2. RÉSZ.

Minémű rendet tartsanak az úton, és a táborjárásban: Minden nemzetségben ki legyen a Fejedelem.

És szóla az Úr Mózesnek és Áronak mondván:

2. Az Izráel fijai, kik az ő zászloja alatt, az ő attyainak házoknépének zázslója alatt járojon tábort: A Gyülekezetnek Sátora körűl távol járjon tábort.

3. Ezek járjanak pedig tábort napkelet felől naptámadtban, a Júda táborának zászlója az ő seregei szerint, és a Júda fijainak Fejedelme legyen Naasson, Aminádáb fija.

4. És az ő serege és számláltattai, hetven négy ezer és hatszáz.

5. Tábort járjon pedug ő mellette az Isakhár nemzetsége, és az Issakhár fijainak Fejedelme legyen Néthánéel, Suárnak fija.

6. És az ő serege és az ő számláltattai, ötvennégy ezer és négyszáz.

7. Ismét a Zebulon nemzetsége, és a Zebulon fijainak Fejedelme Eliáb Hélon fija.

8. És az ő serege és számláltattai, ötvenhét ezer négyszáz.

9. Mindnyájan a Júda táborának számláltattai, száz nyolczvanhat ezer és négyszáz, az ő seregek szerint: ellőljárók legyenek ezek.

10. A Rúben táborááának zászlója legyen dél felől az ő seregek szerint: előljárók legyenek ezek.

11. És az ő serege és számláltattai,  negyvenhat ezer és ötszáz.

12. Tábort járjkanak pesdig ömellette; a Simeon nemzetsége, és a Simeon fijainak Fejedelme legyen Selúmiel, Surisaddai fija.

13. És az ő serege és számláltattai, ötvenkilencz ezer és háromszáz-

14. Ismét a Gád nemzetsége , és a gád fijainak Fejedelme Eliásáf, a Réhuel fija.

15. És az ő serege és számláltattai, negyvenöt ezer és hatszázötven.

16. Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak a Rúben táborában száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregek szerint; és második legyenek a menetelben

17. Annakutánna menjenek a Gyülekezet Sátora, tudniillik a Léviták tábora, a táboroknak közepette: A miképen tábort járjanak kiki az ő helyén az ő zászlója mellett.

18. Az Efraim táborának zászlója az ő seregei szerint legyen napenyészet felől, és az Efraim fijainak Fejedelme legyen Elisáma Ammihud fija.

19. És az ő serege és számláltattai negyvenezer ötszáz

20. És ő mellette legyen a Manasse nemzetsége  és a Manasse fijainak Fejedelme legyen Gámliel, A Pédasur fija.

21. És az ő serege és számláltattai, harminczkét ezer hétszáz.

22. Ismét a Benjámin nemzetsége és a Benjámin fijainak Fejedelme legyen Abidám, Gideóni fija.

23. És az ő serege és szémláltattai ahrminczöt ezer és négyszáz.

24. Mindnyájan az Efraim táborában, kik megszámlálva voltak, száz nyolczezer és száz az ő seregekben: harmad rendben menjenek.

25. A Dán táborának zászlója legyen éjszak felől az ő seregei szerint: és a Dán fijainak Fejedelme Áhiézer, Ammisaddai fija.

26. És az ő sereg és számláltattai, hatvankét ezer és hétszáz.

27. Tábort járjon pedig ő mellete az Áser nemzetsége: és az Áser fijainak Fejedelme legyen Págiel, az Okrán fija.

28. És az ő serge és számláltattai, negyvenegy ezer és ötszáz.

29. Ismét a Nafthali nemzetsége és a Nafthali fijainak Fejedelme Akhira, Enán fija.

30. És az ő serege és számláltattai. ötvenhárom ezer és négyszáz.

31. Mindnyájan a megszuámláltattak a Dán seregében, lőnek száz ötvenhét ezer és hatszáz; utolsó renden menjenek az ő zászlójok szerint.

32. Ezek az Izráel fijainak számláltattai az ő attyáioknak házok szerint, mindnyájan, kik megszámlálva voltak táborokban, az ő seregek szerint * hatszáz háromezer ötszáz és ötven.

33. Továbbá a Léviták nem voltak megszámlálva * az Izráel fijai között, a miképen megparancsolta volt az Úr Mózesnek.

34. És cselekdenének az Izráel fijai mind a szerint a miképen parancsolta volt az Úr Mózesnek,a képen járának tábort, az ő zászlójok szerint, ügy járának kiki az ő nemzetsége szerint, az ő attyainak háza szerint.