23. RÉSZ.

A szombat, a Huvét, Pünkösd, kürtöléseknek, tisztulásoknak, és a leveleságakból csinált hajlékoknak Innepei rendeltetnek.

Szóla ismét az Úr Mózesnek: és monda:

2. Szólj az Izráel fijainak, és mond meeg nékik: Az Innepek, mellyeket az Úrnak kell szentelnetek, mellyeken egybe kell gyűlnötök, hogy azokat megszenteljétek, ezek legyenek:

3. Ha tnapon munkálkodjatok, hetedik napon * nyugodalomnak és szent gyülésnek Szombatja legyen, semmi dolgot akkor ne tegyetek: Az Úrnak Szombatja legyen az minden ti lakhelyeitekben.

4. Ezek pedig az Urnak innepei, a szent gyülekezetre való napok, mellyeket bizonyos időben kell megsztentelnetek.

5. Minden első hónapban, annak a hónap tizennegyedik napján, a két estve között, az Úrnak * Páskhája, a husvéti-bárány megételének innepe vagyon.

6. Azon hónapnak tizenötödik napján az Úr kovásztalan kenyerének innepe vagyon, hét egész nap kovász nélkűl való kenyereket egyetek.

7. Első napon * szent gyüléstek legyen néktek, semmi rabota dolgot az napon ne tegyetek.

8. Áldozzatok pedig a hét napon az Úrnak tűzzel emésztendő áldozatokat: A hetedik napon is szent gyülekezet legyen: semmi rabota dolgot az napon is ne tegyetek.

9. Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

10. Szólj az Izráel fijainak, és mond meg nékik. Mikor bémenéndetek a földre, mellyet én adok néktek, és megaratjátok annak véteményét, a ti aratástok szengéjének első kévéjét vigyétek a Papnak;

11. És a gabonakévét vigye fel és mutogassa az Úr előtt, hogy kedves legyen ti érettetek, a  Szombatnak második napján vigye fel azt a Pap.

12. A melly napon pedig felviszitek a gabonakévét, hogy az Úr előtt mutogassátok: azon napon áldozzatok az Úrnak egészen megégetendő áldozatúűl esztendő sép bárányt.

13. És Minhának vigyetek olajjal elegyíttetett egy Efa lisztnek két tizedét, tűzzel megemésztendő áldozatra az Úrnak, kedves illatra, és italiáldozatra egy Hín bornak negyedérészét.

14. Új kenyeret pedig és pergelt búzafejeket vagy zsengét ne egyetek, mind a mai napig is, míg nem annak zsengéjéből áldoztok a ti Istenteknek, örökkévaló rendtartás szerint a ti utánnatok valók között, minden lakhelyeitekben.

15. Annakutánna számláljatok ez innepnek utolsó napjától, melly napon a gabonakévét Isten előtt való mutogatásra felviszitek, hét egész hetet.

16. A hetedik hétnek utolsó napjáig számlájatok ötven napokat, akkor az Úrnak új Minhával áldozzatok.

17. A ti házaitokból hozzatok két kenyereket, az Isten előtt való mutogatásra, mellyek egy Efa zsemlyelisztnek két tizedéből sültek legyenek * kovásszal, hogy az Úr ajándékának első zsnegéje legyen az.

18. Azzal a kenyérrel pedig áldozzatok hét ép bárányokat, esztendősöket, egy gyermekded tulkot és két kost. Mellyek az Úrnak egészen megégetett áldozatai legyenek, eledeli és italiáldozatjokkal egbe, hogy megégettessenk jóillatő áldozatúl az Úrnak.

19. Áldozzatok egy kecskebakot is a bűnért, és két bárányokat esztendősöket háláadó-áldozatúl.

20. Mellyeket a Pap mind az új gabonából sült kenyérrel egybe, és a két báránnyal egybe, az Úr előtt megmutogasson: ezek az Úrnak szent áldozatai a Papéi legyenek.

21. És az nap szent gyülekezetre való innepetek legyen néktek, semmi rabota dolgot ne tegyetek az napon, örök rendelés szerint minden lakhelyeitekben, a ti utánnatok valók között.

22. Mikor pedig megaratjátok a ti földeteknek veteményét, a ti földeteknek széleit * ne arassátok le mindenestől fogva, és a te gabonádnak elhullott fejeit fel ne szedjed: a szegénynek és a jövevénynek hagyjad azokat. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

23. Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

24. Szólj az Izráel fijainak, ezt mondván: A hetedik * hóban, a hónak első napja legyen innepetek néktek, trombiták zengésének emlékezetére, szentgyülekezet:

25. Semmi rabota dolgot az napon ne tegyetek, hanem áldozzatok az Úrnak tűzzel megégetendő áldozatokat.

26. Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

27. E tetedik hónap tizedik * napján tisztulásoknak innepe lészen, szent gyülekezetetek legyen néktek az napon, és magatokat sanyargassátok és tűzzel megégetendő áldozatokat áldozzatok az Úrnak.

28. Semmi rabota dolgot e napon ne tegyetek; mert tisztulásoknak napja az, hogy megtisztíttassatok a ti Uratok Istentek előtt;

29. Mert minden lélek valamelly az napon nem sanyargatja magát, kigyomláltatik az ő népe közzűl.

30. És valamelly ember az napon valami dolgot tejénd, elvesztem azt az embert az ő népe közzűl.

31. Semmi dolgot ne tegyetek, örökkévaló rendelés szerint a ti utánnatok valók között, minden lakhelyeitekben.

32. Nyugodalomnak innepe legyen az néktek, mellyen magatokat sanyargasságtok: mikor annak a hónap kilencezedi napján estve lészen a kilenczednapnak estvéjétől fogva a más estvéig szenteljétek a ti innepeketeket.

33. Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

34. Szólj az Izráel fijainak ezt mondván: Ugyanezen heted hónap tizenötödik napján, * leveleságakból csinált hajlékoknak innepe legyen hetednapig, az Úrnak tisztességére.

35. Első napon szent gyülekezet legen, semmi rabota dolgot az napon ne tegyetek.

36. Hét * napon áldozzatok az Úrnak tűzuzel megégetendő áldozatokat. Nyolczadnapon is szent gyülekezetetek legyen, és áldozzatok az Úrnak tűzuzel égetendő áldozatokat: szent innep ez, semmi rabota dolgot ne tegyetek azon.

37. Ezek az Úrnak innepei, mellyeket meg kell szentelnetek, hogy szent gyülekezetetek legyen, hogy az Úrnak tűzzel égetendő áldozatokat áldozzatok, egészen megégetendő áldozatot. Minhát, bűnért való, és italiáldozatot, mindeniket az ő napján.

38. Az Úrnak Szombatjaitól megválva, és minden ajándékitoktól, fogadás szerint és szabad akarat szerint való áldozatitoktól megválva, mellyeket az Úr adtok.

39. De ez hetedik hónap tizenötödik napján, mikor a földnek gyümölcsét bétakarjátok, az Úrnak innepet üljetek hét napokon, az első nap nyugodalom napja legyen, azonképen a nyolczadik nap nyugodalom napja legyen.

40. És vegyetek magatoknak első napon szép fáknak ágait, pálmafáknak ágait, és sűrű levelesfáknak ágait, víz mellett nevelkedett fűzfákkal egybe, és örvendezzetek a ti Uratok Istentek előtt hét napig.

41. És szenteljétek azt az Úrnak innepét hét napig minden esztendőben, örökkévaló rendtartás szerint a ti utánnatok valóknál: minden hetedhónapban megszenteljétek azt.

42. Azokban a leveleságakból csinált hajlékokban lakjatok hét napon. Az Izráel népe között való jövevények is lakjanak e hajlékokban.

43. Hogy a ti unánnatok valók megtudják, hogy hajlékokban laktak az Izráel fijai, mikor Égyiptomnak földéből kihoztam őket. Én vagyok a ti Uratok Istentek.

44. Szóla azért Mózes az Izráel fijainak az Úrnak innepei felől.