27. RÉSZ.

Istennek ígért dolgoknak becsüjéről, és megváltásáról.

Szóla ismét az Úr Mózesnek, és monda:

2. szólj az Izráel fijainak és mond meg nékik: Az ember, mikor fogadást tészen, a te becsülésed sezrint legyenek a személyek, kik fogadással kötelezeték magokat, az Úréi.

3. A fpjfiat bcsüljed húsz esztendőstől fogva hatvan esztendősig, becsüljed mondom, ötven ezüst siklusra, a mint a szent siklus vagyon.

4. Ha asszony lejénd, harmincz siklusa becsüljed.

5. öt esztendőstől fogva pedig húsz esztendősig a féjfiat húsz siklusra bcsüljed: az asszonyt pedig tíz siklusra:

6. Egy hónapi férjfiú magot, öt esztendős koráig becsüljed öt ezüst siklusra: hogyha pedig asszonyi mag lejénd, becsüljed három ezüst siklusra.

7. Ha pedig hatvan esztendős lejénd, vagy feljebb való, ha féjfiú: becsüljed tizenöt siklusra, ha asshzony, tíz siklusra.

8. Ha pedgi szegény lejénd, hogy annak szerét nem tehetné, a mire becsülöd, állassad azt a Pap eleibe, hogy becsülje azt a Pap: a mennyinek szerét teheti az, a ki magát fogadással kötelezte, annyira becsülje azt a Pap.

9. Ha pedig a féle barmot fogadott adni, a minémű állatokból szoktak áldozni az Úrnak, valamit a félét ád az Úrnak, szent legyen.

10. Mást a helyébe ne állasson, és azt el ne cserélje, jót a hitván helyébe, vagy hitvánt a jó helyébe adván: hogyha pedig elcseréli egyik barmot a másik barmon: mind az elébbi, mind pedig a mellyen azt elcserélte, szent * legyen.

11. Ha pedig valami tisztátalan oktalan állatot fogadott adni, mellynek neméből nem áldozhatnak az Úrnak; teht vigye azt az állatot a Paphoz.

12. És becsülje meg azt a Pap, akár jó, akár hitván legyen, a mire becsüli azt a Pap, abban maradjon.

13. Ha pedig azt meg akarná váltani, a te becsűd felett annak ötödrészét adja.

14. Ha pedig valaki az ő házát az Úrnak szenteli, hogy szent legyen az, becsülje meg azt a Pap, vagy jó, vagy hitván lejénd, és a mire becsüli azt a Pap, abban maradjon.

15. Ha megakarja váltani az ő házát az, ki az Istennek szentelte volt, a te becsűd melé adja annak árának ötödrészét és legyen övé.

16. Ha pedig valaki az ő örökségéből mezőn való földet szentelénd az Úrnak, becsüld meg a mag szerint, a melly abba megyen, ha egy Hómer árpa meggen belé, ötven ezüst siklusra bcsültessék.

17. Ha a kürtölésnek esztendejétől fogva szentelte Istennek az ő szántóföldét, a mint azt becsülöd, abban maradjon.

18. Ha a kürtölésnek esztendeje után szenteléndi Istennek az ő földét, a Pap számlálja meg annak pénzét az esztendőknek száma szerint, mellyek hátraavagynak a kürtölésnek esztendejéig, és a szerint szállítson le a te becsülésedből.

19. Ha pedig meg akarja váltani az ő földét az, ki azt Istennek szentelte volt, a te becsűd mellé adja annak árának ötödrészét, és legyen övé.

20. Ha meg nem váltja azt a földet, vagy azt a földet másnak eladja, azután azt meg nem válthatja:

21. Hanem a föld, mikor a kürtölésnek esztendején megszabadúl, az Úrnak szenteltessék, úgymint az Istennek szenteltetett föld, és legyen a Papok öröksége.

22. Ha pedig pénzen vett földet szentelt az Úrnak, melly őnéki öröksége nem volt:

23. Számlálja meg a Pap a földnek becsűje szerint való árában, a kürtölésnek esztendejéig mennyi vagyon hátra, és adja meg azt azon napon a te becsűd szerint, hogy legyen az az Úrnak szenteltetett.

24. A kürtölésnek esztendején a föld megtérjen ahhoz, a kitől azt vette volt, ahoz tudniillik, kinek öröksége volt az a föld.

25. Minden te becsülésed pedig a szenthelynek siklusa szerint legyen. Egy siklus pedig húsz pénzt * tészen.

26. De baromnak első fajzását, melly első fajzás a nélkül is az * Úré, senki néki ne szentelje, akár ökör lejénd, akár juh, az Úré az.

27. Ha pedig a tisztátalan állatokból való lészen, váltsa meg azt a te becsülésed szerint, és azon felül a becsünek ötödrészét adja mellé, ha pedig nem nem váltják, adassék el a te becsűd szerint.

28. Semmi szent dolog, valamint az Úrnak szenteltetett valakitől, abból a mije vagyon, akár ember legyen az, akár barom, akár mezőn való örökség, el ne adassék, meg se váltassék: mert minden e féle fogadással köteleztetett állat szentséges és az * Úré.

29. Semmi oktalan baromból szenteltetett dolog, melly az embertől az Úrnak szenteltetik, meg ne váltassék; hanem minden okvetetlen megölettessék.

30. Annakfelette a földnek minden dézmája, a földnek veteményéből, a fáknak gyümölcséből az Úré, és az Úrnak szenteltessék.

31. Ha pedig valaki meg akarja váltani az ő dézmájának valami részét, annak az árának ötödrészét tegye hozzá.

32. És minden baromnak és juhoknak tizede, mellyek a vessző alól szoktak elmenni, minden tized, mondon, az Úrnak szenteltessék.

33. Ne tudakozzék rajta, jó é vagy hitván, és el ne változtassa azt: hogyha valami módon elváltoztatná azt, mind az, mind pedig a mellyet a helyébe adott volt, Istennek szenteltetett legyen, meg se váltassék.

34. Ezek a parancsolatok, mellyeket parancsolt az Úr Mózesnek a Sinai hegyen, hogy azokat az Isráel fijainak megmondaná.