21.RÉSZ.

A Papoknak tisztaságáról, és kik legyenek a Papságra alkalmatlanok.

És monda az Úr Mózesnek: Szólj a Papoknak az Áron fijainak, és mond meg nékik: Senki ti közzűletek meg ne fertéztessemagát* halottal az ő népe között.

2. Hanem a ki őnéki közel való rokonsága volna, mint annya, attya, fijai, leánya, báttya.

3. Vagy ő hozzá közel való rokona, mint hajadon huga, melly még nem adatott férjnek, azoknak holttestekhez elmehet és temetéseken ott lehet.

4. Sőt még az ő népének Fejedelmének holttestével is ne fertéztesse magát, hogy fertelmes legyen.

5. Az* ő fejeken kopaszságot ne csináljanak, az ő szakállokat is ne beretváljákel, és az ő testeken semmi bélyeget ne szerezzenek.

6. Nagy szentséggel szolgáljanak az ő Istenének nevét meg ne fertéztessék: mert az Úrnak tűzzel megemésztendő áldozatját, és az ő Istenének kenyerét ök áldozzák: azért szentek legyenek.

7. Parázna és megszeplősíttetett aszzonyt ne vegyenek feleségűl, se pedig az ő férjétől megvettetett asszonyt: mert a Papok az ő Istenek szolgálatjára szenteltettek.

8. Te és én népem szentnek tartsad őtet: mert a te Istenednek kenyerét áldozza: szent legyen azért te előtted; mert szent vagyok én. Én vagyok az Úr a ti megszentelőtök.

9. A Papnak leánya mikor magát megfertéztet paráznassággal, az ő attyát fertézteti meg, azért tűzzel égettessék meg.

10. A Pap pedig ki, az ő attyafiai között fő,a kinek fejére töltötték a kentnek olaját, és a kinek szolgálatja megszenteltetett a szent ruhának felöltözésére; és ruháit meg ne szaggassa.

11. És semmi embernek holtestéhez ne menjen; se attyának,* se annyának holtestével meg ne fertéztesse magát.

12. A szenthelyből ki ne menjen, hogy meg ne fertéztesse az ő Istenének szenthelyét: mert a szent korona, és az ő Istene kenetének olaja ő rajta vagyon.Én vagyok az Úr.

13. Szűzet* vegyen magának feleségűl.

14. Özvegyet, mástól megvettetett tisztátlan paráznát ne vegyen, hanem szűzet vegyen feleségűl az ő népe közzűl.

15. Meg ne fertéztesse az ő magzatját az ő népe között a tisztátlan feleséggel; mert én Úr vagyok az ő megszentelője.

16. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

17. Szólj Áronnak, ezt mondván: Ha valakinek a te magod közzül, az ő nemzetségekben valami fogyatkozása léjend ne áldozza az ő Istenének kenyerét:

18. Mert egy férjfiúnak is nem kell oda járulni, a kiben valami fogyatkoz; vagy vak, vagy sánta, vagy csonka, vagy éktelen tagú léjend.

19. Vagy a kinek lába, vagy keze megszegett.

20. Vagy görbe, vagy törpe, vagy szeme fájó, vagy a kin léjend var, vagy viszketeg, vagy a ki megszakadott.

21. Valamelly férjfiúnak az Áron Pap magva közzül léjend valami fogyatkozás testében, ne menjen fel az oltárhoz, hogy tűzzel megemésztendő áldozatokat áldozzék az Úrnak: fogyatkozás vagyon az ő testében, ne közelgessen azért az oltárhoz, hogy az ő Istenének kenyerét megáldozná.

22. Az ő Istenének legszentségesebb áldozatjának kenyerében, és az Istennek szenteltettekben ehetik:

23. De a superlát felé ne menjen és az oltárhoz ne közelgessen: mert testében való fogyatkozása van, hogy meg ne fertéztesse az én szenthelyeimet: Én vagyok az Úr ő megszentelőjök.

24. Mind ezeket azért megmondá Mózesnek, Áronnak és az ő fijainak és mind az Izráel fijainak.