MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE,

MELLY AZ IZRÁELITÁKNAK MEGSZÁMLÁLÁSOKRÓL VALÓ KÖNYV.

1. RÉSZ.

Az Izráel népe Fejedelmeinek neveik: a hadviselő férjfiaknak számok. Léviták tiszte.

Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a Gyülekezet sátorában, a második hónapnak első napján, az Égyiptom földéből való kijövetelek után * második esztendőben, mondván:

2. Vegyétek számát * az egész Izráel fijai gyülekezetinek, az ő nemzetségek szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a neveknek számok szerint, minden férjfiat főről főre.

3. Húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, mindent, ki a hadba kimehet az Izráelben: Megszámláljátok őket az ő seregek szerint, te és Áron.

4. És legyen veletek egy-egy férjfiú mindenik nemzetségből, kik közzül mindenik feje legyen az ő attyainak házának.

5. Ezek pedig a férjfiaknak neveik, a kik legyenek ti veletek: Rúben nemzetségéből Elisúr, Sedeúrnak fija.

6. Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fija.

7. Júdából Naasson, Amminádábnak fija.

8. Issakhárból Néthánéel, Suárnak fija.

9. Zebulonból Eliáb, Hélonnak fija.

10. József fijai körül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fija: Manasséból Gámliel, Péddasurnak fija.

11. Benjáminból Abidán, Gidióni fija.

12. Dánból Ahiézer, Ammisaddai fija.

13. Áserből Págiel, Okránnak fija.

14. Gádból Eleásaf, Déhuelnek fija.

15. Nafthaliból Akhira, Enánnak fija.

16. Ezek a gyülekezetben nevezetesek valának., kik az ő attyok nemzetséginek Fejedelmei és az Izráel ezerinek Fejei valának.

17. Mellé vevé azért Mózes és Áron e férjfiakat, a kik nevek szerint előszámláltattak vala.

18. És az egész Gyülekezetet öszvegyüjték, a második hónak első napján; kik válást tőnek az ő születésekről, az ő cselédjek szerint, az ő attyainak háznépe szerint, az ő neveknek száma szerint, húsz esztendős fijútól fogva és feljebb, főről főre.

19. Miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, megszámlálá őket a Sinai pusztájában.

20. Voltak azét az Izráel elsőszülöttének Rúbennek fijai, az ő nemzetségek, az ő házonképe szerint, az ő attyainak házok szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férjfiú, húsz esztendös fijútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

21. Az ő megszámláltattai Rúben nemzetségből negyvenhat ezer és ötszáz.

22. Simeon fijai közzűl, az ő nemzetségek, az ő házonképe szerint, az ő attyainak házok szerint, az ő megszámláltatai, a nevek száma szerint főről főre, minden férjfiú húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

23. Az ő megszámláltattai Simeon nemzetségből ötvenkilencz ezer és háromszáz.

24. Gád fijai közzül az ő nemzetségek,, az   ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

25. Az ő megszámláltattai Gád nemzetségéből, negyveöt ezer és hatszáz ötven.

26. Júda fijai közzül, az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, , az ő attyaiknak házok szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

27. Az ő megszámláltattai Issakhár nemzetségéből ötvennégy ezer és négyszáz.

28. Issakhár fijai közül, az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, anevek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harezra kimehető.

29. Az ő megszámláltattai Issakhár nemzetségéből ötvennégy ezer és négyszáz.

30. Zebulon fijai közzül az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendős fiútóé fogva és feljebb minden harczra kimehető.

31. Az ő megszámláltattai Zebulon nemzetségéből ötvenhét ezer és négyszáz.

32. József fijai közzül, Efraim fijai közzül az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

33. Az ő megszámláltattai Efraim nemzetségéből, negyvenezer és ötszáz,

34. Manasse fijai közzül, az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

35. Az ő megszámláltattai Manasse nemzetségéből harminczkét ezer és készáz.

36. Benjámin fijai közzül az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

37. Az ő megszámláltattai Benjámin nemzetségéből, harminczöt ezer és négyszáz.

38. Dán fijai közzül az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

39. Az ő megszámláltattai Dán nemzetségéből, hatvankét ezer és hétszáz.

40. Áser fijai közzül az ő nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiaknak házok szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető

41. Az ő megszámláltattai Áser nemzetségéből negyvenegy ezer és ötszáz.

42. A Nafthali fijainak nemzetségek, az ő házoknépe szerint, az ő attyaiknak házok szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimehető.

43. Az ő megszámláltattai a Nafthali nemzetségből, ötvenhárom ezer és négyszáz.

44. Ezek azok a megszámláltattak, kiket megszámlált Mózes és Áron: és az Izráelnek Fejedelmei a tizenkét férjfiak, kik közzűl mindenki az ő attyának házában fő vala.

45. Voltak annakokáért mindnyájan kik megszámláltattak, az Izráel fijai, az ő attyainak házok szerint, húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, minden harczra kimenhetők az Izráelben.

46. Voltak mondom mindnyájan a megszámláltattak, hatász* háromezer ötszáz ötven.

47. De a Léviták* az ő attyainak házoknépe szerint nem számláltattak azok közzé.

48. Mert szólótt vala az Úr Mózesnek, ezt mondván:

49. De mindazáltal a Lévi nemzetség meg* ne számláljad és azokat ne számláljad az Izráel fijai közzé.

50. Hanem a Lévitákat rendeld a Bizonyságtétel hajlékához; és minden ő edényihez, és minden ahoz valokhoz, ők viseljék a hajlékot, és annak minden edényit, és ők szolgáljanak annak, és a hajlék körül járjanak tábort.

51. Mikor pedig a hajléknak elébb kellindulni, a Léviták szedjék el azt egymástól, mikor pedig megállánd a hajlék, a Léviták állassák azt fel, és az idegen a ki oda járulánd* meghajlon.

52. És tábort járjanak az Izráel fijai kik az ő táborában, és kik az ő zászlója alatt, az ő seregek szerint.

53. A Léviták pedig tábort járjanak a Bizonyságtétel hajléka* körűl, hogy ne legyen harag az Izráel fijainak Gyülekezetin; és foglalatosak legyenek a Léviták a Bizonyságtétel hajlékának őrizetében.

54. Cselekedének annakokáért az Izráel fijai mind a szerint, a mind parancsolta az Úr Mózesnek: úgy cselekedének.