18. RÉSZ.

A természet folyása ellen való közösködés tiltatik.

Szóla az Úr ismét Mózesnek és monda:

2. Szólj az Izráel fijainak, és mond meg nékik: Én vagyok a ti Uratok Istentek.

3. Az Égyiptom földének cselekedeti szerint, a mellyben laktatok, ne cselekedjetek, azonképen a Kanaán földének cselekedeti szerint a mellybe béviszlek, ne cselekedjetek, * és azoknak az ő rendtartások szerint ne járjatok.

4. Hanem az én ítéletimet gyakoroljátok, az én rendelésimet tartástok meg, azokban járván. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

5. Őrizzétek meg az én rendelésimet, és az én * ítéletimet, mellyeket a ki cselekeszik, él azok által. Én vagyok az Úr.

6. Senki ne közelgessen egy test szerint való rokonához is annak szemérmének felfedezésére. Én vagyok az Úr.

7. A te atyádnak vagy anyádnak mezítelenségét fel ne fedezzed: mert te anyád, azért ne fedezd fel az ő szemérmét.

8. A te atyád feleségének szemérmét, fel * ne fedezzed: mert a te atyádnak szemérme az.

9. A * te hugodnak, melly a te atyádnak vagy anyádnak leánya, akár házánál, akár háza kivűl született legyen, fel ne fedezzed ezeknek szemérmeket.

10. A te fijad leányának, vagy leányok leányának szemérmeket fel ne fedezzed: mert te szemérmed az.

11. A te atyád felesége * leányának, melly a te atyádnak magzajta, mivelhogy néked hugod, fel ne fedezzed szemérmét.

12. A te * atyád hjugának szemérmét fel ne fedezzed: mert a te atyádnak közel való rokona.

13. A te atyád báttyának szemérmét fel ne * fedezzed, annak feleségéhez ne közelgess: mert a te atyád báttyának felesége.

14. A te atyád báttyának szemérmét fel ne * fedezzed, annak feleségéhez ne közelgess: mert a te atyád báttyának felesége.

15. A te menyednek szemérmét fel ne fedezzed: mert a te fijadnak felesége, azért annak szemérmét * fel ne fedezzed:

16. A te bátyád feleségének szemérmét fel ne fedezzed, mert a te * bátyád szemérme az.

17. Az asszonynak, a ki te feleséged, és az ő leányának * szemérmét fel nem fedezzed, annak fijának leányát, vagy leányának leányát el ne vegyed, hogy annak szemérmét felfedezzed: mert annak közel való rokonai, nagy bűn az.

18. Feleségűl ne végy valamelly asszony hugával egyetembe, hogy amaszt keserűséggel ne illessed, felfedezvén ennek szemérmét, amannak életében.

19. Az asszonyhoz ne közelgess, mikor az ő tisztátalanságában vagyon, hogy az ő * szemérmét felfedeznéd.

20. A * te felabarátodnak feleségével ne hálj, hogy vele való egyesüléseddel meg ne fertéztessed magadat.

21. A * te magzatidaban ne adj egyet is hogy a Molok bálványának megégettessék hogy a te Istenednek nevét meg ne fertéztessed. Én vagyok az Úr.

22. Férjfiúval * ne egyesülj úgy mint az asszonnyal : mert utálatosság az.

23. Semmi * oktalan állattal ne egyesülj, hogy magadat azzal megfertéztesd : az asszony is semmi barommal ne közösüljön : mert utálatosság az.

24. Ezek közzűl eggyel is magatokat meg ne fertéztessétek: mert mind ezekkel fertéztették meg magokat a Pogányok, mellyeket én előttetek kiűzök.

25. Kik miatt a föld megfertéztetett, és azt megbüntetem az ő gonoszságokért, hogy a föld az ő lakosait kiokádja.

26. Őrizzétek meg azért ti az én rendelésimet és az én ítéletimet, és ez utláatosságok közzűl egyet is ne cselekedjetek, se lakosok, se az idegenek, kik kőzöttetek lakoznak.

27. (Mert mind ezeket az utálatosságokat cselekedték a földnek lakosai, melly föld előttetek vagyon, annakokáért fertelmes volt az a föld.)

28. Hogy azon föld ki én okádjon titeket, ha megfertéztetiket azt, miképen kiokádta anépet, * melly előttetek vagyon.

29. Mert valaki ez utálatosságoknak valamellyikét cselekeszi, kigyomláltatnak az emberek a nép közzűl, a kik azt cselekedéndik.

30. Őrízzétek meg azért az én parancsolatimat, hogy ez utálatos szerzésekben, mellyeket ti előttetek cselekedtek, egyet se cselekedjetek: és magatokat azokkal meg ne fertéztessétek. Én vagyok a ti Uratok Istentek.