19. RÉSZ.

A tíz parancsolatnak isteni magyaráza.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2. Szólj az Izráel fijai gyülekezetének, és mond meg nékik: *Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

3. Az * ő annyát és attyát minden ember tisztelje és az én # szombatimat tartsátok meg. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

4. Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatoknak *öntött Isteneket. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

5. Mikor pedig áldoztok az Úrnak hálaadásnak áldozatjával, szabad akaratotok szerint áldozzátok azt.

6. A * melly napon pedig áldozzátok, az napon és másodnapon egyétek meg? a mi pedig harmadnapra marad benne. tűzzel égessétek meg.

7. Ha valamit abban harmadnapon esznek meg, utálatos az, nem lészen kedves.

8. Azért a kik azt harmadnapon eszik, megbüntettenek: mért az Úrnak szenteltettet állatot megfertéztették, és az ollyan ember kigyomláltatik az ő népe közzűl.

9. Mikot a te földednek veteményét megaratod, ne arasd le * mindenestől fogva a te gabonádnak szélét, és az elhullott gabonaszemeket fel ne szedjed.

10. Hasonlóképen szőlődben az elmaradt szőlőgerezdések ne keresd fel, és az elhullott szőlőszemeket ne szedd fel, a szegénynek és a jövevénynek hagyjad azokat. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

11. Ne * orozzatok, se # hazudjatok, és senki álnoksággal ne cselekedjék felebarátja ellen.

12. Ne esküdjetek az én nevemre hamisan: mert megfertézteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.*

13. A te felebarátodat meg ne csaljad, se hatalmasul valamit el ne végy tőle. Ne maradjon a te béresed szolgálatjának jutalma nálad reggelig. *

14. Ne mondj gonoszt a siketnek és a vak eleibe ne vess botránkozást: hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.

15. Ne cselekedjél hamisságot semmi ítéletedben, ne nézzes a * szegénynek személyét, és a hatalmast is személy válogatással ne becsüljed; igazat ítélj a te felebarátodnak.

16. Ne járj álnoksággal és hízelkedéssel a te néped között; a te felebarátodnak vére ellen fel ne állj. Én vagyok az Úr.

17. Ne * gyűlöld a te atyátfiát szívedben. Megfeddjed # bátorsággal a te felebarátodat, és el ne tűrjed őbenne a bűnt.

18. Bosszúálló * ne légy és haragot ne tarts a te néped ellen, hanem szeressed felebarátodat # mint magadat. Én vagyok az Úr.

19. Az én rendelésimet megtartsátok: A te barmaidnak kétféle * nemét ne engedjed egymással közösülni. Ugyanazon egy földbe ne vess # kétféle magot: és különböző ruhának nemébe , melly gyapjúból és lenből szövetett volna, ne öltözzél.

20. Mikor valaki valamelly asszonnyal hálánd és vele közösűl, és az rableányzó léjend, melly mindenek előtt elvettetett és soha meg nem váltatik, sem pedig szabadsággal meg nem ajándékoztatik: mindketten megostoroztassanak, d meg ne ölettessenek; mert az asszony nem volt szabados.

21. A férjfiú pedig vigyen az ő bűnéért való áldozatot az Úrnak egy kost, a gyülekezet sátorának ajtaja eleibe.

22. És a pap tisztítsa meg azt a bűnéért való áldozat által az Úr előtt, a bűnből mellyet cslekedett: és  megbocsáttatik néki a bűn mellyet cselekedett.

23. Mikor pedig bémenéndetek a földre és mindenféle gyümölcs termő fát plántálándotok, annak bőrét, azaz gyümölcsét, körülmetéljétek: három esztendeig legyen körülmetéletlen: semmit abban meg ne egyetek.

24. Negyedik esztendőben pedig annak minden gyümölcse az Úrnask szenteltessék hálaadásnak okáért.

25. (Ötödik esztendőben pedig annak minden gyümölcsét) hogy annak termését méktek megszaporítsa. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

26. Semmi állatot meg ne egyetek, mellynek vére * ki nem ontatott: ne éljetek,valami állatokból való # jövendőmondásokkal, és a napokban ne válogassatok

27. A * ti hajatokat fejeteken kerekdeden ne vegyétek; és a te szakálladat is ne beretváltasd el.

28. A ti  testeiteket a holt emberért meg ne * metéljétek, meg se béllyegezzétek  magatokat. Én vagyok az Úr.

29. A te lányodat meg ne rontsad, másnak kiadván azt paráznaságra; hogy ne paráználkodjék a föld, és bételjék a föld gonoszsággal.

30. Az én szombatimat megtartsátok: az én szent sátoromat becsületben tartsátok.Én vagyok az Úr.*

31. Ne* menjetek a nézőkhöz, és ne tudakozzatok a jövendőmondóktól, hogy magatokat azzokal megfertéztesétek. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

32. A vén ember előtt felkelj, és a vén embereknek orczáját megbecsüljed, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.

33. Hogyha* jövevény ember bujdosik közöttetek a ti földetekbben, bosszúsággal azt ne illessétek.

34. Mint szintén a lakos közzűletek, olylyan legyen közöttetek a jövevény, és szeresd azt* mint magadat: mert jövevények voltatok Égyiptomnak földében. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

35. Ne cselekedjetek hamisságot az ítéletben, földnek mérésében, fontban, singben.

36. Igaz mérték,* igazi font, igazi köböl, és igaz itcze  (vagy pint)  legyen közötetek. Én vagyok a ti Uratok Istenetek, ki Égyiptom földéből kihoztalak titeket.

37. Tartsátok meg azért minden én rendeléseimet és minden én ítéletemet, és azokat cselekedjétek. Én vagyok az. Úr.