20. RÉSZ.

Fenyegeti Isten a bálványnak áldozókat a nézőkhöz és varázslókhoz járókat : szüléikhez engedetleneket: a paráznákat.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2. Az Izráel fijainak mond meg: Valaki az Izráel fijai közzül vagy a jövevény nemzetség közül, melly az Izráeliták között lakozik, adand az ő magzati közül * a Molok bálványnak; megöletessék a földnek népe kövekkel verje agyon.

3. Én is ollyan emberre kiontom az én haragomat, és kigyomlálom azt az ő népe közzül, mivelhogy az ő magzatiban adott a Moloknak, hogy megfertéztetné az én szentséges sátoromat, és megfertéztetné az én szent nevemet is.

4. Hogyha pedig annak a földnek népe kedvezénd annak az embernek, ki az ő magzaatai közzül adott a Moloknak, és azt meg nem öléndi:

5. Akkor az én haragomat kiobntom arra az emberre, és annak háznépére, és elvesztem azt az ő népe közzül, és mindazokat a kik ő utánna paráználkodnak, hogy a Molok bálvánnyal paráználkodjanak

6. Valamelly ember pedig a nézőkhöz megyen, * és a jövendőmondókhoz, hogy azokat követvén paráználkodjék: annak az embernek ellene kiontom az én haragomat, és eltörlöm azt az ő népe közzül.

7. Szenteljétek meg azért megatokat, és* legyetek szentek: mert én ti Uratok Isten vagyok.

8. És tartsátok meg az én rendeléseimet és azokat cselekedjétek. Én vagyok az Úr, ti megszentelőtök.

9. Mert* valaki gonoszt mondánt az ő attyának vagy annyának, megölelttessék mivelhogy attyának gonoszt mondott, az ő halálának ő az oka.

10. Azonképen a ki megfertézteti a más feleségét, mivelhogy az ő felebarátjának feleségét* megfertézteti: megölelttessék mind a két parzána, a férjfiú és az asszony.

11. A* ki az ő attya feleségével # hálánd, és az ő attyának szemérmét felfedezéndi: megölelttessenek; az ő haláloknak oka ő magokban van.

12. A képen* a ki hálánd az ő menyével, mindketten megölettessenek: mert nagy gonoszságott cselekedtek; az ő halálonak oka ő magokban vagyon.

13. Viszontag* a ki férfijúval hál, mint egy asszonnyal; mindketten nagy fertelmességet cselekedtek, megölelttessenek: az ő haláloknak oka ő magokban vagyon.

14. A* ki feleségül vejéjnd valamellyasszyonyt az ő anyával egybe, nagy bűn az; tűzzel égessék meg azokat, hogy ne legyen ti közöttetek illyen nagy gonoszság.

15. Ismét: * a ki barommal közösül, megölettessék az, ZT Brmot is pedig megöljétek.

16. Valamelly asszony pedig valamelly baromhoz megyen, hogy azzal közösüljön, megöld mind az asszonyot, mind a barmot: minden okvetetlen megölettessenek; az ő haláloknak oka magokban vagyon.

17. Valaki pedig feleségűl vejéndi az ő hugát,* az ő attyának leányát, és egymásnak szemérmeket látándják, nagy gyalázat az: annak okáért megölettessenek az ő népének láttára; az ő népének láttára; az ő hugának szemérmét fedezte fel, azért az ő bűnének büntetését hordozza.

18. Valaki hálnád asszonnyal az ő vére folyásának* idején, és felfedezvénannak szemérmét fel ne fedezzd: ezek mindketten megölettesenek az ő népek közzűl.

19. Viszontag a te annyád* hugának vagy atyád hugának szemérmét fel ne fedezzd: mivelhogy az ő test szerint való rokonságnak mezítlenségét fedezte fel, az ő bünöknekterhét hordozzák.

20. Valaki az ő attya báttyának feleségével* hálánd, az ő attya báttyának szemérmét fedezte fel, az ő bünöknek terhét hordozzák, magzatok nélkűl meghajlanak.

21. Valaki az ő báttyának* feleségét elvejéndi, utálatos dolog az az ő báttyának szemérmét fedezte fel, magzatok nélkül meghajlanak.

22. Őrizzétek meg minden* rendeléseimet, és minden ítéleteimet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, melybe én viszlek, hogy ott lakjatok.

23. És ne járjatok annak a népnek rendelésében, mellyet én ti* előttetek kiüzök: mert mind ezeket cselekedték, és azért utáltam meg őket.

24. Néktek pedig mondom: Ti örököségűl bírjátok az ő földeket: mert én néktek adom azt, hogy örökségül bírjátok azt,* a téjjel mézzel folyó földet. Én vagyok a ti Úratok Istenetek, ki titeket egyéb népektől elválasztottalak.

25. Ti azért választést tegyetek a tiszta és* tisztátlan oktalan állat között, és ne fertéztessétek meg magatokat tisztátlan vaddal vagy madárral, vagy földön csúszómászó állattal, mellyektől megtiltottalak, mint fertelmes állatoktól.

26. És legyetek szentek: mert én Jehovaszent vagyok, ki elválasztottalak titeket egyéb nemzetiségtől, hogy enyimek legyetek.

27. Akár* férjfiú, akár asszony legyen, lelke lejénd: megölettessenek minden okvetlen, kövekkel verjétek azokat agyon; az ő haláloknak ő magok az okai.