22. RÉSZ.

Az áldozatokból kik ne egyenek: és minémű barmokkal kelljen áldozni.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

2. Szólj Áronnak és az ő fijainak, hogy tartoztassák meg magokat azoktól, mellyeket az Izráel fijai áldoznak, hogy meg ne fertéztessék az én szent nevemet azokban, a mellyeket nékem szentelnek. Én vagyok az Úr,

3. Mond meg nékik: Valaki a ti magotok közzül, a ti utánnatok valók közzól is járulánd azokhoz, a mellyeket az Izráeé fijai szenteltek az Úrnak, mikor az ő tisztátalansága ő rajta vagyon, kigyomláltatik az én előlem. Én vagyok az Úr.

4. alaki az Áron fijai közül bélpoklos, vagy kinek az ő férjfiúi magva elfoly, a szent állatokban ne egyék, mígnem megtisztúl. Azonképen a ki halott miatt megfertéztetett embert illet, vagy ollyat a kinek férjfiúi magva elfoly.

5. Vagy a ki illeténd valami férget, melly által megfertelmesűl, vagy valamelly embert, mellytől megfertelmesűl az ember, annak minden tisztátlansága szerint.

6. Valaki valami e félét illeténd,tisztátlan lészen estvéig: és ne egyék a szent állatokban, hanemha megbocsándja először az ő testét vízzel.

7. Minekutánna a nap lemegyen, tiszta lészen és azután ehetik a szent állatokban: mert ő eledele az.

8. Holtálattot,* vagy vadtól szaggadttatott állattot ne egyék meg, hogy megfertéztessék azzal. Én vagyok az Úr.

9. Hanem az én rendeléseimet őrizzék meg, hogy meg ne büntettessenek az ő bűnökért, és meghajlanak, mivelhogy megrontották azt. Én vagyok az Úr, ki őket megszentelem.

10. Senki ne egyen a szent állatokban valaki* nem a Papinemből való: a Papnak zsellére és bérese is ne egyék a szent állatban.

11. Mikor pedig a Pap valakit pénzen vejénd, az ehetik a szent állatokban; azonképen háznál születtetett szolgálja: ezek ehetnek a szent eledelben.

12. A Papnak leánya ha olyhoz megyen feleségűl, a ki nem lejénd a Papinemből, az is ne egyék a szentelt állatokban.

13. A Papnak leánya pedig ha özvegy lejénd, vagy megvetik az ő férjétől, ha magzatja nincsen, és megtért az ő attyának házához, ehetik az ő attyának eledelében, mint leány korában, de egy idegen is ne egyék abban.

14. Ha pedig valaki tudatlanságból ejéndik a szentelt állatban, annak ötödrészét tegye a megszentelttetett állathoz, és mind azzal egybe adja meg a Papnak.

15. Hogy meg ne fertéztessék azokat, mellzeket az Izráel fijai szenteltek az Úrnak.

16. És ne engedjék, hogy azok az ő bűnökbüntetését hordozzák, hogy ha a Papoknak rendelttetett szent állatokat megejéndik: mert én vagyok az Úr, ki őket megszenteltem.

17. Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

18. Szólj Áronnak, és az ő fijainak: és mind az Izráel fijainak, és mond meg nékik: Valaki az Izráel nemzetsége közzűl, vagy az Izráel népe között lakó jövevények közzűl akar áldozni, vagy az ő minden fogadása szerint vagy szabad akaratból, hogy az Úrnak tűzzel egészen megégetendő áldozattal áldozzék.

19. Ha azt akarja, hogy kedves legyen és azzal megengeszteltessék az Isten: az ő öreg barmai, vagy bárányai, vagy kecskéi közzűl hímet és épet áldozzék.

20. Valamellyben valami fogyatkozás vagyon, azt ne áldozzátok: mert nem volna ti érettetek kedves.

21. Valamelly ember pedig háláadó-áldozattal akar áldozni az Úrnak, vagy hogy fogadásának tegyen eleget, vagy szabad akaratja szerint: ha az ő ökreiből, vagy juhaiból áldozik ép * barommal, kedves lészen az Istennek: de semmi fogyastkozás ne legyen az áldozatra való baromban.

22. Vakot, * megromlottat, csonkát, dagadozott testűt, varast, fekélyest, rühest ne áldozzék az Úrnak, és tűzzel megemésztendő áldozatot ne szerezzetek ez illyekből az Úrnak.

23. Ökröt, vagy juhot, fogyatkozott vagy alkalmatlan tagút a szabad akarat szerint való áldozatban megáldozhatod; de nem lészen kedves a fogadásból való áldozatban.

24. Megromlott, megtörődött, megszakadott, megmetszetett barommal ne áldozzatok az Úrnak: ezt ne cselekedjétek a ti földetekben.

25. Az idegen jövevény kezéből is ne áldozzátok a ti Istenteknek áldozatját ez illyenekből: mert fogyatkozás és szeplő vagyon bennek: nem lésznek kedvesek ti érettetek.

26. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

27. A borjú, a bárány és a kecske, minekutánna elletik, legen azután az ő annya alatt * hetednapig: nyolczadnaptól fogva és azután kedves lészen az Úrnak tűzzel megemésztendő áldozatjára.

28. Akár tehér, akár juh lejénd, az ő fijával egybe meg ne öljétek áldozatra ugyanazon egy napon.

29. Mikor pedig háláadánsak áldozatjával áldoztok az Úrnak, szabad akaratotok szerint áldozzatok.

30. Azon napon megegyétek, semmit reggel abban ne hagyjatok. Én vagyok az Úr.

31. Tartsátok meg azért az én parancsolatimat, és azoknak cselekedjétek. Én vagyok az Úr.

32. És meg ne fertéztessétek az én szent nevemet, hanem inkább szenteltesem én az Izráel fijai között. Én vagyok az Úr ti megszentelőtök.

33. Ki Égyiptomnak földéből kihoztalak titeket, hogy néktek Istentek lennék. Én vagyok az Úr.