4. RÉSZ.

Tisztek a Léviták három nemzetségének.

És szóla az Úra Mózesnek és Áronnak, mondván:

2. Vegyed számát a Kéhát fijainak a Lévi közzűl az ő cselédjek szerint, és az ő attyoknak házok szerint.

3. Attól fogva, a ki harmincz esztendős és azon felűl mind addig, a ki ötven esztendős, valakik alkalmatosok a szolgálatra hogy munkálkodjanak a gyülekezetnek sátorában.

4. E legyen tisztek a Kéhát fijainak a gyülekezetnek sátorában; a szentséges dolgokról való gondviselés.

5. Először pedig Áron és az ő fijai mikor másuvá kell szállania tábornak, eljöjjenek és letegyék a kárpitnak superlátját, és bétakarják azzal a Bizonyságnak ládáját.

6. És borítsanak arra borzbőrből csinált kárpitot, minekutánna azt egészen béborítják égszínű posztóval, és annak rudjait és bétegyék.

7. És az Isten eleibe vitetett kenyereknek asztalát borítsák bé égszínű posztóval, azon felűl tévén a tálakat, gtemjéntartókat, a seprőket és a fedőtálakat: és ama szüntelen * való kenyér azon legyen.

8. És minekutánna veres posztóval azt béborítják, azon felűl béborítsák borzbőrből csinált kárpittal: annakutánna az ő rudjait is bétegyék.

9. Vigyenek annakfelette égszínű posztót, és fedjék bé a világnak gyertyatartóját * vele, és annak lámpásait és ollóit, hamvévőivel egybe, és az ő olajának minden edényeit, mellyekkel szolgálnak a gyertyatartó körűl.

10. És helyheztessék azt minden ő edényeivel a borzbőrből csinált kárpitba és tegyék azt rudakra.

11. Az arany oltárt is borítsák bé égszínű posztóval, és fedjék bé borzbőrből csinált kárpittal, és tegyék bé annak a rudjait is.

12. Vegyék annakfelette mind a szerszámokat is, mellyekkel szolgálni fognak a szenthelyben, és helyheztessék égszínű posztóban, és fedjék bé azokat borzbőrből csinált kárpittal, és tegyék rudakra.

13. Annakutánna a hamvat az oltárról eltisztítván, terítsenek arra bársonyszínű posztót.

14. És tegyék arra minden ő edényeit, mellyekkel szolgálnak azon, fogóit, szítóit, seprőit és medenczéit, az oltárnak minden edényeit; és borítsanak arra borzbőrből cisnált kárpitot, és tegyék bé az ő rudjait is.

15. Mikor pedig végét veti Áron és az ő fijai a szenthajléknak és annak minden edényeinek bétakarásának, mikor el akar indulni a tábor, akkor jöjjenek el a Kéhát fijai, hogy elvigyék azokat: de ne illessék a szenthelynek semmi edényeit, hogy meg ne haljanak: Ezek a Kéhát fijainak terhek a gyülekezet sátorában.

16. Eleázárnak pedig az Áron Pap fijának tiszte, a gyertyatartónak olaja, és a drága szerszámokból csinált füstölés, a szüntelen való áldozatnak Minhája, és a kenetnek olaja. Ez az egész hajlékról és mindenekről, mellyek abban vannak, mind a szentséges helyről, mind annak edényeiről való gondviselés.

17. Szóla pedig az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

18. Meglássátok, hogy a Kéhátiták háznépének nemzetsége a Léviták közzűl ki ne gyomláltassék:

19. Hanem ezt míveljétek ő velek, hogy éljenek és meg ne haljanak, mikor járulándanak a szentségeknek szentségéhez: Áron és az ő fijai jöjjenek el, és rendeljék el őket mindeniknek az ő tisztére és az ő terhére.

20. Bé ne menjenek, hogy meglássák mikor bétakarják a Papok a szentséges állatokat, és meg ne haljanak.

21. Szóla ezek felett az Úr Mózesnek, mondván:

22. Vegyed számokat a Gerson fijainak az ő attyoknak házok szerint, és az ő nemzetségek szerint.

23. Attól fogva a ki harmincz esztendős és azon felűl mind addig, a ki ötven esztendős, megszámláljad őket, valamennyin alkalmatosok a szolgálatra, hogy munkálkodjanak a gyüelekezetnek sátorában.

24. E legyen munkájok a Gersoniták nemzetséginek a szolgálatban és a teherhordozásban:

25. Hordozzák a hajléknak kárpitjait és a gyülekezetnek sátorát, annak fedelét és a borzbőrből csinált kárpitot, melly  ő rajta vagyon felűl, és a gyülekezet sátora ajtajának superlátját.

26. A pitvarnak is kárpitjait, és a pitvar kapuja ajtajának kárpitját, melly vagyon a hajlék mellett és az oltár mellett köröskörűl, és azoknak köteleit, és az ő szolgálatjoknak minden edényeit, és valamik csináltattak azokhoz, hogy szolgáljanak azokkal.

27. Áronnak és az ő fijainak beszédek szerint legyen minden szolgálatjok a Gersoniták fijainak, minden ő terhekben és minden ő tisztekben: minden ő terheket pedig az ő őrizetekre bízzátok.

28. Ez a Gersoniták fijai cselédjének szolgálatja a gyülekezetnek sátorában: kiknek szolgálatjok legyen az Áron Pap fijának, Ithamárnak gondviselése alatt.

29. Annakfelette a Mérári fijait és az ő nemzetségek szerint, az ő attyoknak házok szerint számláld meg.

30. Attól fogva, a ki harmincz esztendős és annál feljebb, mindaddig, a ki ötven esztendős, megszámláljad őket, valakik alkalmatosok a szolgálatra, hogy a gyülekezetnek sátorában munkálódjanak.

31. Ezek pedig az ő terhek mellett való vigyázások minden ő szolgálatjok szerint, a gyülekezetnek sátorában tudniillik a hajléknak * deszkái, annak rúdjai, oszlopai és talpai.

32. A pitvarnak is köröskörűl való oszlopai * és azoknak talpai, és azoknak szegei, és azoknak kötelei, azoknak minden szerszámai, és azoknak minden szolgálatjokhoz való edények: és nevek szerint megszámláljátok az ő szolgálatjok terhének minden edényeit.

33. E lészen szolgálatjok a Mérári fijai cselédinek, mellyel szolgáljanak a gyülekezet sátorában, Ithamárnak, az Áron Pap fijának keze alatt.

34. És megszámlálá Mózes és Áron és a gyülekezetnek Fejedelmei a Kéhátiták fijait, az ő nemzeségek szerint és az ő attyoknak házok szerint.

35. Attól fogva, a ki harmincz esztendős vala és annál feljebb mint addig, a ki ötven esztendős vala, valamennyin alkalmatosok valának a szolgálatra a gyülekezetnek sátorában.

36. Vala pedig azuoknak számok az ő nemzetségek szerint kétezer hétszáz és ötven.

37. Ezek a Kéhátiták nemzetséginek számláltattai, kik alkalmatosok valának a szolgálatra és gyülekezetnek sátorában, a kiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak parancsolatja szerint, a Mózes keze által.

38. A Gerson fijainak számok az ő nemzetségek szerint, és az ő attyaiknak házok szerint.

39. Attól fogva a ki harmincz esztendős vala és azon felűl mind addig, a ki ötven esztendős vala, valamennyin alkalmatosok valának a szolgálatra a gyülekezetnek sátorában.

40. Azoknak mondom számok az ő nemzetségek szerint, az ő attyoknak házok szerint kétezer hatszáz és harmincz.

41. Ezek a Gerson fijai cselédjeknek számok, kik minidnyájan szolgálnak a gyülekezet sátorában, kiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak * beszéde szerint.

42. A Mérári fijai nemzetségének számok az ő cselédjek szerint, az ő attyoknak háza szerint.

43. Attól fogva a ki harmincz esztendős vala, és annál feljebb mind addig a ki ötven esztendős vala, valamennyin alkalmatosok valának a szolgálatra a gyülekezetnek sátorában.

44. Az ő számok mondom az ő nemzetségek szerint, háromezer és kétszáz.

45. Ezek a Mérári fijai cselédjének számláltattai, kiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint, a Mózes keze által.

46. Mindnyájan a megszámláltattak, kiket megszámlált Mózes és Áron, és az Izráel Fejedelmei az ő nemzetségeknek és az ő attyoknak házok szerint a Léviták.

47. Attól fogva a ki harmincz esztendős volt, mind addig a ki ötven esztendős volt, valakik alkalmatosok a szolgálatra az Isten tisztelére való szolgálatnak gyakorlására, és az ő terhekben való munkára a gyülekezetnek sátorában.

48. Azoknak mondom számláltattai voltak nyolcezeren ötszázan és nyolczvanan.

49. Az Úrnak beszéde szerint számlálta őket Mózesnek keze által, mindeniket az ő szolgálatja szerint, és az ő terhe szerint; azok számláltattak vala pedig meg, kiket az Úr * parancsolt vala Mózesnek.