3. RÉSZ.

Megszámlálása a Lévitáknak, és az elsőszülötteknek.

Ezek pedig Áronnak és Mózesnek nemzetségei, attól fogva, hogy szólott az Úr Mózesnek a * Sinai hegyen.

2. Ezek pedig az Áron fijainak a neveik: Elsőszülötte * Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár.

3. Ezek az Áron fijainak a megkenetett Papoknak nevei, kiknek * megszentelte volt kezeket, hogy Papságot viselnének.

4. Meghala  pedig * Nádáb és Abihú az Úr előtt, mikor áldozának külső tűzzel az Úr előtt a Sinai pusztájában, és fijaik nincsenek őnékik. És Papságot visele Eleázár és Ithamár Áron előtt az ő attyok előtt.

5. Szóla pedig az Úr, Mózesnek, mondván:

6. Hozd elő a Lévi nemzetségét és állassad Áron Pap eleibe; hogy szolgáljanak * néki.

7. És őrizzék az ő őrizetit, és mind az egész Gyülekezetnek őrizetit a Gyülekezetnek * hajléka előtt és végezzék a körül való # szolgálatot.

8. Megőrizzék pedig a Gyülekezet sátorának minden eszközét is, hogy végezzék a hajlék körül való szolgálatot.

9. Adjad, mondom, a Levitákat Áronnak és az ő fijainak: mert valóban néki adattak az Izráel fijaitól.

10. Áront pedig és az ő fijait előttök járóvá tegyed, hogy őrizzék az ő Papságokat: mert ha valaki idegen oda járulánd meghal.

11. Szóla ezek felett az Úr Mózesnek, mondván:

12. Bizonnyára én választottam a Lévitákat az Izráel fijai közzül, minden elsőszülött * helyett, melly az ő annyának méhét # megnyitja az Izráel fijai között: azért legyenek a Léviták enyimek.

13. Mert enyim minden elsőszülött a naptól fogva, hogy megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földében, magamnak szenteltem* minden elsőszülöttetaz Izráelben, mind emberek közzűl, s mind oktalan állatok közzűl, enyimek lészenek. Én vagyok az Úr.

14. Szóla azután az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, mondván:

15. Számláld meg a Lévi fijait az ő attyainak házok szerint, az ő házoknépe szerint, minden férjfijat egy honaptól fogva, és azon felül megszámlálj.

16. Megszámlálá annakokáért Mózes őket az Úrnak szava szerint, a miképen hagyatott vala nlki.

17. És * ezek voltak a Lévi fijai az ő nevek szerint: Gerson, kÉhát és Mérári.

18. Ezek pedig a Gerson fijainak neveik az ő házoknépe szerint, Libni és Simhi.

19. Továbbá a Kéhát * fijai az ő házoknépe szerint: Amrán és Ibzhár, Hebron és Uzziel.

20. A Mérári fijai pedig az ő házoknépe szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei, az ő attyaiknak házok szerint.

21. Gersontól származtak a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége, ezek a Gersoniták nemzetségei.

22. Azoknak számláltattai minden férjfiaknak számok szerint, egy hónapi fiútól fogva és feljebb, ahzoknak mondom, számláltattai hétezer és ötszáz,

23. A gersonitáknak nemzetségei a Hajlék megett járjanak tábort napenyészet felől.

24. És a Gersoniták attyok háznépének Fejedelme legyen Eliásáf a Láel fija.

25. A Gerson fijainak őrizete a gyülekezetnek sátorában lészen: a Hajlék, a Sátor, annak fedele, és a gyülekezet sátora ajtajának superlátja.

26 Ismét a ptvarnak kárpitjai, és a pitvar ajtajának superlátja, melly vala a Hajlék mellett és az oltár mellett köröskörűl, és annak kötelei minden hozzá tartozó szolgálataival egybe.

27. Kéháttól pedig származott az Amrám cselédje, és az Uzziel cselédje: Ez a Kéhátnak cselédje

28. Minden férjfiúnak száma szerint, egy hónapi fiütól fogva és feljebb, lőnek nyolczeezeren és hatszázan, kik a szenthelynek őrizői voltak.

29. A Kéhát fijainak nemzetségei tábort járjanak a Hajléknak oldala mellett dél felől.

30. És a Kéhátiak cselédjénak attya házának Fejedelme legyen Elisáfán, Uzzielnek fija.

31. Az őrizetek pedig, a láda és az asztal, és a gyertyatartó, és az oltárok, és a szenthelynek edényei, mellyekkel szolgálnak, és a superlát minden ahoz tartozó szolgálattal.

32. Továbbá a Léviták Fejedelmeinek Fejedelme legyen Eleázár az Áron Pap fija: A szenthajlék mellett vigyázóknak fejedelemsége legyen ő rajta.

33. Méráritól származott a Makhli és Müsi nemzetsége: ezek a Mérári nemzetségei.

34. Ezeknek pedig számláltattai minden férjfiúnak száma szerint egy hónapi fiútól fogva és feljebb hatezer és kétszáz.

35. És a Mérári cselédjének attyai házának Fejedelme legyen Suriel, az Abihail fijai, és ezek tábort járjanak a hajléknak észak felől való oldala mellett.

36. A Mérári fijainak pedig őrizeti tiszte a hajléknak deszkái és annak rúdjai, oszlopai és annak talpai, minden edényei, és minden ahoz tartozó szolgálat.

37.A pitvar körül való oszlopok és azoknak talpai, azoknak szegei és kötelei.

38. A kik pedig tábort járjanak a hajlék előtt napkelett felől a gyülekezet sátorának első része felől, napkelet felől legyenek Mózes és Áron, és az ő fijai, hogy a szentheejet őrizzék az Izráel fijai helyett. Bizonyára ha idegen * oda járulánd, meghal.

39 A Lévitáknak minden számláltattai, kiket megszámláltak Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint, az ő házoknépe szerint, mindnyájan a férjfiak egy hónapi fiútól fogva és azon felül huszonkét * ezer.

40. És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg az Izráel fijainak minden elsőszülöttét, egy hónapi * fiútól fogva és feljebb, és vegyed az ő neveknek számát.

41. És válaszd a Lévitákat nékem (én vagyok az Úr) az Izráel fijainak minden elsőszülötti helyett; és a Lévitáknak barmaikat, az Izráel fijai barmaiknak minden első fajzati helyett.

42. Megszámlálá annakokkáért Mózes, a mint parancsolta néke az Úr, az Izráel fijainak minden elsőszülöttét.

43. És valának minden első férjfiúi szülöttek az ő neveiknek számok szerint, egy hónapi fiútól fogva és feljebb, az ő számok szerint, egy hónapi fiútól fogva és feljebb, az ő számok szerint, huszonkét ezeren kétszázan és hetvenhárman-

44. És szola az Úr Mózesnek, mondván:

45. Vegyed a Lévitákat az Izráel fijai közzül való minden elsőszülöttek hellyett: és a Lévitáknak barmaikat az ő barmaik hellyett, és legyenek enyimek a Léviták. Én vagyok az Úr.

46. Továbbá a mi néz a kétszáz és hetven háromnak megváltására, kik a Lévitáknak számát meghaladták, az Izráelitáknak elsőszülöttei közzül.

47. Végy öt-öt * siklust minden személyért a szenthajléknak # siklusa szerint, húsz fillér érő a siklus.

48. És adjad azt a pénzt Áronnak és az ő fijainak, azoknak váltságok pénzét, kiknek számok felülhaladja a Léviták azámokat..

49. Vevé annakokáért Mózes a váltságnak pénzét azoktól, kik felülhaladják vala a Lévitáknak számokat, a Lévitáktól megváltatott elsőszülöttek felett.

50. Vevé az Izráel elsőszülötteitől e pénzt, tudniillik ezer háromszáz és hatvanöt siklust, a szenthejnek siklusa szerint.

51. És adá Mózes a megváltattaknak pénzét Áronnak és az ő fijainak, az Úrnak beszéde szerint, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.