartás legyen, az Izráel fijainak minden bűnökből való megtisztulásokra minden esztendőben * egyszer. És a képen cselekedék Mózes, mint az Úr parancsolta vala néki.